EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Дашко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.108

УДК: 339.137.2:005.3-047.44

І. М. Дашко

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено питанням основних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Надано сутність конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано літературні джерела щодо методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основні методичні підходи для оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств. Здійснено спробу їх систематизувати. Наведено порівняльний аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств, визначено їх переваги, хиби та можливості застосування. Надано характеристику найбільшим групам методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Узагальнено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Досліджено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Обгрунтовано загальні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства: структурний (рішення щодо дотримання тієї чи іншої позиції на ринку підприємство приймаються, виходячи із рівня монополізації галузі) та функціональний (сутність яких полягає у визначенні співвідношення витрат, цін, завантаження виробничих потужностей, обсягів випуску продукції, норм прибутку тощо). Однак функціональний підхід не дає змогу врахувати такі характеристики конкурентоспроможності підприємства, як імідж та потенціал підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність; підприємство; методи; оцінка; класифікація; показники; прибуток; економіка; продукція.

Література

1. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: моногр. Київ: ДАКККіМ. 2006. 144 с.
2. Закревська Л.М. Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Л.М. Закревська. Київ. 2005. 211 с.
3. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки. № 1 (54), 2017. С. 111—118.
4. Костюк Л.А. Теоретичні та методичні засади оцінки конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. (Економічні науки). 2012. Вип. 2. С. 22—30.
5. Рибницький Д.О., Городня Т. А. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9. С. 227—230.
6. Сахно І. В. Аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). 2012. № 2, Ч. 2. С. 385—390.
7. Сомова О.Є. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Сомова Оксана Євгенівна; ПВНЗ Європейський ун-т. К., 2008. 19 с., включаючи обкл.: іл., табл. Бібліогр.: С. 17—19.
8. Тарнавська Н.П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 366 с.
9. Швед Т.В., Біла І.С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка і суспільство. (Економіка та управління підприємствами). Випуск 8. 2017. С. 405—410.
10. Яцура В.В., Замроз М.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2011. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf

I. Dashko

RESEARCH OF BASIC METHODS OF ESTIMATING COMPETITIVENESS LEVEL OF ENTERPRISES

Summary

This article is devoted to the questions of the basic methods of assessing the level of competitiveness of an enterprise. The essence of enterprise competitiveness is given. Literary sources on methods of estimation of competitiveness of the enterprise are analyzed. The main methodological approaches for assessing the level of competitiveness of enterprises are considered, an attempt is made to systematize them. The comparative analysis of methods of assessing the competitiveness of enterprises is given, their advantages, disadvantages and possibilities of application are determined. The characteristic is given to the largest groups of methods of estimation of competitiveness of the enterprise. Generalized classification of methods for assessing the competitiveness of the enterprise. Five major groups of competitiveness assessment methods were identified by typing and summarizing the scientific literature. The competitiveness of the enterprise is estimated, which means calculations of a set of indicators characterizing various aspects of the enterprise activity and the state of the market environment, their level and interpretation of the obtained results. The structural division of methods of estimation of competitiveness of the enterprise offered by scientists is poured. The classification of methods of assessing the competitiveness of an enterprise is investigated, which shows that, from the sign of classification, the same method can belong to different groups. The general approaches to assessing the competitiveness of the enterprise are substantiated: structural — decisions on adherence to a particular position on the market are made based on the level of industry monopolization and functional — the essence of which is to determine the ratio of costs, prices, capacity utilization, production output, production rates etc, however, the functional approach does not allow to take into account such characteristics of enterprise competitiveness as the image and potential of the enterprise.

Keywords: сompetitiveness; enterprise; methods; estimation; classification; indicators; profit; economy; production.

References

1. Drahan, O. I. (2006), Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: teoretychni aspekty [Management of enterprise competitiveness: theoretical aspects], DAKKKiM, Kyiv, Ukraine.
2. Zakrevska, L. M. (2005), "Assessment and increasing the competitiveness of enterprises confectionery industry in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsionalnyi universytet kharchovykh tekhnologii, Kyiv, Ukraine.
3. Kvasko, A. V. (2017), "Analysis of methods of assessment of enterprise competitiveness", Naukovi zapysky, vol. 1 (54), pp. 111—118.
4. Kostiuk, L. A. (2012), "Theoretical and methodical foundations for competitiveness assessment", Zbirnyk naukovyh prats Tavriyskogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu, vol. 2, pp. 22—30.
5. Rybnytskyi, D. O. (2010), "Current approaches to evaluation competitiveness of enterprise", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.9, 227—230.
6. Sakhno, I. V. (2012), "Analysis of key methodological approaches to the assessment of the competitiveness of enterprises", Zbirnyk naukovyh prats Tavriiskogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu, vol. 2, pp. 385—90.
7. Somova, O. Ye. (2008), "Valuation of the competitiveness of mechanical engineering", Ph.D. Thesis, Economy, PVNZ Yevropeiskyi universytet, Kyiv, Ukraine.
8. Tarnavska, N. P. and Pushkar R. M. (2005), Menedzhment: teoriia ta praktyka [Management: theory and practice], Carte blanche, Ternopil, Ukraine.
9. Shved, T. V. and Bila I. S. (2017) "Assessment of enterprise competitiveness", Ekonomica i syspilstvo. Ekonomica ta ypravlinnja pidpruemstvami, vol. 8, pp. 405—410.
10. Yatsura V. V. and Zamroz V. V. (2011), "Analysis of methods for assessing the competitiveness of the enterprises", Visnyk Volynskogo instytutu ekonomiky ta menedgmentu. Zbirnyk naukovyh prats, vol. 2, pp. 84—89.

№ 5 2020, стор. 108 - 110

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1498

Відомості про авторів

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту,Криворізький факультет Запорізького національного університету

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, Faculty of ZNU in Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0001-5784-4237

Як цитувати статтю

Дашко І. М. Дослідження основних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 108–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.108

Dashko, I. (2020), “Research of basic methods of estimating competitiveness level of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 108–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.