EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.103

УДК: 336.7

О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Розвиток інвестиційного процесу в економіці України, подальше проведення ринкових реформ неможливі без створення ефективно працюючого фондового ринку, який має забезпечувати реалізацію національних інтересів України та сприяти зміцненню її економічного суверенітету. На сучасному етапі фондовий ринок України знаходиться на етапі свого становлення та значно відстає у розвитку від фондових площадок розвинутих країн. Дослідження сучасних умов, особливостей та тенденцій розвитку фондової біржової торгівлі та інфраструктури України стає для національної економіки надзвичайно актуальним. З огляду на це, статтю присвячено висвітленню сучасного стану фондового ринку України, його проблемам та визначенню перспектив розвитку в майбутньому, проте саме фондовий ринок є важливим індикатором економічного розвитку держава нині. Відмічено сучасні зміни в процесі торгівлі на фондовому ринку України. Проведено грунтовне дослідження інституціонального, інструментального та інфраструктурного складу розвитку фондового ринку, розглянуто основні тенденції його функціонування та відзначено притаманні йому особливості. Охарактеризовано біржову структуру та основних організаторів торгів на фондовому ринку. Акцентовано увагу на обсягах торгів, обсязі та структурі договорів укладених за останні роки. Визначено основні проблеми розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні, виокремлено наявність джерел інвестиційної діяльності в кожному потоці коштів, які проходять через біржовий ринок, що робить проведення інвестиційних операцій невід'ємною частиною зростання економіки країни. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню. Запропоновано основні напрями модернізації та розвитку українського фондового ринку. Щодо стимулювання подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку зазначено доцільність консолідації фондових бірж, необхідність збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; подальше формування консолідованої ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду та захисту прав інвесторів на фондовому ринку України.

Ключові слова: фондовий ринок; цінні папери; фондові біржі; позабіржовий ринок; емітент; інвестор; інститути спільного інвестування.

Література

1. Безвух С. В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5 (1). 2014. С. 69—74.
2. Васильєв О.В. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи. Економіка розвитку. № 4 (80). 2016. С. 16—22.
3. Офеційний сайт ПФТС [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.pfts.ua
4. Добриніна Л. Фондовий ринок України: сучасні тенденції. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. № 6. 2014. С. 49—59.
5. Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми економіки. №1. 2014. С. 129—134.
6. Кутузова М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища. Молодий вчений. № 3 (30), 2016. С. 115—118.
7. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Режим доступу: http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/main/
9. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvity
10. Фондовий ринок: підручник. К.: КНЕУ, 2013. С. 537.

O. Tretyakova, V. Kharabara, R. Greshko

FUNDAMENTAL MARKET OF UKRAINE: FEATURES OF FUNCTIONING IN MODERN CONDITIONS

Summary

Development of the investment process in the economy of Ukraine, further implementation of market reforms are impossible without the creation of an effective working stock market, which should ensure the realization of national interests of Ukraine and promote its economic sovereignty. At the present stage, the stock market of Ukraine is at the stage of its formation and is lagging far behind the stock markets of developed countries. The study of modern conditions, features and tendencies of development of stock exchange trade and infrastructure of Ukraine becomes extremely relevant for the national economy. In view of this, the article is devoted to illuminating the current state of the stock market of Ukraine, its problems and defining the future development prospects. The stock market itself is an important indicator of the economic development of the state at the moment. The modern changes in the process of trading in the stock market of Ukraine are noted. A thorough study of the institutional, instrumental and infrastructural composition of the stock market development was conducted, the main tendencies of its functioning were considered, and peculiarities peculiar to it. The stock market structure and main organizers of trading on the stock market are characterized. Emphasis is placed on the volume of trades, volume and structure of contracts concluded in recent years. The main problems of development of the stock market of securities in Ukraine are identified, the presence of sources of investment activity in each flow of funds passing through the stock market is singled out, which makes investment operations an integral part of the economic growth of the country. The attention is paid to the existing problems in the way of development of the stock market of Ukraine, which impede its effective functioning. The basic directions of modernization and development of the Ukrainian stock market are offered. Regarding the stimulation of further development of the domestic stock market, the expediency of consolidation of stock exchanges, the need to increase capitalization, liquidity and transparency of the stock market are indicated; further formation of the consolidated market infrastructure and ensuring its reliable and efficient functioning; improvement of mechanisms of state regulation, supervision and protection of investors' rights in the stock market of Ukraine.

Keywords: stock market; securities; stock exchanges; OTC market; issuer; investor; joint venture institutions.

References

1. Bezvog, S. (2014), "The stock exchange market of Ukraine: state, tendencies, problems and measures for their solution", Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 69—74.
2. Vasilyev, O. (2016), "Modern transformations of stock market infrastructure of Ukraine and Europe", Development Economics, vol. 4, no. 80, pp. 16—22.
3. PFTS Official Website (2020), available at: https://pfts.ua/ (Accessed 10 December 2019).
4. Dobrynina, L. (2014), "The stock market of Ukraine: current trends", Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, vol. 6, pp. 49—59.
5. Krasnova, I. (2014), "The stock market in Ukraine: the state and prospects of development", Problems of economy, vol. 1, pp. 129—134.
6. Kutuzova, M. (2016), "The stock market of Ukraine in the conditions of instability of the world financial environment", Young scientist, vol. 3, no. 30, pp. 115—118.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On securities and the stock market", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 12 April 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On State Regulation of the Securities Market in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main (Accessed 12 April 2020).
9. Annual Report of the National Securities and Stock Market Commission for 2018 (2019), available at: https://www.nfp.gov.ua/en/Richni-zvity (Accessed 10 April 2020).
10. KNTEU (2013), Fondovyy rynok [Stock market], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 103 - 107

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 8168

Відомості про авторів

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-4843-1729


В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440


Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X

Як цитувати статтю

Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.103

Tretyakova, O., Kharabara, V. and Greshko, R. (2020), “Fundamental market of Ukraine: features of functioning in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.