EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Т. В. Соломатіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.93

УДК: 336.7

Т. В. Соломатіна

ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти використання лізингових механізмів у системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дані фінансової звітності суб'єктів господарювання. Під час проведення дослідження використано методи групування, коефіцієнтів, середніх величин. Метою статті є визначення шляхів підвищення ролі лізингу в оновленні основних засобів суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки як основи майнової складової їх стратегічного фінансового потенціалу.
Наведено характеристику учасників лізингового ринку за двома його рівнями — національна компанія, суб'єкти господарювання — лізингодавці, фінансові компанії. Надано якісну оцінку стану розвитку лізингового ринку на основі показників концентрації, а також кількісну — на основі динаміки і структури вартості договорів фінансового лізингу, укладених протягом звітного періоду (на кінець аналізованого періоду), в сільському господарстві та національній економіці загалом за 2012—2019 рр. Проведено оцінку кредитоспроможності суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки за лізинговими угодами за ознакою високого зносу основних засобів.
Основний результат статті полягає у визначенні шляхів підвищення ролі лізингу в оновленні основних засобів суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки як основи майнової складової їх стратегічного фінансового потенціалу: на рівні лізингового ринку — подолання державної монополії за рахунок розвитку приватних суб'єктів господарювання — лізингодавців, зменшення концентрації вартості і кількості договорів фінансового лізингу, подолання монопольного становища окремих лізингодавців, розвиток конкурентного середовища, урізноманітнення спектру лізингових послуг і підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарської техніки — об'єкту лізингу; на рівні суб'єктів господарювання — зміцнення кредитоспроможності, максимальне забезпечення відповідності умов лізингових угод особливостям відтворювального процесу на сільськогосподарських підприємствах, адаптація схем погашення лізингового кредиту до умов формування і розподілення в часі грошових потоків.

Ключові слова: лізинг; стратегічний розвиток; фінансовий потенціал; суб'єкти господарювання; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Корсун А.С. Особливості функціонування та розвитку лізингових відносин в аграрних підприємствах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 124—127.
2. Плаксін О.А. Стан лізингових відносин в аграрній сфері Запорізької області. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2015. № 1. С. 136—140.
3. Корсун А.С. Тенденції сучасного стану лізингових відносин аграрних підприємств Дніпропетровської області. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 2. С. 90—93.
4. Корсун А.С. Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 7—8. С. 76—80.
5. Карнаушенко А.С., Петренко В.С. Шляхи розвитку селенгу та лізингу у аграрних підприємствах України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2013. Т. 18, Вип. 4 (2). С. 31—34.
6. Шимків С.А., Печко В.С. Сучасний вимір та значення лізингових послуг в агропромисловому комплексі України. Финансовые услуги. 2017. № 3. С. 22—26.
7. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Гринів Ю.О. Лізинг як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору в контексті економічної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 1. С. 29—36.
8. Стойко О.Я. Лізингове кредитування як інструмент капіталізації аграрного сектора України. Наукові горизонти. 2019. № 4. С. 58—66.
9. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Жидяк О.Р. Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 6. С. 119—121.
10. Підсумки діяльності фінансових компаній та юридичних осіб (лізингодавців) за 9 місяців 2019 року. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_III%20kv_2019.pdf
11. Лемішко О.О. Лізингові механізми відтворення капіталу в аграрному секторі економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 192—197.
12. Іванишин В.В., Волощук Ю.О. Лізинг як механізм оновлення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу. Інноваційна економіка. 2018. № 9—10. С. 157—164.
13. Корсун А.С. Аналіз сучасного стану формування лізингових відносин в аграрних підприємствах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 4. С. 78—82.
14. Яцух О.О. Оцінка діючого механізму залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки на умовах фінансового лізингу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017. № 3. С. 347—356.
15. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній та лізингодавців у 2012—2019 рр. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html

T. Solomatina

LEASING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The subject of the research is theoretical bases, methodological bases and practical aspects of the use of leasing mechanisms in the system of strategic development of financial potential of economic entities of agricultural sector of economy. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official data of the National Commission for State Regulation in the Financial Services Markets, and financial reporting entities. The study used methods of grouping, coefficients, averages. The purpose of the article is to identify ways to increase the role of leasing in updating the fixed assets of economic entities in the agricultural sector of the economy as the basis of the property component of their strategic financial potential.The characteristics of the leasing market participants according to its two levels — national company, entities — lessees, financial companies. The qualitative assessment of the development of the leasing market on the basis of concentration indicators and quantitative — based on the dynamics and structure of the value of financial leasing contracts concluded during the reporting period (at the end of the analyzed period), in agriculture and the national economy as a whole for 2012—2019. The creditworthiness of the economic entities of the agrarian sector of the economy under the leasing agreements has been evaluated based on the high depreciation of fixed assets.
The main result of the article is to identify ways to increase the role of leasing in updating the fixed assets of economic entities of the agricultural sector of the economy as the basis of the property component of their strategic financial potential: at the level of the leasing market — overcoming the state monopoly due to the development of private entities — lessors concentration of value and quantity of financial leasing contracts, overcoming the monopoly position of individual lessors, development of competitive environment, diminishing the range of leasing services and increasing the investment attractiveness of agricultural machinery — the object of leasing; at the level of economic entities — strengthening of creditworthiness, maximally ensuring compliance of the terms of leasing agreements with the peculiarities of the reproduction process in agricultural enterprises, adaptation of the loan repayment schemes to the conditions of formation and distribution over time of cash flows.

Keywords: leasing; strategic development; financial potential; economic entities; agrarian sector; economy.

References

1. Korsun, A. S. (2016), "Features of functioning and development of leasing relations in agrarian enterprises", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 124—127.
2. Plaksin, O. A. (2015), "State of leasing relations in the agrarian sphere of Zaporizhzhya region", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1, pp. 136—140.
3. Korsun, A. S. (2017), "Trends in the current state of leasing relations of agricultural enterprises of Dnipropetrovsk region", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 90—93.
4. Korsun, A. S. (2017), "Analysis of tendencies of development of agrarian enterprises as potential lessees", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7—8, pp. 76—80.
5. Karnaushenko, A. S. and Petrenko, V. S. (2013), "Ways to develop selenge and leasing in agrarian enterprises of Ukraine", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, no. 18, vol. 4 (2), pp. 31—34.
6. Shymkiv, S. A. and Pechko, V. S. (2017), "Modern measurement and value of leasing services in the agro-industrial complex of Ukraine", Finansovye uslugi, vol. 3, pp. 22—26.
7. Vasylchak, S. V., Zhydiak, O. R. and Hryniv, Yu. O. (2017), "Leasing as a way to increase the investment attractiveness of agricultural enterprises in the context of economic security", Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, vol. 1, pp. 29—36.
8. Stoiko, O. Ya. (2019), "Leasing lending as an instrument of capitalization of the agrarian sector of Ukraine", Naukovi horyzonty, vol. 4, pp. 58—66.
9. Vasylchak, S. V., Zhydiak, O. R. and Zhydiak, O. R. (2016), "Credit instruments for leasing development and risks in agricultural enterprises", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6, pp. 119—121.
10. Results of activity of financial companies and legal entities (lessors) for 9 months of 2019, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_III%20kv_2019.pdf (Accessed 24 March 2020).
11. Lemishko, O. O. (2019), "Leasing mechanisms of capital reproduction in the agrarian sector of the Ukrainian economy", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 40, pp. 192—197.
12. Ivanyshyn, V. V. and Voloshchuk, Yu. O. (2018), "Leasing as a mechanism for updating the material and technical base of the agro-industrial complex", Innovatsiina ekonomika, vol. 9—10, pp. 157—164.
13. Korsun, A. S. (2016), "Analysis of the current state of formation of leasing relations in agricultural enterprises", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4, pp. 78—82.
14. Iatsukh, O. O. (2017), "Assessment of the current mechanism of attraction of financial resources in the agricultural sector of the economy under the terms of financial leasing", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3, pp. 347—356.
15. Information on the status and development of financial companies and lessors at 2012—2019, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html (Accessed 24 March 2020).

№ 5 2020, стор. 93 - 97

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1081

Відомості про авторів

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277

Як цитувати статтю

Соломатіна Т. В. Лізинг в системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 93–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.93

Solomatina, T. (2020), “Leasing in the system of strategic development of financial potential of economic entities in the agricultural sector of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.