EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. О. Підмурняк, Д. О. Баюра

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.81

УДК: 656.1/.5, 658.005.5, 658.33

О. О. Підмурняк, Д. О. Баюра

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається використання понять організаційних змін у контексті процесу реструктуризації підприємств та періоду їх діяльності після впровадження змін. У ній також розглядаються основні підходи до трактування поняття реструктуризація, визначення необхідності впровадження змін на підприємстві, можливості та загрози, з якими підприємство зіштовхується в процесі реструктуризації. Для реалізації успішної стратегії організаційних змін повинні бути поставлені і вирішені актуальні завдання, що дозволяють продемонструвати економічний сенс ефективності змін кожного елемента системи, а також отримати найбільш повне уявлення про теоретичні підходи, практичні інструменти і технології організаційних змін, які є актуальними для застосування на підприємствах автомобільної галузі України. Організаційно-управлінська реструктуризація на підприємствах автомобільної галузі є процесом складних кардинальних змін, з широкою системою критеріїв оцінювання, методів організації управління підприємством, та процесами, без правильного налаштування яких автомобільне підприємство не зможе ефективно та прибутково функціонувати свою господарську діяльність у сучасних умовах.

Ключові слова: управління; організаційні зміни; автомобільна галузь; підходи до оцінювання; організаційні зміни на підприємстві; реструктуризація; управлінська реструктуризація; постреструктуризаційний період.

Література

1. Ахмад Ф. "Організаційні зміни, довіра та обмін інформацією: емпіричне дослідження". URL: https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/21401452/Aslib.pdf (Дата звернення: 22 березня 2020 р.).
2. Куйперс Х. та Річардсон Р. (1999) "Активна якісна оцінка: основні елементи та процедури", 1999, Вип. 5. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13563899922208823 (Дата звернення: 6 березня 2020 р.).
3. Офіційний сайт Гетеборзького університету (2019). "Дослідження культурних відмінностей та реакцій на організаційні зміни в процесі після придбання". URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream /2077/39668/1/gupea_2077_39668_1.pdf (Дата звернення: 18 березня 2020 р.).
4. Офіційний сайт Інтранету Бірмінгемського університету (2019) "Дослідження та пояснення моделей адаптації та відбору в корпоративній екологічній стратегії в США". URL: https://intranet.birmingham.ac.uk/social-sciences /schools/business/documents/public/OrganizationStudies-2011-Dahlmann-527-53.pdf (Дата звернення: 24 березня 2020 р.).
5. Офіційний сайт Міжнародного бюро праці (2010 р.), "Сектор охоплення глобальної економічної кризи". Автомобільна промисловість: тенденції та роздуми ". URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161519.pdf (Дата звернення: 4 березня 2020 р.).
6. Офіційний сайт Науково-дослідного інституту Капгеміні (2019), "Як автомобільні організації можуть максимізувати розумний заводський потенціал". URL: capgemini.com/wp-content/uploads/2020/02/Report---Auto-Smart-Factories.pdf (Дата звернення: 13 квітня 2020 р.).
7. Офіційний сайт Такахіро Фуджімото, економічний факультет Токіоського університету (2019 р.), "Автомобілі: система виробництва виробництва на основі стратегії". URL: computer-services.eu-tokyo.ac.jp/p/itme /dp/dp82.pdf (Дата звернення: 24 березня 2020 р.).
8. Офіційний сайт Фрідріха Еберта Стіфтунга (2017), "Автомобільний сектор у країнах, що розвиваються: промислова політика, динаміка ринку та профспілки". URL: https://library.fes.de/pdf-files/iez/ 13154.pdf (Дата звернення: 14 березня 2020 р.).
9. Офіційний сайт Lazard & Roland Berger (2019), "Глобальне дослідження постачальників автомобільних товарів 2019". URL: lazard.com/media/451032/global-automotive-supplier-study-2019.pdf (Дата звернення: 19 березня 2020 р.).
10. Офіційний сайт PWC (2018), "П'ять тенденцій, що трансформують автомобільну індустрію". URL: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf /five_trends_transforming_the_automotive_industry.pdf (Дата звернення: 14 березня 2020).
11. Офіційний сайт SP Global Ratings (2019), "Промислові топ-тенденції 2020". URL: https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/itt-2020-autos.pdf (Дата звернення: 30 березня 2020 р.).
12. Сабадка Д., Молнар В. та Федорко Г. Скорочення життєвого циклу та вплив складності на автомобільну промисловість, журнал ТЕМ. Вип. 8. 2019. URL: http://www.temjournal.com/content/84/TEMJournalNovember2019_1295_1301.pdf (Дата звернення: 12 березня 2020 р.).
13. Серебровський К. Управління змінами - данина моді чи нагальна потреба?. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/change/priority.shtml (Дата звернення: 10 березня 2020 р.).
14. Філонович С.Р. Використання моделей життєвого циклу організації в процесі організаційної діагностики". URL: https://www.studmed.ru/filonovich-sr-ispolzovanie-modeley-zhiznennogo-cikla-organizacii-v-processe-organizacionnoy-diagnostnostiki_d2710b1fc3d.html (Дата звернення: 11 березня 2020 р.).

O. Pidmurniak, D. Baiura

APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT IN THE UKRAINIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Summary

The organizational structure of former state enterprises was usually built on a functional basis, where all decisions were made centrally. Such a system was designed to operate in a stable economy. In the new economic reality, managing an enterprise exclusively from a central office is becoming increasingly difficult. Many enterprises even before privatization were widely diversified, if we consider automobile enterprises, then they are not an exception since they produced and served different types of products. In the modern world, the leaders of post-Soviet enterprises are faced with the need to resolve issues on the spot, and in entirely different areas. Now, you need to monitor the state of affairs at once in several markets and master the whole range of skills necessary for success in these markets for a particular enterprise. For competitiveness enhancement and sustainable enterprise development, the organizational structure must be such that all work is focused on a specific end-user. Success is impossible without competence in the production and service of certain types and groups of products. For Ukrainian economic science, the restructuring process is a relatively new object of study. It has to be noted that, despite the widespread use of the term "restructuring", its extensive use in scientific and educational literature and journalism, this concept has not yet received a clear interpretation. Restructuring means a change in structure, but such an analysis is not enough to assimilate the meaning of the term because it remains unclear what kind of structure and what changes are involved. To implement a successful organizational change strategy topical tasks must be set and solved to demonstrate the economic sense of the effectiveness of changes in each element of the system, as well as to get the complete understanding of the theoretical methods, practical tools and technologies of organizational changes that are relevant for use in automotive enterprises industry in Ukraine. Organizational-management restructuring at the enterprises of the automobile industry is a process of complex changes, with a comprehensive system of evaluation criteria, methods of organization of enterprise management, and procedures, without proper tuning of which the automobile enterprise will not be able to function effectively and profitably in the current conditions.

Keywords: management; organizational change; automotive industry; assessment approaches; organizational change in the enterprise; restructuring; managerial restructuring; post-restructuring period.

References

1. Ahmad, F. (2019) "Organizational changes, trust, and information sharing: An empirical study", available at: https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/21401452/Aslib.pdf (Accessed 22 Mar 2020).
2. Filonovich, S. R. (2005), "The use of organization life cycle models in the process of organizational diagnostics", [Online], available at: https://www.studmed.ru/filonovich-sr-ispolzovanie-modeley-zhiznennogo-cikla-organizacii-v-processe-organizacionnoy-diagnostiki_d2710b1fc3d.html (Accessed 11 Mar 2020).
3. Kuipers, H. and Richardson, R. (1999), "Active Qualitative Evaluation: Core Elements and Procedures", [Online], vol. 5, available at: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13563899922208823 (Accessed 6 Mar 2020).
4. Sabadka, D. Molnar, V. and Fedorko, G. (2019), "Shortening of Life Cycle and Complexity Impact on the Automotive Industry", TEM Journal, [Online], vol. 8, available at: http://www.temjournal.com/content/84/TEMJournalNovember2019_1295_1301.pdf (Accessed 12 Mar 2020).
5. Serebrovskij, K. (2015), "Change management — a tribute to fashion or an urgent need?", [Online], available at: https://www.cfin.ru/management/strategy/change/priority.shtml (Accessed 10 Mar 2020).
6. The official site of Capgemini Research Institute (2019), "How automotive organizations can maximize the smart factory potential", available at: capgemini.com/wp-content/uploads/2020/02/Report---Auto-Smart-Factories.pdf (Accessed 13 Apr 2020).
7. The official site of Friedrich Ebert Stiftung (2017), "The Automotive Sector in Emerging Economies: Industrial Policies, Market Dynamics and Trade Unions", available at: https://library.fes.de/pdf-files/iez/13154.pdf (Accessed 14 Mar 2020).
8. The official site of International Labour Office (2010), "The Global Economic Crisis Sectoral Coverage. Automotive Industry: Trends and reflections", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161519.pdf (Accessed 4 Mar 2020).
9. The official site of Lazard & Roland Berger (2019), "Global Automotive Supplier Study 2019", available at: lazard.com/media/451032/global-automotive-supplier-study-2019.pdf (Accessed 19 Mar 2020).
10. The official site of PWC (2018), "Five trends transforming the Automotive Industry", available at: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf /five_trends_transforming_the_automotive_industry.pdf (Accessed 14 Mar 2020).
11. The official site of SP Global Ratings (2019), "Industry Top Trends 2020", available at: https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/itt-2020-autos.pdf (Accessed 30 Mar 2020).
12. The official site of Takahiro Fujimoto, Faculty of Economics, The University of Tokyo (2019), "Automobiles: strategy-based lean production system", available at: computer-services.e.u-tokyo.ac.jp/p/itme/dp/dp82.pdf (Accessed 24 Mar 2020).
13. The official site of The University of Gothenburg (2019), "An investigation of the cultural differences and reactions towards organizational change in the post-acquisition process", available at: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39668/1/gupea_2077_39668_1.pdf (Accessed 18 Mar 2020).
14. The official site of University of Birmingham Intranet (2019), "Exploring and Explaining Patterns of Adaptation and Selection in Corporate Environmental Strategy in the USA", available at: https://intranet.birmingham.ac.uk/social-sciences/schools/business/documents/public/OrganizationStudies-2011-Dahlmann-527-53.pdf (Accessed 24 Mar 2020).

№ 5 2020, стор. 81 - 87

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1393

Відомості про авторів

О. О. Підмурняк

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

O. Pidmurniak

Postgraduate Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-4356-5100


Д. О. Баюра

д. е. н., професор, КНУ імені Тараса Шевченка

D. Baiura

Doctor of Economic Sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-6183-141X

Як цитувати статтю

Підмурняк О. О., Баюра Д. О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 81–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.81

Pidmurniak, O. and Baiura, D. (2020), “Approaches to the evaluation of the process of organizational change management in the ukrainian automotive industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 81–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.