EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
І. О. Іртищева, Н. П. Тубальцева, Н. В. Гришина, І. С. Крамаренко, С. І. Сергійчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.75

УДК: 332.14: 334.012.32

І. О. Іртищева, Н. П. Тубальцева, Н. В. Гришина, І. С. Крамаренко, С. І. Сергійчук

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Метою статті є обгрунтування стратегічних орієнтирів розвитку системи управління як вагомого чинника активізації малого підприємництва, використовуючи раціонально функції планування та підвищення компетенцій персоналу підприємств.
Аналіз економічного розвитку малого підприємництва в Україні показав на негативні тенденції за досліджуваний період кількість суб'єктів господарювання та кількість зайнятих працівників значно скоротилася. Однак спостерігаємо позитивну динаміку щодо збільшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами при цьому вони майже на 23 % збиткові. Таку тенденцію спостерігаємо за рахунок неправильно вибраного підходу до управління, невикористовування в достатній мірі функцій менеджменту та некомпетентності керівників малих підприємств.
Для функціонування в умовах дестабілізації економіки та ринкової невизначеності малим підприємствам необхідно шукати нові підходи до управління, використовуючи свій та іноземний досвід. Основна частина керівництва малого бізнесу спирається на розглянуті етапи стратегічного планування безсистемно, епізодично, ігноруючи необхідність їх використання. Використання планування, опис власних цілей і їх відстеження в режимі онлайн дозволить створити найбільш сприятливі умови для зростання компанії, її зміцнення на ринку і ефективного розподілу наявних усередині організації ресурсів.
Український менеджмент не має системних знань у сфері компетентнісного підходу в управлінні малим підприємництвом і, як наслідок, слабо орієнтується в процесі та інструментах підвищення компетенції, індивідуально не заохочує грамотних фахівців, що також негативно відбивається на продуктивності праці і на конкурентоспроможності підприємства. Така ситуація потребує підвищення вимог до управління трудовими ресурсами враховуючи компетентності співробітників. Запропонований перелік компетенцій можна використовувати для планування подальшого розвитку співробітника в інтересах підприємства.
Підвищення компетентнісного рівня управлінського персоналу, обгрунтованого напряму стратегічного розвитку, визначення сильних і слабких сторін, потенційних можливостей і загроз, а також відстеження ситуації в режимі реального часу дозволить створити найбільш сприятливі умови для зростання підприємств малого бізнесу та їх зміцнення на ринку.

Ключові слова: функції й завдання управління; стратегічне планування; показники компетентності; економічний розвиток; мале підприємство.

Література

1. Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 536 с.
2. Александров І.О. Менеджмент: навч. посібник / за ред. І.О. Александрова, К.І. Ткача. Одеса: Астропринт, 2015. 392 с.
3. Тубальцева Н.П. Стратегії економічного розвитку: досвід Польщі та перспективи України. Кельце, Польща, 2018. С. 280—294.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.04.2020 р.).
5. Колбина О.В. Принципы стратегического планирования на предприятии. Вестник удмуртского университета. Экономика и право. 2013. Вып. 2. C. 52—57.
6. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / под ред. А. Петрова. СПб.: 2012. 400 с.
7. Заринов А. Важность стратегического планирования в малом и среднем бизнесе. URL: https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/smb.shtml?printversion (дата звернення 15.04.2020).
8. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алімов, О.І. Амоша та ін.: за заг. ред. В.І. Ляшенка: ІЕП НАН України, КПУ. Запоріжжя: КПУ, 2014. 798 с.
9. Крамаренко І.С. Реінжиніринг бізнес-процесів — метод ефективної діяльності малих підприємств в Україні. URL: http://consult-center.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%A1.pdf (дата звернення 15.04.2020).
10. Іртищева І.О., Стегней М.І., Бошинда І.М. Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". 2019. № 1. С. 261—270.
11. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2011. № 19. С. 2—4.
12. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.
13. Крамаренко І.С., Іртищева І.О., Сєнкевич О.Ф., Топчій О.О., Войт Д.С. Структурно-динамічні характеристики інвестиційних ресурсів регіонів. Електронне фахове видання "Ефективна економіка". 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (дата звернення 14.04.2020).

I. Irtyshcheva, N. Tubaltseva, N. Hryshyna, I. Kramarenko, S. Sergiychuk

ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE BASIS OF ACTIVATION OF SMALL BUSINESS: HISTORICAL PROCESSES AND MANAGEMENT TASKS

Summary

The purpose of the article is to substantiate the strategic guidelines for the development of the management system as a significant factor in the activation of small business, using rationally the functions of planning and enhancing the competencies of enterprise personnel.
Analysis of the economic development of small business in Ukraine showed negative trends for the period under review. The number of business entities and the number of employees significantly decreased. However, we see a positive trend in increasing the volume of sales of products (goods, services) by small enterprises. At the same time they are almost 23% unprofitable. We see this tendency at the expense of an incorrectly chosen management approach, the inadequate use of management functions and the incompetence of small business executives.
In order to function in the conditions of economic destabilization and market uncertainty, small businesses need to seek new approaches to management, using their own and foreign experience. The main part of small business management relies on the considered stages of strategic planning haphazardly, occasionally, ignoring the need to use them. Using planning, describing your goals and tracking them online will create the most favorable conditions for the company to grow, strengthen it in the market and effectively distribute the resources available within the organization.
Ukrainian management has no systematic knowledge in the field of competence approach in small business management and, as a result, poorly guided in the process and tools of increasing competence, does not individually encourage competent professionals, which in turn has a negative impact on labor productivity and competitiveness. This situation needs increasing requirements for the management of human resources, taking into account the competencies of employees. The proposed list of competencies can be used to plan the employee's future development for the benefit of the enterprise.
Increasing the competence level of management personnel, validity of strategic development direction, identification of strengths and weaknesses, potential opportunities and threats, as well as real-time situation monitoring, will create the most favorable conditions for the growth of small businesses and their strengthening in the market.

Keywords: management functions and tasks; strategic planning; competence indicators; economic development; small business.

References

1. Fedulova, L.I. (2007), Suchasni kontseptsii menedzhmentu [Contemporary Management Concepts], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Aleksandrov, I.O. Tkacha, K.I. (2015), Menedzhment [Management], Odesa,Ukraine.
3. Tubaltseva, N.P. (2018), Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine, Kielce, Poland.
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 April 2020).
5. Kolbina, O.V. (2013), "Principles of strategic planning at the enterprise", Gazette of Udmurt University. Economics and law, vol. 2, pp. 52—57.
6. Petrova, A. (2012), Strategicheskiy menedzhment: uchebnik dlya vuzov [Strategic management: a textbook for universities], St. Petersburg, Russian
7. Zaripov, A. (2013), "The importance of strategic planning in small and medium-sized businesses", available at: https://www.cfin.ru/management/strategy/plan/smb.shtml?printversion (accessed 15 April 2020)
8. Alimov, O.M. and Amosha O.I. (2014), Pershyi etap modernizatsii ekonomiky Ukrainy: dosvid ta problem [The first stage of modernization of the Ukrainian economy: experience and problems], IEP NAN Ukrainy, Zaporizhzhia, Ukraine.
9. Kramarenko, I.S. (2015), "Business process reengineering is a method of effective small business activity in Ukraine", available at: http://consult-center.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0 % B5% D0% BD% D0% BA% D0% BE_% D0% 98% D0% A1.pdf (accessed 15 April 2020).
10. Irtyshcheva, I.O. Stegney, M.I. and Boshinda, I.M. (2019), "Organizational and economic principles of small business development in the Carpathian region", KhNAU Bulletin. Economic Sciences Series, vol. 1, pp. 261—270.
11. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2011), "Methodical approaches to credit assessment of agro-food enterprises", Agrosvit, vol. 19, pp. 2—4.
12. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
13. Kramarenko, I.S. Irtyshcheva, I.O. Senkevich, O.F. Topchii, O.O. and Voit, D.S. (2020), "Structural-dynamic characteristics of investment resources of regions", Journal "Efektyvna ekonomika", vol.3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (Accessed 14 April 2020).

№ 5 2020, стор. 75 - 80

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1138

Відомості про авторів

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


Н. П. Тубальцева

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Tubaltseva

PhD in Economics, associate professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0003-0065-8577


Н. В. Гришина

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Hryshyna

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0003-1768-750X


І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


С. І. Сергійчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

S. Sergiychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Management, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0003-4977-9484

Як цитувати статтю

Іртищева І. О., Тубальцева Н. П., Гришина Н. В., Крамаренко І. С., Сергійчук С. І. Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.75

Irtyshcheva, I., Tubaltseva, N., Hryshyna, N., Kramarenko, I. and Sergiychuk, S. (2020), “Economic development on the basis of activation of small business: historical processes and management tasks”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.