EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.64

УДК: 330.332

І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Метою статті є формування рекомендацій з удосконалення процесу управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі.
У статті оцінено рівень управління інвестиційною привабливістю підприємства молочної галузі. Сформовано рекомендації з удосконалення процесу управління інвестиційною привабливістю підприємств молочої галузі.
Досліджено сучасний стан виробництва молочних продуктів та виділено низку вітчизняних підприємств-лідерів, які займають найбільші частки в експорті молочної продукції. Визначено сутність процесу управління інвестиційною привабливістю, методичні підходи та критерії оцінки рівня управління інвестиційною привабливістю. Проведений аналіз показав, що для оцінки рівня управління інвестиційною привабливістю найбільш застосовуваними є такі методи, як метод експертних оцінок; метод рейтингової оцінки; інтегральна оцінка інвестиційної привабливості; метод порівнянь; матричний метод; трикутник прибутковості; диференційований підхід методичні підходи та критерії оцінки рівня управління інвестиційною привабливістю. Наведено рекомендації з удосконалення процесу управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі.

Ключові слова: інвестиційна привабливість; управління інвестиційною привабливістю; фактори впливу; молочна галузь.

Література

1. Інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне скотарство. URL: http://milkua.info/uk/post/top-10-eksporteriv-moloka-ta-molocnoi-produkcii2
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: Итем, Юнайтет Лондон Трейд Лимитед, 1995. 448 с.
3. Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 170—176. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/28.pdf
4. Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Секція "Економіка". 2019. Т. 24. Вип. 4 (77). С. 49—53.
5. Чернецька О.В. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 45—51.
6. Войнаренко М.П., Єпіфанова І.Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011. 188 с.
7. Кочетков В.М., Волошаненко Є. В.Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі). Економiчний часопис-XXI. 2013. № 9-10 (1). С. 79—82.
8. Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. С. 14—16
9. Макуева С.Р., Михайлова И.А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия на основе рейтингового показателя. Современные исследования социальных проблем. 2013. Вип. 6 (26). URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201336
10. Офіційний сайт ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен". URL: http://vmz.roshen.com/
11. Офіційний сайт ТДВ "Яготинський маслозавод". URL: https://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-maslozavod/
12. Гаврилова Н.В. Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2011. Вип. 20 (2). С. 324—330.
13. Тивончук С.В., Тивончук Я.О., Павлоцька Т.П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25—31.
14. Єпіфанова І.Ю., Бардадин О.А. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 39—42.
15. Щербакова І.Б., Філиппова С.В. Залучення інвестицій та проектне бізнес-партнерство промислових підприємств. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 262 с.
16. Джеджула В.В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2014. 346 с.

І. Yepіfanova, D. Hladka

INVESTMENT ATTRACTION MANAGEMENT OF DAIRY ENTERPRISES

Summary

The purpose of the article is to formulate recommendations for improving the process of managing the investment attractiveness of dairy enterprises.
The article assesses the level of management of the investment attractiveness of the dairy industry. Recommendations about improving the process of managing the investment attractiveness of dairy enterprises have been made.
It was investigated the current state of dairy production and a number of domestic leading companies, which occupy the largest shares in dairy exports, have been identified.
It is determined that the process of "investment attractiveness management" is broadly interpreted as the process of purposeful influence of the management of the enterprise on the system of financial, economic and other relations arising in the process of ensuring the effective development of the enterprise and meeting the requirements of potential investors.
The analysis has shown that the methods used for peer review are the most used to assess the level of investment attractiveness management; method of rating; integral evaluation of investment attractiveness; method of comparisons; matrix method; profitability triangle; differentiated approach methodological approaches and criteria for assessing the level of investment attractiveness management.
It is established that Ukraine occupies the 22nd place in the volume of dairy production in the world, and the leader in the field of dairy export is PJSC "Roshen Vinnytsia dairy plant". The level of investment attractiveness management at PJSC "Vinnytsia dairy plant" Roshen" was evaluated and recommended measures were formed to improve the process of managing the investment attractiveness of this enterprise and dairy enterprises.
The recommendations on improvement of the process of investment attractiveness management of dairy enterprises are given.
Among the existing measures and reserves to increase investment attractiveness, there are four groups: financial and economic, which have a direct impact on the level of attractiveness of the enterprise, and three groups of factors of indirect impact: social, information and environmental. The formed recommendations are divided into: financial and economic (exert direct influence); social, informational and environmental (exert an indirect influence).

Keywords: investment attractiveness; management of investment attractiveness; factors of influence; dairy industry

References

1. milkua.info (2020), available at: http://milkua.info/uk/post/top-10-eksporteriv-moloka-ta-molocnoi-produkcii2 (Accessed 15 April 2020).
2. Blank, I. A. (1995), Investicionnyj menedzhment [Investment management], Item, Junajtet London Trejd Limited, Kyiv, Ukraine.
3. Bushovskaya, L. B. (2017), "Investment management as an important component of the economic security of the enterprise", Economy and society, vol. 11, pp. 170—176, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/28.pdf (Accessed 15 April 2020).
4. Yepifanova, I. Yu. and Hladka, D. O. (2019), "Methodical approaches to the assessment of investment attractiveness of industrial enterprises", Odessa National University Herald. Economy, vol. 24, no. 4 (77), pp. 49—53.
5. Chernetska, O. V. (2016), "The process of managing the investment attractiveness of machine-building enterprises of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 45—51.
6. Voynarenko, M. P. and Yepifanova, I. Yu. (2011), Upravlinnia investytsijnoiu diial'nistiu promyslovykh pidpryiemstv : monohrafiia [Management of investment activity of industrial enterprises: a monograph], VNTU, Vinnitsia, Ukraine.
7. Kochetkov, V. M. and Voloshanenko, E. V. (2013), "Assessment of investment attractiveness of enterprises (on the example of publishing and printing industry)", Economic Annals-XXI, vol. 9—10 (1), pp. 79—82.
8. Zhuvagina, I. O. (2013), "Assessment of investment attractiveness of retailers", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 14—16.
9. Makueva, S. R. and Mikhailova, I. A. (2013), "Assessment of the investment attractiveness of an enterprise based on a rating indicator", Sovremennye issledovanija social'nyh problem, vol. 6 (26), available at: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201336 (Accessed 15 April 2020).
10. Vinnytsia Dairy Plant ROSHEN (2020), available at: http://vmz.roshen.com/. (Accessed 15 April 2020).
11. Yagotynsky Butter Plant (2020), available at: https://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-maslozavod/ (Accessed 15 April 2020).
12. Gavrilova, N. V. (2011), "Factors of increasing the level of investment attractiveness of the enterprise", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 20 (2), pp. 324—330.
13. Tivonchuk, S.V. Tivonchuk, Y. O. and Pavlotska, T.P. (2017), "Development of the market for milk in Ukraine in the context of integration processes", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 25—31.
14. Yepifanova, I. Yu. and Bardadin, O. A. (2017), "The essence of enterprise investment potential", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 39—42.
15. Shcherbakova, I. B. and Filippova, S. V. (2016), Zaluchennia investytsij ta proektne biznes-partnerstvo promyslovykh pidpryiemstv [Investment attraction and project business partnership of industrial enterprises], Bondarenko M. O., Odessa, Ukraine.
16. Dzhedzhula, V. V. (2014), Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia: monohrafiia [Energy saving of industrial enterprises: methodology of formation, control mechanism: monograph], VNTU, Vinnitsia, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 64 - 69

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1352

Відомості про авторів

І. Ю. Єпіфанова

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Yepіfanova

Doctor of Economic Sciences, Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

ORCID:

0000-0002-0391-9026


Д. О. Гладка

магістр, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

D. Hladka

mаstеr's dеgrее, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

ORCID:

0000-0002-0391-9026

Як цитувати статтю

Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.64

Yepіfanova, І. and Hladka, D. (2020), “Investment attraction management of dairy enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.