EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
В. В. Бобиль, В. В. Культенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.32

УДК: 330.1:656.2

В. В. Бобиль, В. В. Культенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджено формування прикладних положень щодо удосконалення логістичного механізму АТ "Укрзалізниця" в умовах реформування залізничної галузі. Авторами розкрито низку інфраструктурних недоліків, які повинні бути вирішені з метою підвищення ефективності транспортної логістики залізничної галузі України і забезпечення високого стандарту логістичних послуг в майбутньому. Запропоновано коротко -, середньо- та довгострокові пріоритетні напрями розвитку транспортної логістики АТ "Укрзалізниця". Зазначено, що вирішення проблем логістичної діяльності підприємств залізничного транспорту буде сприяти як збільшенню вантажних залізничних перевезень, так і розвитку транспортної галузі загалом. У статті висвітлено низку напрямів розвитку логістичної діяльності АТ "Укрзалізниця", а саме: запровадження сучасної ефективної процесно-орієнтованої системи управління, інтермодальні перевезення, контейнеризація вантажопотоків, створення ХАБів, підвищення якості логістичного обслуговування клієнтів залізничного транспорту, встановлення конкурентоспроможних та прозорих тарифів.

Ключові слова: залізничний транспорт; логістика; АТ "Укрзалізниця"; реформування; транспортно-логістична система; мультимодальні перевезення.

Література

1. Ballou R.H. Business Logistics / R.H. Ballou, S.K. Srivastava // Supply Chain Management, Pearson Education. — London: Dorling Kindersley, 2007. — 5th ed. — P. 117—129.
2. Lambert D.M. Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities / D.M. Lambert, M.C. Cooper, J. D. Pagh // International Journal of Logistics Management 9. — Bingley: Emerald Publishing Limited, 1998. — № 2. — P. 1—20.
3. O'Connor K. Global City Regions and the Location of Logistics Activity / K. O'Connor // Journal of Transport Geography. — Amsterdam: Elsevier B.V., 2010. — 9 p.
4. Fulmer B.P. Selecting an enterprise resource planning system: An active learning simulation / B.P. Fulmer, G.J. Gerard // Journal of Emerging Technologies in Accounting. — 2014. — № 11. — P. 71—82.
5. Харрісон А. Управління логістикою. Розробка стратегій логістичних операцій / Алан Харрісон, Ван Хоук Ремко; пер. з англ.; за наук. ред. О.Є. Міхейцева. — Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. — 368 с.
6. Болдирєва Л.М. Формування логістичних систем як напрям удоско-налення розвитку економіки / Л.М. Болдирєва // Науковий вісник Херсонського національного університету. — 2014. — Вип. 7. — Ч. 1. — С. 172—175. — (Сер.Економічні науки).
7. Горшкова Л.О. Розвиток логістики: теоретичний аспект / Л.О. Горшкова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2012. — № 1 (59). — С. 87—90. — (Сер. "Економічні науки").
8. Дзебко И. Экономисту о логистике: сущность, основные понятия, концепция / И. Дзебко. — Харьков: Центр "Консульт", 2006. — 152 с.
9. Міщук І.П. Зміст і напрямки застосування логістичних концепцій в логістичному менеджменті / І.П. Міщук, В.Г. Гадада, Н.Г. Міценко // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. праць. — Львів: Вид-во ЛКА, 2015. — Вип. 48. — С. 127—131. — (Сер. економічна).
10. Мишко О.А. До питань розвитку логістичної інфраструктури в Україні / О.А. Мишко // Логістика: теорія та практика. — 2011. — № 1. — C. 96—100.
11. Barash Y. Principles of Determining the Basic Functions of Railways Hubs / Y. Barash, V. Bobyl, T. Charkina, N. Bozhok, O. Chornovil // 12th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS 2018 (April 26—27, 2018) Р. 21—25.
12. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: навч. посіб. / О.М. Горяїнов. — Х.: Вид-во "Кортес-2001", 2008. — 323 с.
13. Копитко В. Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті / В. Копитко, О. Орловська // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". — 2013. — Вип. 5. — С. 22—29.
14. Основи економіки транспорту: підручник / В.І. Щелкунов, Ю.Ф. Кулаєв, Л.Г. Зайончик та ін. — К.: Кондор, 2011. — 392 с.
15. Стратегія АТ "Укрзалізниця" на 2019—2023 роки. — Режим доступу: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Стратегія-4-Typography.pdf
16. Стратегія сталої логістики та План дій для України (проект для розгляду) [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf
17. Мягков А. Україна — транспортний хаб, або як наростити потужності зберігання і перевалки зернових до 2030 року? [Електронний ресурс] / А. Мягков // Гаряча агрополітика. — Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/216-ukrayina--transportniy-hab-abo-yak-narostiti-potujnosti-zberigannya-i-perevalki-zernovih-do-2030-roku

V. Bobyl, V. Kultenko

IMPROVEMENT OF THE LOGISTIC APPROACH OF JSC "UKRZALIZNITSA" IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE SECTOR

Summary

The article investigates the formation of applied provisions for improving the logistic mechanism of JSC "Ukrzaliznytsia" in the conditions of reforming the railway industry. The authors reveal a number of infrastructure deficiencies that must be addressed in order to improve the efficiency of transport logistics of the Ukrainian rail industry and to ensure a high standard of logistics services in the future. Short -, medium — and long — term priority directions of development of transport logistics of JSC "Ukrzaliznytsia" are offered. It is stated that the solution of problems of logistic activity of the enterprises of railway transport will contribute both to increase of freight rail transportation, and to development of the transport industry as a whole. The article covers a number of directions of development of logistic activity of JSC "Ukrzaliznytsya", namely: introduction of modern efficient process-oriented management system, intermodal transportations, containerization of cargo flows, creation of HUBs, improvement of quality of logistics services for customers of railway passports.
It is stated that necessity of logistics of the enterprises of railway transport of Ukraine requires creation of an effective logistic mechanism, under which it is offered to understand a set of organizational, resource, scientific-theoretical, methodical, legal and other constituent elements, forms and methods of interaction, as well as tools for implementation of administrative decisions, process of continuous fulfillment of the functions of the logistics system of JSC "Ukrzaliznytsya".
As a result, it is noted that the improvement of the logistics mechanism increases the degree of adaptation of railway transport enterprises to the external environment, extends their opportunities to enter new markets of activity, creates conditions for economic and financial stability. The use of logistical innovations in the management system will enable JSC "Ukrzaliznytsia" to increase the efficiency of its activity and ensure its competitive advantages in a dynamic market environment.
Multimodal transports, which combine the advantages of each regime and can be a particularly effective and efficient approach for the implementation of directions for the development of infrastructure of Ukraine, are investigated. The relationship between inland waterway network and road and rail transport of Ukraine is characterized.

Keywords: ailway transport; logistics; JSC "Ukrzaliznytsya"; reforming; transport and logistics system; multimodal transportation.

References

1. Ballou, R.H. Srivastava, S.K. (2007), Business Logistics, 5th ed., Supply Chain Management, Pearson Education, Dorling Kindersley, London, UK, pp. 117—129.
2. Lambert, D.M. Cooper, M.C. and Pagh, J.D. (1998), "Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities", International Journal of Logistics Management, Emerald Publishing Limited, vol. 2, pp. 1-20.
3. O'Connor, K. (2010), "Global City Regions and the Location of Logistics Activity", Journal of Transport Geography, Elsevier B. V., Amsterdam.
4. Fulmer, B.P. and Gerard, G.J. (2014), "Selecting an enterprise resource planning system: An active learning simulation", Journal of Emerging Technologies in Accounting, vol. 11, pp. 71—82.
5. Kharrison, A. and Remko, V.K. (2007), Upravlinnia lohistykoiu. Rozrobka stratehij lohistychnykh operatsij [Logistics management. Development of logistics operations strategies], Balans Biznes Buks, Dnipropetrivs'k, Ukraine.
6. Boldyrieva, L.M. (2014), "Formation of logistics systems as a direction of improving the development of the economy", Naukovyj visnyk Khersons'koho natsional'noho universytetu (Ser.Ekonomichni nauky), vol. 7, no. 1, pp. 172—175.
7. Horshkova, L.O. (2012), "Development of logistics: theoretical aspect", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu (Ser. "Ekonomichni nauky"), vol. 1 (59), pp. 87—90.
8. Dzebko, Y. (2006), Ekonomystu o lohystyke: suschnost', osnovnye poniatyia, kontseptsyia [The economist on logistics: the essence, basic concepts, concept], Tsentr "Konsul't", Kharkiv, Ukraine.
9. Mischuk, I.P. Hadada, V.H. and Mitsenko, N.H. (2015), "The content and directions of application of logistics concepts in logistics management", Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii : zb. nauk. prats' (Ser. ekonomichna), vol. 48, pp. 127—131.
10. Myshko, O.A. (2011), "On the development of logistics infrastructure in Ukraine", Lohistyka: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 96—100.
11. Barash, Y. Bobyl, V. Charkina, T. Bozhok, N. and Chornovil, O. (2018), "Principles of Determining the Basic Functions of Railways Hubs", 12th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS, Panevezys, Lithuania, (April 26—27, 2018), pp. 21—25.
12. Horiainov, O.M. (2008), Praktyka vantazhnykh perevezen' i lohistyky [Practice of freight transportation and logistics], Vyd-vo "Kortes-2001", Kharkiv, Ukraine.
13. Kopytko, V. and Orlovs'ka, O. (2013), "Logistic approach to planning of freight transportation and commercial operations on railway transport", Zbirnyk naukovykh prats' Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana "Problemy ekonomiky transportu", vol. 5, pp. 22—29.
14. Schelkunov, V.I. Kulaiev, Yu.F. and Zajonchyk, L.H. (2011), Osnovy ekonomiky transportu [Fundamentals of transport economics], Kondor, Kyiv, Ukraine.
15. zbk.org.ua (2019), "Strategy of JSC "Ukrzaliznytsia" for 2019-2023", available at: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Stratehiia-4-Typography.pdf (Accessed 10 April 2020).
16. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2017), "Sustainable Logistics Strategy and Action Plan for Ukraine (draft for consideration)", available at: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (Accessed 10 April 2020).
17. Miahkov, A. (2016), "Ukraine is a transport hub, or how to increase grain storage and transshipment capacity by 2030?", available at: https://agropolit.com/spetsproekty/216-ukrayina--transportniy-hab-abo-yak-narostiti-potujnosti-zberigannya-i-perevalki-zernovih-do-2030-roku (Accessed 10 April 2020).

№ 5 2020, стор. 32 - 36

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

В. В. Бобиль

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Accounting and Taxation Department of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0002-7306-3905


В. В. Культенко

провiдний економiст вiддiлу технологiчного обладнання та машин, фiлiя "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"

V. Kultenko

leading economist of the department of technological equipment and machines of the branch "Production Support Center" of JSC "Ukrzaliznytsia"

ORCID:

0000-0003-3690-2041

Як цитувати статтю

Бобиль В. В., Культенко В. В. Удосконалення логістичного механізму ат "укрзалізниця" в умовах реформування галузі. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 32–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.32

Bobyl, V. and Kultenko, V. (2020), “Improvement of the logistic approach of jsc "ukrzaliznitsa" in the conditions of reforming the sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 32–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.