EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ
Ю. С. Рогозян, К. І. Сєрєбряк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6

УДК: 332:339.138

Ю. С. Рогозян, К. І. Сєрєбряк

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ

Анотація

Доведено актуальність та важливість застосування маркетингового інструментарію до системи управління територією локального рівня у зв'язку із зростанням рівня конкуренції між громадами за інвесторів, суб'єктів господарської діяльності, туристів та інших груп ключових стейкхолдерів місцевого розвитку. Висвітлено результати аналізу закордонних та вітчизняних наукових підходів до проблематики визначення та систематизації параметрів позиціонування місцевих територій. Аргументовано, що більшість підходів, що описані вченими, грунтуються на принципах класичного маркетингу, попри значну кількість особливостей життєдіяльності та розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Обгрунтовано, що грамотно визначені параметри позиціонування українських місцевих територій (головним чином об'єднаних територіальних громад) можуть стати важливою передумовою для забезпечення розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності кожної адміністративно-територіальної одиниці, особливо тих, що розташовані на теренах Луганського регіону поблизу лінії розмежування. Визначено туристичний вектор розвитку територій локального рівня Луганського регіону як один з найбільш імовірних напрямів для визначення параметрів їх позиціонування.

Ключові слова: аналіз; наукові підходи; проблематика; визначення та систематизація; параметри; позиціонування; території локального рівня; об'єднані територіальні громади.

Література

1. Janiszewska К., Insch A. The Strategic Importance of Brand Positioning in the Place Brand Concept — Elements, Structure and Application of the Positioning Statement. Journal of International Studies. 2012. Vol. 5. No 1, 2012. P. 9—19. DOI: 10.14254/2071-8330.2012/5-1/2.
2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006. 416 с.
3. Целых Т.Н. Формирование маркетингового потенциала территории: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Москва: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2018. 195 с.
4. Ергунова О.Т. Маркетинг территории: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 136 с. ISBN 978-5-7996-2179-7.
5. Колечкина И.П., Ласкевич О.А. Раужина Ю.А. Конкурентоспособность и развитие муниципального образования: конкурентные позиции муниципального образования и подходы к их классификации. Экономика и бизнес. 2009. № 1. C. 64—67.
6. Kolomytseva O. Positioning of regions of Ukraine in competitive environment. Proceedings of the 1st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management Czestochawa, Poland (April 21—22, 2016). P. 203—209.
7. Пепчук С.М. Позиціонування регіону в системі конкурентних відносин: дис. … канд. екон. наук: 08.00.05. Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2016. 341 с.
8. Заблодська І.В., Рогозян Ю.С. Моніторинг стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад України в контексті позиціонування. Економіка та право. 2020. № 1 (56). С. 46—56. DOI: /10.15407/econlaw.2020.01.046.
9. План (програма) соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Офіційний сайт Новопсковської об'єднаної територіальної громади. 2020. URL: https://rada.info/upload/users_files/04335594/e1665e2ffd1b63b016b2334b05d7c017.doc (доступ 04.05.2020).
10. В Білокуракиному очікують на включення "7 чудес Білокуракинщини" до переліку українських віртуальних туристичних маршрутів. Вісті Луг. 2018. URL: http://vistilug.com.ua/news/2448-v-bilokurakinomu-ochikuyut-na-vklyuchennya-7-chudes-bilokurakinshchini-do-pereliku-ukrains-kikh-virtual-nikh-turistichnikh-marshrutiv/ (доступ 30.04.2020).
11. Міщенко І. Представники Світового банку розглядають можливість надання фінансової підтримки аграріям Луганщини. Білокуракинська ОТГ зацікавлена у створенні сільськогосподарського хабу на Луганщині. Урядовий кур'єр. 2020. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/predstavniki-svitovogo-banku-rozglyadayut-mozhlivi/ (доступ 30.04.2020).
12. Туристичний паспорт Луганської області. Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації. 2019. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/ turistichniy_pasport.pdf (доступ 02.05.2020).
13. Рогозян Ю.С. Збір інформації та процедура вивчення громадської думки для розробки Стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 49—52.

Yu. Rohozian, K. Sieriebriak

ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEMS OF DETERMINING AND SYSTEMATIZING THE POSITIONING PARAMETERS OF LOCAL LEVEL TERRITORIES

Summary

The provisions of the article highlight the results of the analysis of foreign and domestic scientific approaches to the problems of determining and systematizing the parameters of territory positioning at the local level. The relevance and importance of applying marketing tools to the management system of the local territory has been proved in connection with the increasing level of competition between communities for investors, business entities, tourists and other groups of key local development stakeholders. The importance of effective positioning of the territory both in the internal and external environment with the aim of forming its positive and unique image has been proved. It is argued that most of the approaches described by scientists are based on the principles of classical marketing, without taking into account a large number of features of life and the development of an administrative-territorial unit. Almost all the scientific cases regarding the positioning of socio-economic systems at the local level are based on their research in the form of conditionally static parameters, due to the climatic and historical features of the territory, which made it possible to conclude that it is important to create a positive image of the territory so that it occupies in the minds of stakeholders, a worthy place that differs from the state of competing territories. It is proved that competently determined positioning parameters of Ukrainian local territories (mainly amalgamated territorial communities) can become an important prerequisite for ensuring the development and competitiveness of each administrative-territorial unit, especially located in the Luhansk region near the demarcation line. The tourist vector of the development of territories of the local level of the Luhansk region is determined as one of the most likely directions for determining the parameters of their positioning. Based on an analysis of the region's largest tourism infrastructure facilities of the local territory, it has been concluded that the communities of Luhansk region have great tourism and environmental potential.

Keywords: analysis; scientific approaches; problems; definitions and systematization; parameters; positioning; local level territories; amalgamated territorial communities.

References

1. Janiszewska, К. and Insch, A. (2012), "The Strategic Importance of Brand Positioning in the Place Brand Concept — Elements, Structure and Application of the Positioning Statement", Journal of International Studies, vol. 5, no 1, pp. 9—19. DOI: 10.14254/2071-8330.2012/5-1/2.
2. Pankrukhin, A.P. (2006), Marketynh terytorij [Territory Marketing], Piter, SPb., Russia.
3. Tselyh, T.N. (2018), " Formation of the marketing potential of the territory", Ph.D. dissertation, Economics and national economy management: marketing, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.
4. Ergunova, O.T. (2017), Marketynh terrytoryy: ucheb. posobye [Territory Marketing: Textbook], Publishing House of the Ural. University, Yekaterinburg, Russia.
5. Kolechkina, I.P. Laskevich, O.A. and Rauzhina, Yu.A. (2009), "Competitiveness and development of a municipality: competitive positions of a municipality and approaches to their classification", Economics and business, vol. 1, pp. 64—67.
6. Kolomytseva, O. (2016), "Positioning of regions of Ukraine in competitive environment", Theory and Practice of Management, Czestochawa, Poland, pp. 203—209.
7. Pepchuk, S.M. (2016), "Position of the region in the system of competitive competition", Ph.D. dissertation, Development of productive forces and regional economy, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine.
8. Zablodska, I.V. and Rohozian, Yu.S. (2020), "Monitoring of strategic development of Ukraine's territorial communities in the context of positioning", Economy and Law, Vol. 1 (56), pp. 46—56. DOI: /10.15407/econlaw.2020.01.046.
9. The official website of the Novopskov amalgamated territorial community (2020), "The plan (program) of social and economic development of the Novopskov village amalgamated territorial community for 2020", available at https://rada.info/upload/users_files/04335594/e1665e2ffd1b63b016b2334b05d7c017.doc (accessed 30 April 2020).
10. Visti Luh (2018), "Bilokurakino awaits inclusion of "7 Wonders of Belokurakino Territory" in the list of Ukrainian virtual tourist routes", available at: http://vistilug.com.ua/news/2448-v-bilokurakinomu-ochikuyut-na-vklyuchennya-7-chudes-bilokurakinshchini-do-pereliku-ukrains-kikh-virtual-nikh-turistichnikh-marshrutiv/ (accessed 30 April 2020).
11. Mishchenko, I. (2020), "Representatives of the Svitovy bank can see the possibility of financial support for agrarians of Luhansk region. The Bilokurakinо ATC is located at the gate of the agricultural hub in the Luhansk region", Uriadovyj kur'ier, available at: https://ukurier.gov.ua/uk/news/predstavniki-svitovogo-banku-rozglyadayut-mozhlivi/ (accessed 30 April 2020).
12. The official site of the Luhansk Regional State Administrative Administration (2019), "Tourist passport of Luhansk region", available at: http://loga.gov.ua/sites/ default/files/turistichniy_pasport.pdf (accesses 02 May 2020).
13. Rohozian, Yu.S. (2017), "Gathering information and public opinion polls to develop an Amalgamated Territorial Community Development Strategy", Economy and State, vol. 8, pp. 49—52.

№ 5 2020, стор. 6 - 10

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1255

Відомості про авторів

Ю. С. Рогозян

д. е. н., заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва,ДУ "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України", м. Київ

Yu. Rohozian

Doctor of Economic Sciences, Deputy Head of the Interregional Cooperation Problems Department Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5325-4213


К. І. Сєрєбряк

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

K. Sieriebriak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Economics and Entrepreneurship Department Eastern Ukrainian National University named after Vladimir Dahl, Sievierodonets`k

ORCID:

0000-0002-7025-2399

Як цитувати статтю

Рогозян Ю. С., Сєрєбряк К. І. Аналіз наукових підходів до проблематики визначення та систематизації параметрів позиціонування територій локального рівня. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 6–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6

Rohozian, Yu. and Sieriebriak, K. (2020), “Analysis of scientific approaches to the problems of determining and systematizing the positioning parameters of local level territories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 6–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.