EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В СЕКТОРІ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.251

УДК: 338.43:316.422

Ю. Б. Заставний

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В СЕКТОРІ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті розкриваються передумови нарощення масштабів органічного сільськогосподарського виробництва в секторі сільських домогосподарств, які не маючи можливостей конкурувати на аграрних ринках з крупнотоварними виробництвами можуть підвищити рівень власної капіталізації за рахунок впровадження технологій органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва. Встановлено, що прискорення процесів введення додаткових потужностей органічного сільськогосподарського виробництва в секторі сільських домогосподарств залежить від умонтування в систему фінансово-економічного регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції інструментів, які закладатимуть стимули для господарств населення розвивати органічне землеробство, кормовиробництво та тваринництво. Обгрунтовано, що фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва є комплексом регуляторних заходів фіскального (податкові пільги), бюджетного (дотації, субсидії, компенсації), кредитного та митного спрямування, які створюють передумови для нарощення інвестиційно-інноваційного та ресурсно-виробничого потенціалу органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва і забезпечують відшкодування додаткових затрат та компенсацію втрат суб'єктам аграрного бізнесу внаслідок вивільнення потужностей традиційного сільськогосподарського виробництва. Доведено, що інструменти фінансово-економічного регулювання органічного сільськогосподарського виробництва мають стимулювати процеси нарощення масштабів здійснення агротехнічних (іригація земель), агрохімічних (вапнування грунтів), агролісомеліоративних та грунтозахисних (безплужний обробіток грунту) заходів у секторі сільських домогосподарств, які створять умови для здійснення органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва. Встановлено, що держава має використовувати інструменти прямої фінансової підтримки сільських домогосподарств, які спеціалізуються на органічному сільськогосподарському виробництві, щоб сформувати вітчизняний органічний сегмент національного агропромислового комплексу, який буде конкурентоспроможним на міжнародних ринках.

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання; сільські домогосподарства; пряма фінансова допомога; безплужний обробіток грунту; компенсація; податкові пільги.

Література

1. Артиш В.І. Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. №284. С. 182—189.
2. Грановська В.Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 384—390.
3. Грановська В.Г. Перспективи розвитку підприємств органічного сектору. Агросвіт. 2017. № 3. С. 10—16.
4. Грановська В.Г. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 31—40.
5. Іванова Л.С. Виробництва органічної продукції: світовий досвід та вітчизняні реалії. Агросвіт. 2015. №18. С. 30—35.
6. Міщенко Д.А. Державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/3.pdf
7. Носко В.Л. Стан і розвиток органічного виробництва в Україні. Науковий журнал "Біологічні системи: теорія та інновації". 2015. №214. С. 212—216.
8. Томашевська О.А. Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи. Інноваційна економіка. 2013. № 6 (44). С. 161—164.

Y. Zastavnyy

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE RURAL HOUSEHOLD SECTOR

Summary

The article reveals the prerequisites for increasing the scale of organic agricultural production in the sector of rural households, which, unable to compete in agricultural markets with large-scale production, can increase the level of their own capitalization through the introduction of technologies for organic farming, feed production and animal husbandry. It is established that the acceleration of the introduction of additional capacities of organic agricultural production in the rural household sector depends on the integration of tools in the system of financial and economic regulation of the organic agricultural products market that will provide incentives for households to develop organic farming, feed production and animal husbandry. It is proved that the financial-economic regulation of organic agricultural production is a complex regulatory fiscal (tax exemptions), budget (subsidies, grants, compensation), credit and customs measures, which create conditions for increasing investment and innovation and resource-production potential of organic farming, fodder production and livestock. They provide compensation for additional costs and losses to the subjects of agrarian business due to the release capacity of traditional agricultural production. It is proved that the tools of financial and economic regulation of organic farming should encourage the processes of compounding the scale of implementation of agronomic (irrigation), agro-chemical (liming of soils), agroforestry and soil protection (plowless tilling) activities in the sector of rural households, which will create conditions for the implementation of organic farming and animal feed production. It is established that the state should use direct financial support tools for rural households that specialize in organic agricultural production in order to form a domestic organic segment of the national agro-industrial complex that will be competitive on international markets. It is proved that the launch of a mechanism of preferential lending, which will help to overcome the investment deficit in the sector of rural households, can give impetus to the introduction of additional capacities in organic farming and animal husbandry.

Keywords: financial and economic regulation; rural households; direct financial assistance; plowless tilling; compensation; tax benefits.

References

1. Artysh, V.I. (2018), "Poland's experience with organic production and its prospects in Ukraine", Naukovyj visnyk NUBIP Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes, vol. 284, pp. 182—189.
2. Hranovs'ka, V.H. (2017), "Mechanisms for stimulating the development of organic sector enterprises: adaptation of world experience", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 384—390.
3. Hranovs'ka, V.H. (2017), "Prospects of development of the enterprises of the organic sector", Ahrosvit, vol. 3, pp. 10—16.
4. Hranovs'ka, V.H. (2017), "Prospects for development of the organic market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 31—40.
5. Ivanova, L.S. (2015), "Organic production: international experience and domestic realities", Ahrosvit, vol. 18, pp. 30—35.
6. Mischenko, D.A. (2018), "State regulation of the organic agricultural market in Ukraine: current realities and development prospects", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/3.pdf (Accessed 20 March 2020).
7. Nosko, V.L. (2015), "The state and development of organic production in Ukraine", Naukovyj zhurnal "Biolohichni systemy: teoriia ta innovatsii", vol. 214, pp. 212—216.
8. Tomashevs'ka, O.A. (2013), "Organic production in the world: realities and prospects", Innovatsijna ekonomika, vol. 6 (44), pp. 161—164.

№ 4 2020, стор. 251 - 256

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Заставний Ю. Б. Фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в секторі сільських домогосподарств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 251–256. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.251

Zastavnyy, Y. (2020), “Financial and economic regulation of organic agricultural production in the rural household sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 251–256. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.251

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.