EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACTS ON THE REFORM OF THE COAL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE USE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
I. Litvinova

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.191

УДК: 332

I. Litvinova

IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACTS ON THE REFORM OF THE COAL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE USE OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

Summary

The article presents the results of monitoring regulations on the reform of the coal industry and coal regions of Ukraine in the context of the use of environmental technologies. It is established that all legal acts use different interpretations regarding the reform of the coal industry and coal regions of Ukraine in the context of the environmental technologies use, namely: modernization, transformation, restructuring, reconversion, reindustrialization, and decarburization. These definitions had the following meaningful content: reforming the coal-mining complex; reforming property relations with improving the industry management system; reforming the coal industry's scientific institutions; reconstruction of objects; reconstruction of coal enterprises in order to avoid inefficient projects in projects; reconstruction of the mine fund; development of industrial and social sphere of coal enterprises of the branch; enterprise reconstruction; technical re-equipment and modernization of coal mining enterprises; reconstruction and technical re-equipment; optimization of the structure of state-owned enterprises of the coal industry; the reconversion (re-industrialization) of coal regions; technical measures for updating the mine fund; prospect of further development and break-even level of production and economic activity of Ukrainian mines; reorganization of enterprises in terms of concentration of all personnel, financial and material resources on prospective mines; decarburization of national and global economies; decarburization of energy. It is established that the complex of legal acts on regulation of reform in the coal industry in Ukraine includes a number of programs and normative documents that are mostly declarative and do not provide for overcoming social problems in the coal regions of Ukraine. However, today's global challenges call for the introduction of the concept: just transformation is a model of development that envisages a decent life and fair earnings for all workers and communities affected by the process of active energy transition to decarbonize economy and the use of environmental technologies.

Keywords: egulations; reform; coal industry; just transformation

References

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/605-2017-р
2. Концепція реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-р#n84
3. Концепція "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року. URL: https://menr.gov.ua/news/34424.html
4. Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року". URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2697-19
5. Програма "Українське вугілля". URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1205-2001-п
6. Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/doccatalog/document?id=222288
7. Порядок відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка/допомога у формі державних гарантій. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-2017-п
8. Бюджетна програма "Реструктуризація вугільної галузі". URL: https://ips.ligazakon.net/document/xi00907a?an=3&ed=2019_12_18
9. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-restrukturizaciyi-vugilnoyi-galuzi
10. Колективний договір між адміністрацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і Первинною профспілкової організацією працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2017—2021 роки. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id= 245189291&cat_id=193804
11. Сприяння модернізації вугільної промисловості в процесі структурної трансформації економіки старопромислових регіонів. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/schodo-spriyannya-modernizacii-vugilnoi-promislovosti-v-procesi

І. М. Літвінова

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті подано результати моніторингу нормативних актів щодо реформування вугільної промисловості та вугільних регіонів України в контексті використання природоохоронних технологій. Встановлено, що у всіх нормативно-правових актах використовуються різні тлумачення щодо реформування вугільної промисловості та вугільних регіонів України в контексті використання природоохоронних технологій, а саме: модернізація, трансформація, реструктуризація, реконверсія, реіндустріалізація, декарбонізація. Ці дефініції мали таке змістовне наповнення: реформування шахтовуглебудівного комплексу; реформування відносин власності з удосконаленням системи управління галуззю; реформування наукових установ вугільної галузі; реконструкції об'єктів; реконструкція підприємств вугільної промисловості з метою уникнення в проектах неефективних рішень; реконструкція шахтного фонду; розвиток виробничої та соціальної сфери вугільних підприємств галузі; реконструкції підприємства; технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств; реконструкції та технічне переозброєння; оптимізація структури державних підприємств вугільної промисловості; реконверсії (реіндустріалізації) вугільних регіонів; технічні заходи з оновлення шахтного фонду; перспективу подальшого розвитку та беззбиткового рівня виробничо-господарської діяльності шахт України; реорганізація підприємств у частині концентрації усіх кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів на перспективних шахтах; декарбонізації національних та глобальної економік; декарбонізація енергетики. Встановлено, що комплекс нормативно-правових актів щодо регулювання реформи у вугільній галузі в Україні включає низку програм та нормативних документів, які мають переважно декларативний характер та не передбачають подолання соціальних проблем у вугільних регіонів України. Проте сучасні світові виклики вимагають впровадження такого поняття: справедлива трансформація — модель розвитку, що передбачає гідне життя та чесний заробіток для всіх працівників і спільнот, на яких вплине процес активного енергетичного переходу до декарбонізованої економіки та використання природоохоронних технологій.

Ключові слова: нормативні акти; реформування; вугільна промисловість; справедлива трансформація.

Література

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Ukraine's energy strategy for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р (Accessed 26 Feb 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The concept of reform and development of the coal industry for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-р#n84 (Accessed 25 Feb 2020).
3. Ministry of energy and environment protection of Ukraine (2020), "The concept of "green" energy transition of Ukraine to 2050", available at https://menr.gov.ua/news/34424.html (Accessed 26 Feb 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About the Fundamental Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (Accessed 27 Feb 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), "The Ukrainian Coal Program", available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1205-2001-п (Accessed 20 Feb 2020).
6. Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine (2001), "Sectoral agreement between the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, other state bodies, owners (associations of owners) active in the coal industry, and all-Ukrainian trade unions of the coal industry", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ doccatalog/document?id=222288 (Accessed 22 Feb 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Procedure for selection of investment projects in the coal sector for which state support / assistance in the form of state guarantees is provided", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-2017-п. (Accessed 22 Feb 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Budget program "Restructuring of the coal industry"", available at: https://ips.ligazakon.net/document/xi00907a?an=3&ed=2019_12_18 (Accessed 19 Feb 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Procedure for using the funds provided in the state budget for the restructuring of the coal industry", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-restrukturizaciyi-vugilnoyi-galuzi (Accessed 27 Feb 2020).
10. Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine (2017), "Collective Agreement between the Administration of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine and the Primary Trade Union Organization of Employees of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine for 2017 - 2021", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245189291&cat_id=193804 (Accessed 20 Jan 2020).
11. Dolia, I.M. and Kokora, N.V. (2012), "Promoting the modernization of the coal industry in the process of structural transformation of the economy of the old industrial regions", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/schodo-spriyannya-modernizacii-vugilnoi-promislovosti-v-procesi (Accessed 27 Feb 2020).

№ 4 2020, стор. 191 - 195

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 613

Відомості про авторів

I. Litvinova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Environmental Technologies, Ecology and Life Safety of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Kharkiv)

І. М. Літвінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ORCID:

0000-0003-0137-9158

Як цитувати статтю

Litvinova, I. (2020), “Implementation of regulatory acts on the reform of the coal industry of Ukraine in the context of the use of environmental technologies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 191–195. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.191

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.