EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.187

УДК: 339.138:330.341.1

Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Визначено, що маркетинг інновацій — це діяльність, спрямована на пошук нових сфер бізнесу, розробку абсолютно нових видів продукції та впровадження у виробництво інновацій для вже існуючих товарів. У практичній діяльності маркетинг інновацій — це виробництво та збут інноваційної конкурентоспроможної продукції, що в повному обсязі задовольняє попит споживачів. Впровадження маркетингових інновацій в діяльність промислових підприємств має забезпечувати більш повне задоволення потреб споживачів, розширення клієнтської бази, вихід на нові ринки збуту.
Встановлено, що інновації характеризують технічні, виробничі та комерційні параметри підприємства, а також його творчий потенціал. Головними чинниками розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств є: конкуренція, постійно зростаючий науковий та технічний потенціал, мінлива поведінка споживачів та динамічні процеси глобалізації. Маркетингові інновації передбачають зміни та вдосконалення до процесу виробництва товарів, розробки та удосконаленні їх дизайну, упаковки, просування та стимулювання збуту, встановленні найбільш вигідних цін на товари.
Досліджено класифікацію маркетингових інновацій за загальними та специфічними класифікаційними ознаками, яку засновано на характері їх впливу на поведінку соціальної групи. Кожен із видів інновацій пов'язаний між собою та складає цілісну структуру інноваційного маркетингу. Комбінування інновацій призводить до інноваційних змін у маркетинговому комплексі підприємства.
Визначено, що стратегії, які грунтуються на новітніх технологіях та спрямовані на освоєння нових ринків мають високу ймовірність ризику, тому потребують значних маркетингових і технологічних зусиль, зокрема прийняття точного рішення під час розробки й впровадження маркетингових стратегій щодо товарів, ціноутворення, просування, реклами, вибору цільових ринків тощо. Стратегію слід обирати з урахуванням сильних і слабких сторін підприємства, можливостей та загроз, що ототожнюються з його ресурсним потенціалом, позицією на ринку та набором стратегічних цілей.

Ключові слова: інновації; маркетингові інновації; ринок; підприємство; стратегія.

Література

1. Гризовська Л.О. Маркетинг інновацій як інструмент успішного бізнесу. / Л.О. Гризовська, А.В. Романова. Економіка та суспільство. Випуск 16. 2018. — С. 301—307 [Електронний ресурс] — Режим доступу: // http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/46.pdf
2. Жегус О.В. Маркетинг інновацій. Конспект лекцій. Частина 1. Теоретичні аспекти маркетингу інновацій / О.В. Жегус [Електронний ресурс]. — URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1877/1/162_Маркет_инновации.pdf
3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. — Суми: ВТД — Університетська книга, 2010. — 334 с.
4. Ілляшенко Н.С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н.С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. — 2009. — № 4. — С. 42—47.
5. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг, менеджмент. —14-е изд. — СПб.: Русский, 2014. — 440 с.
6. Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики. — 2019. — 108 с.
7. Нянько В.М. Інноваційний маркетинг на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2014. № 6 (55).
8. Розробка наукових основ маркетингу інновацій: звіт про НДР (проміжний) / Керівник С.М. Ілляшенко. — Суми: СумДУ, 2009. — 300 с. [Електронний ресурс]. — URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4470
9. Шустов А.А. Маркетингові інновації як одне з найважливіших напрямів інноваційної політики // Молодий вчений. — 2013. — № 9. — С. 258—263 [Електронний ресурс]. — URL: https://moluch.ru/archive/56/7685

L. Kurbatska, I. Kadyrus

IMPLEMENTATION OF MARKETING INNOVATIONS IN THE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

This paper determined that innovation marketing is an activity aimed at finding new areas of business, developing completely new products and introducing innovations into existing products. In practice, marketing of innovation is the production and marketing of innovative competitive products that fully meet the demand of consumers. The introduction of marketing innovations in the activities of industrial enterprises should ensure a more complete satisfaction of consumer needs, expanding the customer base, entering new markets.
Established that innovations characterize the technical, production and commercial parameters of the enterprise, as well as its creative potential. The main factors for the development of innovative activity of industrial enterprises are: competition, ever-increasing scientific and technical potential, changing consumer behavior and dynamic processes of globalization. Marketing innovations imply changes and improvements to the process of production of goods, development and improvement of their design, packaging, promotion and sales promotion, setting the most favorable prices for goods.
The classification of marketing innovations according to general and specific classification traits is investigated, it is based on the nature of their influence on social group behavior. Each type of innovation is interconnected and forms an integral structure of innovative marketing. Combining innovation leads to innovative changes in the enterprise marketing complex.
It is determined that strategies based on the latest technologies and aimed at exploring new markets have a high probability of risk. These strategies require considerable marketing and technological efforts, including making the right decision when developing and implementing marketing strategies for goods, pricing, selection, advertising, advertising markets and more. The strategy should be chosen according to the strengths and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, which is equated with its resource potential, position in the market and set of strategic goals.

Keywords: innovations; marketing innovations; market; enterprise; strategy.

References

1. Hryzovs'ka, L.O. and Romanova, A.V. (2018), "Marketing innovation as a tool for successful business", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 16, pp. 301—307, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/46.pdf (Accessed 20 March 2020).
2. Zhehus, O.V. (2017), "Marketing Innovation. Lecture notes. Vol 1. Theoretical aspects of innovation marketing", available at: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1877/1/162_Маркет_инновации.pdf (Accessed 20 March 2020).
3. Illiashenko, S.M. (2010), Innovatsijnyj menedzhment [Innovative management], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
4. Illiashenko, N.S. (2009), "The mechanism of enterprise management on the basis of innovative marketing", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4, pp. 42—47.
5. Kotler, F. and Keller, K. (2014), Marketynh, menedzhment [Marketing, management], Russkyj, St.Petersburg, Russia.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy. Statystychnyj zbirnyk [Scientific and innovative activity of Ukraine. Statistical collection], Derzhavna sluzhba statystyky, Kyiv, Ukraine.
7. Nian'ko, V.M. (2014), "Innovative marketing at Ukrainian enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 6 (55).
8. Illiashenko, S.M. (2009), Rozrobka naukovykh osnov marketynhu innovatsij: zvit pro NDR (promizhnyj) [Developing the Scientific Basics of Innovation Marketing: R&D Report (Interim)], SumDU, Sumy, Ukraine.
9. Shustov, A.A. (2013), "Marketing innovation as one of the most important areas of innovation policy", Molodyj vchenyj, vol.9, pp. 258—263, available at: https://moluch.ru/archive/56/7685/ (Accessed 20 March 2020).

№ 4 2020, стор. 187 - 190

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 3277

Відомості про авторів

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0003-2567-3060


І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-5024-6549

Як цитувати статтю

Курбацька Л. М., Кадирус І. Г. Впровадження маркетингових інновацій в діяльність промислових підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 187–190. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.187

Kurbatska, L. and Kadyrus, I. (2020), “Implementation of marketing innovations in the activity of industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 187–190. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.187

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.