EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ
Н. Я. Рожко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.141

УДК: 339.138:658.7:338.433

Н. Я. Рожко

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Анотація

У статті визначено взаємозв'язок та протиріччя реалізації маркетингової та логістичної концепції у діяльності виробників овочів та фруктів, передусім у сфері формування ними окремих складових комплексу маркетингу. Встановлено, що маркетинг та логістика спрямовані на задоволення потреб споживачів, проте маркетинг — за рахунок формування цінності для споживачів, а логістика — за рахунок вчасної доставки товару до споживачів, мінімізації витрат на досягнення необхідного рівня їх обслуговування. Проаналізовано основні рішення маркетингової товарної політики та їх вплив на логістику підприємства агропромислового комплексу. Встановлено, що пропозиція підприємством товарів у привабливій упаковці може обумовити суттєве зростання логістичних витрат на їх складування і транспортування, а пропозиція на ринку якісних овочів та фруктів потребує дороговартісного складування та транспортування цих товарів з дотриманням належних температурних режимів.
Розроблено заходи щодо втілення маркетингової та логістичної діяльності у діяльність підприємств агропромислового комплексу з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Це одночасно сприятиме збільшенню обсягів реалізації товарів виробниками овочів та фруктів та зростанню їх прибутковості.

Ключові слова: ринок овочів та фруктів; маркетингова концепція; логістична концепція; конкурентоспроможність виробників овочів та фруктів; омніканальний збут.

Література

1. Глазун В.В., Ковбаса О.М. Логістичний менеджмент забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 171—176. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/30.pdf (дата звернення 15.03.2020).
2. Смирнов І., Шматок О. Агрологістика в Україні: суспільно-географічні проблеми і перспективи розвитку. Економічна та соціальна географія. 2013. № 2 (67). С. 96—109.
3. Вовк Л.В. Логістика як стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 1—2. С. 8—12.
4. Гоменюк М.О. Маркетинг в управлінні сільськогосподарським виробництвом. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 8. С. 121—128. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/21.pdf (дата звернення 17.03.2020).
5. Мельниченко С.Ю. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на ринку плодоовочевої продукції. Технології та дизайн. 2014. № 4 (13). URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-4/15.pdf (дата звернення 15.03.2020).
6. Бондаренко В.М. Формування взаємозв'язків маркетингу та логістики в підприємницькій діяльності. Ефективна економіка. 2015. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4454 (дата звернення 17.03.2020).
7. Васюк І.В. Роль маркетингової логістики в процесі функціонування підприємства. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 93—100.
8. Крикавський Є.В. Логістика та маркетинг: точки взаємодії. Транспорт і логістика. 2007. №10 (24). URL: http://translogistics.com.ua/archive/484/number22 (дата звернення 17.03.2020).
9. Окландер М.А. Логістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 346 с.
10. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 103—117.
11. Притула М. Основні фактори взаємодії маркетингу та логістики. URL: http://www.srw.kspu.edu/?p=632 (дата звернення 16.03.2020).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https:// http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.03.2020).
13. Сич З.Д., Федосій І.О., Подпрятов Г.І. Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу: навч. посіб. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. 440 с.
14. Омніканальність: бути чи не бути? Нова епоха роздрібної торгівлі. URL: http://workabox.ua/kitchen/sale/omnkanalnost-buti-chi-ne-buti-nova-epokha-rozdrbno-torgvl (дата звернення 19.03.2020).

N. Rozhko

TERNOPIL IVAN PULUJ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY FEATURES OF MARKETING AND LOGISTICS CONCEPTS IN THE FUNCTIONING OF ENTERPRISE ON THE FRUITS AND VEGETABLES MARKET

Summary

This paper identifies the relationship and contradictions of marketing and logistics concepts implementations in the activities of fruit and vegetable producers. They are primarily about the formation of individual components of the marketing complex. It is established that marketing and logistics are aimed at meeting the needs of consumers, but marketing — at the expense of forming value for consumers, and logistics — at the expense of timely delivery of goods to consumers, minimizing the cost of achieving the required level of their service. The basic decisions of marketing commodity policy and their influence on logistics of enterprise of agroindustrial complex are analyzed. It is established that the offer of the company goods in attractive packaging to attract the attention of consumers can cause a significant increase in logistics costs for their warehousing and transportation. Offering quality vegetables and fruits in the market requires costly warehousing and transportation of these goods in accordance with the proper temperature conditions. Only specialized agricultural vehicles and warehouses can afford to have their own specialized vehicles and warehouses, and small and medium-sized enterprises must use the services of logistics operators. However, in Ukraine today there is a lack of quality facilities for proper storage of the crop. It is determined that expanding the product range of a producer of vegetables and fruits to the expense of new goods can change the structure of the logistics channel or the way of transportation of its goods. In addition, the farmer may also need to use new technological equipment to sort products, adapt them to consumer requirements, bundling or consolidation. It is established that to provide the required freshness of fruit and vegetable products is possible only under the condition of coordinated functioning of the "cold" chain: "manufacturer — vehicles — warehouses — vehicles — retail trade network".
The paper elaborates measures to translate the marketing and logistic concept into the activities of the enterprises of the agro-industrial complex in order to increase their competitiveness. At the same time, it will help increase the volume of sales of products by producers of vegetables and fruits and increase their profitability. However, these recommendations must be adapted to the size of the enterprise, the specifics of their work, financial status, location, etc. It is determined that the efforts of logistics in the marketing of agricultural products can be directed to increase sales in a certain segment of the market. This can be achieved through the development of omni-channel logistics and omni-marketing.

Keywords: fruits and vegetables market; marketing concept; logistics concept; competitiveness of fruits and vegetables producers; omnicanality.

References

1. Hlazun, V.V. and Kovbasa, O.M. (2016), "Logistics management securement of the efficient operation in agricultural enterprises", Ekonomika i suspilstvo, [Online], vol. 3, pp. 171—176, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/30.pdf (Accessed 15 March 2020).
2. Smyrnov, I. and Shmatok, O. (2013), "Agro-logistic in Ukraine: social and geographical problems and prospects", Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, vol. 2 (67), pp. 96—109.
3. Vovk, L.V. (2016), "Logistics as a strategy of innovative development of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 8—12.
4. Homeniuk, M.O. (2017), "Marketing management in agricultural production", Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 121—128, [Online], available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/21.pdf (Accessed 17 March 2020).
5. Melnychenko, S.Yu. (2014), "Ways to improve marketing activity on the market vegetable products", Tekhnolohii ta dyzain, vol. 4 (13), [Online], available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-4/15.pdf (Accessed 15 March 2020).
6. Bondarenko, V. M. (2015), "Formation relationship marketing and logistics in business", Efektyvna ekonomika, vol. 7, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4454 (Accessed 17 March 2020).
7. Vasiuk, I.V. (2011), " The role of marketing logistics in the operation of the enterprise", Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 93—100.
8. Krykavskyi, Ye.V. (2007), "Logistics and marketing: points of interaction", Transport i lohistyka, vol. 10 (24), [Online], available at: http://translogistics.com.ua/archive/484/number22 (Accessed 17 March 2020).
9. Oklander, M.A. (2008), Lohistyka [Logistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Krykavskyi, Ye.V. Kuzo, N.Ye. and Kosar, N.S. (2018), "Product packing: marketing contra ecology", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 1, pp. 103-117.
11. Prytula, M. (2012), "Основні фактори взаємодії маркетингу та логістики", [Online], available at: http://www.srw.kspu.edu/?p=632 (Accessed 16 March 2020).
12. Official website State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 March 2020).
13. Sych, Z.D. Fedosii, I.O. and Podpriatov, H. I. (2010), Pisliazbyralni tekhnolohii dorobky ovochiv dlia lohistyky i marketynhu [Post-harvest technologies of vegetable refinement for logistics and marketing], Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
14. Workabox (2020), " Omnicanality: to be or not to be? A new era of retail ", available at: http://workabox.ua/kitchen/sale/omnkanalnost-buti-chi-ne-buti-nova-epokha-rozdrbno-torgvl (Accessed 19 March 2020).

№ 4 2020, стор. 141 - 145

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 945

Відомості про авторів

Н. Я. Рожко

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

N. Rozhko

PhD in Economics, associate professor of the Department Industrial Marketing, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

ORCID:

0000-0002-1400-9503

Як цитувати статтю

Рожко Н. Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у функціонуванні суб'єктів ринку овочів та фруктів. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 141–145. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.141

Rozhko, N. (2020), “Ternopil ivan puluj national technical university features of marketing and logistics concepts in the functioning of enterprise on the fruits and vegetables market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 141–145. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.