EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

УДК: 332.1:658

К. О. Утенкова

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою статті є систематизація та обгрунтування методичних підходів до оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств.
Методологічною базою наукового дослідження є системний підхід до вивчення економічної безпеки аграрного сектору економіки України. Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.
Дослідження присвячено розробці методики, яка б дозволила оцінити вплив окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств. Обгрунтовано доречність застосування у дослідженні економічної безпеки аграрного сектору методу експертної оцінки. Сформульовано основні вимоги, яким, на думку автора, має відповідати така методика. Визначено напрями організації проведення експертного опитування.
Окреслено основні етапи проведення експертного опитування. Сформульовано ключові аспекти, що вимагали проведення експертної оцінки з метою визначення впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств. Значну увагу приділено автором вибору і обгрунтуванню методів оцінок, які будуть використані експертами.

Ключові слова: економічна безпека; аграрний сектор; експертна оцінка; стан; вплив; загрози.

Література

1. Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ, 2013. 364 с.
2. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. Київ: Лібра, 2003. 280 с.
3. Колісніченко П.Т. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 38—44.
4. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов: учебн. для вузов. СПб.: Питер, 2004. 364 с. URL: http://www.ahmerov.com/book_831_chapter_25_3.3._Metodologija_ehkspertnykh_o%D1%81enok.html
5. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник. Суми: "Довкілля", 2010. 594 с.
6. Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.
7. Новосад В.П., Селіверстов Р.Г. Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій. К.: НАДУ, 2008. 48 с.
8. Яшкіна О.І. Статистичні інструменти визначення узгодженості думок експертів в маркетингових дослідженнях. URL: http://economy.kpi.ua/files/files/58_kpi_2013.doc
9. Утенкова К.О. Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки. Облік і фінанси. 2018. № 3. С. 146—156.

K. Utenkova

THEORETICAL BASES OF FORMING THE METHODOLOGY OF EXPERT ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SEPARATE FACTORS ON THE STATE OF ECONOMIC SECURITY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The purpose of the article is to systematize and substantiate the methodological approaches to assessing the impact of separate factors on the state of economic security at agricultural enterprises.
The methodological basis of the scientific research is a systematic approach to studying the economic security in the agrarian sector of the Ukrainian economy. To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of elaborating literary sources and studying the raised questions; abstract-logical was used for the theoretical generalization of conclusions and the analysis of research results.
The study is devoted to the elaboration of a methodology that would allow to assess the impact of separate factors on the state of economic security at agricultural enterprises. The appropriateness of applying the method of expert evaluation in the study of economic security in the agricultural sector is substantiated. The main requirements, which, in the author's opinion, should be met by this methodology. The directions of organization of conducting expert survey are determined.
The main stages of the expert questioning are outlined. Key aspects have been formulated, which required the expert assessment with the aim at determining the impact of separate factors on the economic security at agricultural enterprises. Much attention is paid by the author's to the choice and validation of the assessment methods that will be used by experts.
Thus, the article presents the method of expert assessment of the impact of separate factors on the state of economic security at agricultural enterprises. It has been proved that the expert assessments are an effective source of information for assessing the state of economic security, and also outline promising ways of forming the reliable mechanism for economic security at agricultural enterprises.

Keywords: economic security; agrarian sector; expert evaluation; status; impact; threats.

References

1. Kavun, S. V. Pylypenko, A.A. and Ripka, D.O. (2013), Ekonomichna ta informatsiina bezpeka pidpryiemstv u systemi konsolidovanoi informatsii [Economic and information security of enterprises in the system of consolidated information], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
2. Kozachenko, H. V. Ponomarov, V. P. and Liashenko, O. M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of providing], Libra, Kyiv, Ukraine.
3. Kolisnichenko, P.T. (2017), "Scientific and methodological approaches to assessing the level of economic security of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 38—44.
4. Roi, O. M. (2004), Yssledovanyia sotsyalno-еkonomycheskykh y polytycheskykh protsessov [Research on socio-economic and political processes], Pyter, SPb., Russia, available at: http://www.ahmerov.com/book_831_chapter_25_3.3._Metodologija_ehkspertnykh_o%D1%81enok.html (Accessed 10 March 2020).
5. Ulianchenko, O. V. (2010), Doslidzhennia operatsii v ekonomitsi [Research of operations in economics], Dovkillia, Sumy, Ukraine.
6. Hrabovetskyi, B. Ye. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Peer review methods: theory, methodology, directions of use], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
7. Novosad, V.P. and Seliverstov, R.H. (2008), Metodolohiia ekspertnoho otsiniuvannia [Peer review methodology], NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Yashkina, O.I. (2013), "Statistical tools for determining the consistency of opinions of experts in marketing research", available at: http://economy.kpi.ua/files/files/58_kpi_2013.doc (Accessed 10 March 2020).
9. Utenkova, K.O. (2018), "The essential characteristics of the functional components of economic security", Oblik i finansy, vol. 3, pp. 146—156.

№ 4 2020, стор. 133 - 140

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Утенкова К. О. Теоретичні засади формування методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 133–140. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

Utenkova, K. (2020), “Theoretical bases of forming the methodology of expert assessment of the influence of separate factors on the state of economic security at agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 133–140. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.133

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.