EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Б. В. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.113

УДК: 330.34:332.142

Б. В. Дергалюк

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовується значення управління процесами структурної модернізації регіональної економіки. Виявлено значення управління структурними зрушеннями регіональної економіки. Визначено, що регіональна структурна модернізаційна політика є частиною державної політики, що формується під впливом географічних та історико-культурних особливостей, які зумовили структурні пропорції конкретного регіону. Встановлено, що процес розгляду та дослідження економічних систем незалежно від їх рівня, політичної або географічної приналежності грунтується на використанні системного підходу, тобто комплексного розгляду всіх елементів та підсистем досліджуваного об'єкту. Доведено, що неможливо здійснювати структурну модернізацію регіональної економіки без проведення регіональної політики модернізації, що також є частиною державної політики структурної модернізації. Визначено, що управління структурною модернізацією регіональної економіки повинно спрямовуватися на ряд перспективних напрямів щодо оптимізації структурних пропорцій регіональної економіки, а саме: ефективну пріоритезацію ключових галузей економіки регіонів; згортання депресивних галузей і виробництв; забезпечення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу у пріоритетні галузі регіону; стимулювання техніко-логічної та технічної модернізації матеріальної бази виробництва; розбудову потужного інституціонального поля як фактору стабілізації економічної системи; підтримку та повсюдне впровадження ресурсозберігаючих та безвідходних технологій виробництв; вироблення комплексної регіональної та державної політики, націленої на протидію деінтелектуалізації економіки тощо.

Ключові слова: структурна модернізація; управління структурною модернізацією; регіональна економіка; регіональна політика; управління; регіон; структурні пропорції.

Література

1. Дунаєв І.В. Модернізація регіональної економічної політики: ідентифікація і семантичний аналіз понятійного апарату. Актуальні проблеми державного управління. Одеса, Вид-во ОРІ НАДУ, 2015. № 4 (64). С. 16—20.
2. Миленький В.М. Теоретичні підходи до модернізації регіональної економіки. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1 (2). С. 322—326.
3. Михальченко М. Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція? Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2005. Вип. 7. С. 18—27.
4. Пашкевич М.С., Лисунець К.П. Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (дата звернення: 20.01.2020).
5. Попазогло В.С. Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії. Політичне життя. № 1. 2018. С. 85—90.
6. Прокопюк А. Методологічні засади та напрями реалізації державної структурної політики. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2016. Вип. 2 (56). С. 82—99.
7. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ, НТУУ "КПІ", 2009. 488 с.
8. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон, Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
9. Тульчинський Р.В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон, Вид-во "ПП Вишемирський В.С.", 2018. 400 с.
10. Штефан С.І., Коротєєва Г.С. Фінансові інститути і інструменти модернізації економіки регіонів України. Комунальне господарство міст. 2014. № 113. С. 223—228.

B. Dergaliuk

MANAGEMENT OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The article substantiates the importance of managing the processes of structural modernization of the regional economy. The importance of managing the structural shifts of the regional economy is revealed. It is determined that regional structural modernization policy is a part of state policy, which is formed under the influence of geographical and historical and cultural features, which determined the structural proportions of a particular region. It is established that the process of reviewing and researching economic systems, regardless of their level, political or geographical affiliation, is based on the use of a systematic approach, ie comprehensive consideration of all elements and subsystems of the studied object. It has been proved that it is not possible to carry out structural modernization of the regional economy without conducting a regional modernization policy, which in turn is part of the state policy of structural modernization, but, at the same time, the regional modernization policy is an instrument of structural modernization of the regional economy.
It is determined that the management of structural modernization of the regional economy should be directed to a number of promising directions for optimization of structural proportions of the regional economy, namely: effective prioritization of key sectors of the economy of regions focused on the development of innovative products with high added value; curtailment of depressed industries and industries to eliminate unproductive spending on budgetary resources; ensuring favorable conditions for attracting foreign capital in the priority sectors of the region; promotion of technical, logical and technical modernization of the production base due to regional support for high-tech and innovative developments; building a strong institutional field as a factor in stabilizing the economic system; support and widespread introduction of resource-saving and waste-free production technologies; creation of conditions for full development of financial market institutions; development of a comprehensive regional and state policy aimed at counteracting the de-intellectualization of the economy, in particular slowing down of mass migration and increasing expenditures on the development of education and specialized institutions, etc.

Keywords: structural modernization; management of structural modernization; regional economy; regional policy; management; region; structural proportions.

References

1. Dunaiev, I.V. (2015), "Modernization of regional economic policy: identification and semantic analysis of the conceptual apparatus", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia. Odesa, Vyd-vo ORI NADU, vol. 4, no. 64, pp. 16—20.
2. Mylen'kyj, V.M. (2013), "Theoretical approaches to the modernization of the regional economy", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 1, no. 2, pp. 322—326.
3. Mykhal'chenko, M. (2005), Politychna real'nist' v Ukraini: transformatsiia, modernizatsiia, revoliutsiia? [Political reality in Ukraine: transformation, modernization, revolution?], Suchasna ukrains'ka polityka. Polityky i politolohy pro nei, Kyiv, Ukraine.
4. Pashkevych, M.S. and Lysunets', K.P. (2014), "Principles of modernization of economy of regions of Ukraine in the aspect of modern regional policy", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (Accessed 20 January 2020).
5. Popazohlo, V.S. (2018), "Destructive informal political institutions: forms of manifestation and mechanisms of counteraction", Politychne zhyttia, vol. 1, pp. 85—90.
6. Prokopiuk, A. (2016), "Methodological foundations and directions of implementation of state structural policy", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, vol. 2, no. 56, pp. 82—99.
7. Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Intellectual-innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
8. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Perspectives and dominants of development of the intellectually innovative system of the regions of Ukraine], Vyd-vo "PP Vyshemyrs'kyj V.S.", Kherson, Ukraine.
9. Tul'chyns'kyj, R.V. (2018), Determinanty stanovlennia novoho rehionalizmu: teoriia, metodolohiia, praktyka [Determinants of the emergence of a new regionalism: theory, methodology, practice], Vyd-vo "PP Vyshemyrs'kyj V.S.", Kherson, Ukraine.
10. Shtefan, S.I. and Korotieieva, H.S. (2014), "Financial Institutions and Instruments of Modernization of the Economy of the Regions of Ukraine", Komunal'ne hospodarstvo mist, vol. 113, pp. 223—228.

№ 4 2020, стор. 113 - 116

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the economics and entrepreneurship department,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 113–116. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.113

Dergaliuk, B. (2020), “Management of structural modernization of the regional economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 113–116. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.