EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Н. А. Ясинська, Є. О. Стурова, М. О. Нетребенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.91

УДК: 352:340.134

Н. А. Ясинська, Є. О. Стурова, М. О. Нетребенко

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

З 2014 року в Україні розпочато реформу адміністративно-територіального устрою держави у формі децентралізації. Для вирішення проблем на місцевому рівні було законодавчо унормовано та створено фінансову базу кожного самостійного суб'єкту місцевого самоврядування. У роботі розглянуто доцільність та результати реалізації реформи, особливості створення об'єднаних територіальних громад та їх забезпеченість фінансовими ресурсами.
Метою статті є визначення результативності наповнення та раціонального використання місцевих бюджетів, ресурси якого спрямовані на покращення соціально-економічного становища регіонів. Для реалізації цієї мети у статті використано метод системного аналізу, синтезу, логічний метод дослідження.
У результаті дослідження узагальнено поточний стан результативності наповнення та використання вітчизняних місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Узагальнено характеристику результативності децентралізації за 2019 р. та виявлено поточні проблеми фінансової спроможності територіальних громад.

Ключові слова: децентралізація; бюджет; регіон; громада; управління; здатність.

Література

1. Tiebout C.M. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Universities-National Bureau Committee for Economic Research. Princeton University Press. 1961. p. 79—96. URL: http://www.nber.org/chapters/c2273
2. Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
3. Ступницька Т.М., Немченко Г.В. Проблеми фінансової децентралізації в Україні. Економіка харчової промисловості. 2016. Т. 8. Вип. 1. С. 67—72.
4. Європейська Хартія місцевого самоврядування. URL: http://decentralization.in.ua/yevropejska-hartiya-mistsevogo-samovr/
5. Сало Т.В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 35. С. 324—330.
6. Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів? Аналітична доповідь / Жаліло Я.А., Макаров Г.В., Даниляк О.О., Руденко А.Ф., Романова В.В., Павленко І.А., Шевченко О.В. К., 2018. 21 с.
7. З'явився текст оновленої методики формування спроможних громад. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12111?page=2
8. Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Національний інститут стратегічних досліджень. К. 2019. 115 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/2019.pdf
9. Донченко К. Сценарії децентралізації. Що очікує ОТГ після 2020 року. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3074295
10. Ткачук А. С конституцией или без, децентрализация началась. Теперь только не навреди! Зеркало недели. 31.01.2016. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/anatoliy-tkachuk-s-konstituciey-ili-bez-decentralizaciya-nachalas-teper-tolko-ne-navredi-_.html
11. Нехайчук Д.В. Організаційно-економічні засади формування інвестиційної інфраструктури комплексного розвитку регіонів: [монографія]. Херсон: Грінь Д.С. 2014. 369 с.
12. Волохова І.С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізаціїї в Україні: [монографія]. Одеса: Атлант, 2014. 462 с.
13. Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 34-2020-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF
14. Венцел В., Герасимчук І. Бюджети 806 ОТГ. Рейтинг за 9 місяців 2019 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11877
15. Венцель В., Герасимчук І. Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ. Рейтинг за 2019 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12192
16. Тимчак В.В., Тимчак М.В. Адміністративно-фінансова децентралізація та формування концепції фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 206—211.
17. Мацедонська Н.В, Клівіденко Л.М. Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 613—618.
18. Балінський В.В. Реформа децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективи подальшого впровадження. Держава та регіони. 2019. № 4 (68). С. 63—69.
19. Толуб'як В.С., Костецький В.В. Перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 14. С. 33—41.

N. Yasynska, E. Sturova, M. Netrebenko

THE EFFECTIVENESS OF FILLING AND USING LOCAL BUDGETS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Summary

Since 2014, Ukraine has launched a reform of the administrative-territorial structure of the state in the form of decentralization. To solve problems at the local level, the financial base of each independent local government entity was legally regulated and created. In the work, the feasibility and results of the reform, the features of the creation of united territorial communities and their provision with financial resources are considered.
The purpose of the article is to determine the effectiveness of filling and rational use of local budgets, whose resources are aimed at improving the socio-economic situation of the regions. To achieve this goal, the article used the method of system analysis, synthesis, a logical research method. The establishment of new mechanisms for decentralized planning and strong training programs is the actual line of action of the Public Institutions Perspective in Ukraine. Decentralization is a complex process requiring certain enabling conditions in order to be sustainable. It especially requires a strong on-going education program for personnel, citizens and/or organizations that are assigned decentralized functions and responsibilities. but in situation pandemia there are not resources for active operation and regions development.
The relationship between fiscal and financial decentralization is highlighted. There are the main reasons that make the government decide on decentralization. The dynamics of the formation of united territorial communities for 2015—2020 is presented. Criteria for assessing the level of community sustainability in Ukraine are given. The scale of the level of ability of territorial communities is given as the sum of the criteria specified in the paper. The results of decentralization in Ukraine for the 9 months of 2019 and for 2019 are presented. As a result of the research, the current state of the effectiveness of filling and using domestic local budgets under decentralization is summarized. A generalized performance profile of decentralization for 2019 and the current problems of the financial viability of territorial communities have been identified.

Keywords: decentralization; budget; region; community; governance; ability.

References

1. Tiebout, C.M. (1961), "An Economic Theory of Fiscal Decentralization", Universities-National Bureau Committee for Economic Research. Princeton University Press, pp. 79—96, available at: http://www.nber.org/chapters/c2273 (Accessed 01.04.2020).
2. . The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Legislation of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (Accessed 01.04.2020).
3. Stupnytska, T.M. and Nemchenko, G.V. (2016), "Problems of financial decentralization in Ukraine", Economics of the food industry, Vol. 8, Issue 1, pp. 67—72.
4. Council of Europe (1985), "European Charter of Local Self-Government", available at: http://decentralization.in.ua/yevropejska-hartiya-mistsevogo-samovr/ (Accessed 01.04.2020).
5. Salo, T.V. (2013), "Decentralization of the financial system: state and level assessment in Ukraine", Public administration efficiency, Vol. 35, pp. 324—330.
6. Zhalilo, Y.A. Makarov, G.V. Danylyak, O.O. Rudenko, A.F. Romanova, V.V. Pavlenko, I.A. and Shevchenko, O.V. (2018), Detsentralizatsiya vlady: yak zberehty uspishnist' v umovakh novykh vyklykiv? Analitychna dopovid' [Decentralization of power: how to stay successful in the face of new challenges? Analytical report], Кyiv, Ukraine.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "The text of the updated methodology of formation of able communities has appeared", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12111?page=2 (Accessed 01.04.2020).
8. Zhalilo, E.A. Shevchenko, O.V. and Romanova, V.V. (2019), Detsentralizatsiya vlady: poryadok dennyy na seredn'ostrokovu perspektyvu [Decentralization of power: an agenda for the medium term], National Institute for Strategic Studies, Кyiv, Ukraine.
9. Donchenko, K. (2018), Decentralization scenarios. What awaits OTG after 2020, available at: https://biz.censor.net.ua/resonance/3074295 (Accessed 01.04.2020).
10. Tkachuk, A. (2016), "With or without the constitution, decentralization began. Now just don't hurt!", The mirror of the week, available at: http://gazeta.zn.ua/internal/anatoliy-tkachuk-s-konstituciey-ili-bez-decentralizaciya-nachalas-teper-tolko-ne-navredi-_.html (Accessed 01.04.2020).
11. Nekhaychuk, D.V. (2014), Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady formuvannya investytsiynoyi infrastruktury kompleksnoho rozvytku rehioniv [Organizational and economic principles of formation of investment infrastructure of complex development of regions], Grin D.S., Kherson, Ukraine.
12. Volokhova, I.S. (2014), Mistsevi finansy ta perspektyvy pohlyblennya finansovoyi detsentralizatsiyiyi v Ukrayini [Local finance and prospects for deepening financial decentralization in Ukraine], Atlanta,Odessa, Ukraine.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "About modification of the Methodology of formation of capable territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF (Accessed 01.04.2020).
14. Wenzel, V. and Gerasymchuk, I. (2019), "Budgets of 806 united territorial communities. Rating for 9 months of 2019", available at: https://decentralization.gov.ua/news/11877 (Accessed 01.04.2020).
15. Wenzel, V. and Gerasymchuk, I. (2019), "Estimation of financial indicators of budgets of 806 united territorial communities. Rating for 2019", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12192.
16. Tymchak, V.V. and Timchak, M.V. (2017), "Administrative and financial decentralization and formation of the concept of financial support for the development of territorial communities in Ukraine", Polesie Scientific Bulletin, Vol. 4 (12), no. 1, pp. 206—211.
17. Matsedonska, N.V. and Klividenko, L.M. (2017), "Decentralization in Ukraine and the main ways of its implementation in modern conditions", Economy and society, Vol. 8, pp. 613—618.
18. Balinskiy, V.V. (2019), "Reform of decentralization of power in Ukraine: current state and prospects for further implementation", State and regions, Vol. 4 (68), pp. 63—69.
19. Tolubiak, V.S. and Kostetsky, V.V. (2019), "Prospects for development of united territorial communities in Ukraine". Investment: practice and experience, Vol. 14, pp. 33—41.

№ 4 2020, стор. 91 - 95

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1306

Відомості про авторів

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування,Донецький державний університет управління

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, the Department of Finance, Accounting and Taxation, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-4039-9453


Є. О. Стурова

студентка, Донецький державний університет управління

E. Sturova

Student, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-6394-1153


М. О. Нетребенко

студентка, Донецький державний університет управління

M. Netrebenko

Student, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-3511-2446

Як цитувати статтю

Ясинська Н. А., Стурова Є. О., Нетребенко М. О. Результативність наповнення та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.91

Yasynska, N., Sturova, E. and Netrebenko, M. (2020), “The effectiveness of filling and using local budgets in the conditions of decentralization in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.