EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ
О. О. Маслиган, Г. В. Машіка

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.74

УДК: 332.025.12.

О. О. Маслиган, Г. В. Машіка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ

Анотація

В управлінні кластером повинна ураховуватися необхідність забезпечення ефективного розподілу робочого навантаження між його елементами, оскільки кожний його учасник повинен бути зацікавленим у спільній діяльності. Ефективність розвитку кластеру визначається інституціональним середовищем управління розвитком, яке стає все більш специфічним в умовах реформ децентралізації, в Україні, що призвели до необхідності врахування "принципу повсюдності". Відповідно до наведених положень, передбачає визначення наборів інститутів, що визначають рамкові умови функціонування і розвитку кластерів туризму і рекреації у регіоні.
Ураховуючи вищенаведене, можна констатувати, що інституціональне середовище кластеру не просто сукупність формальних та неформальних інституцій, ще сукупність взаємодій, суб'єктів бізнесу, соціального нагляду та зацікавлених сторін, що мають сприяти: врівноваженню інтересів та коригуванню інтересів бізнесу і регіону, у т.ч. різних ОТГ; координації спільної діяльності на основі різних інструментів; мобілізації соціального та людського ресурсу для формування довгострокової стратегії розвитку регіонів, з урахуванням "принципу повсюдності" та інших особливостей реформи децентралізації в Україні. Це здійснюється за допомогою структури кластеру.
Знання інституціонального середовища розвитку кластерів туризму та рекреації в регіонах дозволяє окреслити загальні організаційні особливості формування системи управління таким утворенням. Кластерна економіки вважається базисом, що забезпечує умови для появи якісно нової організаційної специфіки управління підприємствами — інтегративної. Вона заснована на різних організаційних типах мереж та, відповідно, інноваційному підходу до організаційного розвитку не одного, а певної групи підприємств, що полягають у відмові від детермінізму.

Ключові слова: кластер; учасники кластеру; інституціональне середовище; підприємства; регіональні інститути розвитку; інститути об'єднаних територіальних громад.

Література

1. Борисоглебская Л.Н. Формирование инновационных кластеров на основе классификации технопарков для обеспечения конкурентоспособности развития региона // Л.Н. Борисоглебская, А.А. Мальцева, И.З. Глебова // Региональная экономика: теория и практика. 2011. №1 (184). С. 14—20.
2. Волосович С.В. Кластерна стратегія розвитку вільних економічних зон / С. В. Волосович // Екон. вісн. ун-ту: зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 25/1. — С. 33—37.
3. Гончаренко О.В. Інституціональне середовище інноваційного розвитку агропромислового виробництва / О.В. Гончаренко // Ефективна економіка. — 2014. — № 5. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3598
4. Кондратенко О.О. Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку України / О.О. Кондратенко, О.Д. Ніколаєв // Вісник Економічної науки України. — 2018. — № 2. — С. 99—104.
5. Краус Н.М. Інституціональний дизайн мезорівня інноваційної економіки: фрактально-фасеточна модель / Н.М. Краус // Economic Annals-XXI (2015). 3—4 (1). С. 4—7.
6. Міхєєнко Н. (2018). Рада Європи: децентралізація — найуспішніша реформа в Україні / Н. Міхєєнко // Today.ua (uk). URL: https://today.ua/rada-yevropi-detsentralizatsiya-najuspishnisha-reforma-v-ukrayini/
7. Національна економіка: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. — К., 2011. — 463 с. URL: https://pidruchniki.com/1924070141806/ekonomika/institutsionalne_seredovische_rozvitku_ekonomiki
8. Петрова Н.Б. Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів / Н.Б. Петрова, Н.Ю. Мушинська // Комунальне господарство міст. — 2011. — №100. — С. 373—393.
9. Посібник з кластерного розвитку. В рамках проекту ЄС "Послуги підтримки МСП в пріоритетних регіонах". — К.: Державний комітет України з регуляторної політики та підприємництва (ДКРП).— 2006. — 38.
10. Самсонова Л.В. Ругулювання контактних відносин на національному та міжнародному рівнях / Л.В. Самсонова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. — 2016. — Вип. 31 (1). — С. 297—303.
11. Спориш К. Бізнес-акселератори в Україні та світі / К. Спориш, 2018. URL: https://buduysvoe.com/publications/biznes-akseleratory-v-ukrayini-ta-sviti
12. Узунов Ф.В. Види взаємодії бізнесу з органами державної влади та управління / Ф.В. Узунов // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. — № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=611
13. Чкан А.С. Державне регулювання сфери туризму в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету/ А.С. Чкан // Економічні науки. — 2012. — № 2 (18). — Т. 3. — С. 276—290.
14. Шелеметьєва Т.В. Діяльність туристичних інформаційних центів: світовий досвід тв. вітчизняна практика // Т.В. Шелеметьєва, С.В. Булатов // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 205—211.

O. Maslihan, H. Mashika

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF CLUSTER DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION

Summary

Cluster management should take into account the need for efficient workload sharing among its elements, as each cluster actors should be interested in working together. The efficiency of the cluster is determined by the institutional environment of development management. This environment is becoming increasingly specific in the context of decentralization reforms in Ukraine. Such reforms led to the need to take into account the "principle of ubiquity", according to which the territories of localities to the cluster are administered by local governments.
Thus, when managing the development of tourism and recreation clusters in the regions, its institutional environment is considered as a set of basic rules. They form the basis for an effective workload balancing system. Equitable income distribution should be a measure of the effectiveness of such development. According to the above provision, a set of institutions establishing the framework conditions for the functioning and development of tourism and recreation clusters in the region is being defined.
The cluster's institutional environment is not just a set of formal and informal institutions. It is a set of interactions, business entities, social supervision and stakeholders that should help: 1) balancing interests and adjusting interests of business and region, including various territorial communities; 2) coordination of joint activities based on various instruments, including rules, regulations and contracts, agreements and arrangements; 3) mobilization of social and human resources for formation of long-term strategy of development of regions, taking into account the " principle of ubiquity". This is done through the cluster structure.
Knowledge of the institutional environment for the development of tourism clusters and recreation in the regions makes it possible to distinguish organizational features of the formation of the system of management of such formation.
Cluster economy the basis of a qualitatively new organizational specificity of enterprise management — integrative. It is based on various organizational types of networks and an innovative approach to the organizational development of the group of enterprises within the abandonment of determinism. Thus, it can be noted that clusters began the process of evolution of the structural-functional approach. This is especially relevant for the domestic tourism industry.

Keywords: сluster; cluster actors; institutional environment; enterprises; regional development institutions; institutions of territorial communities.

References

1. Borisoglebskaya, L.N. Mal`czeva, A.A. and Glebova, I.Z. (2011), "Formation of innovative clusters based on the classification of Technology Park to ensure the competitiveness of the region's development", Regional`naya e`konomika: teoriya i praktika, vol. (184), рр. 14—20.
2. Volosovych, S.V. (2015), "Cluster strategy for the development of free economic zones", Ekonomichnyi. visnyk. un-tu: zb. nauk. pr., vol. 25/1, рр. 33—37.
3. Honcharenko, O.V. (2014), "Institutional environment for innovation development of agro-industrial production", Efektyvna ekonomika, Vol. 5. [Online]. available at: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3598 (Accessed 10 March 2020).
4. Kondratenko, O.O. and Nikolaiev, O.D. (2018), "The role of business incubators in the activation of innovative development of Ukraine", Visnyk Ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol 2, pp. 99—104.
5. Kraus, N.M. (2015), "Institutional design of the innovative economy: Fractal-facet model", Economic Annals-XXI, Vol 3—4 (1), pp. 4—7.
6. Mikhieienko, N. (2018), "Council of Europe: Decentralization is a successful reform in Ukraine", [Online], available at: https://today.ua/rada-yevropi-detsentralizatsiya-najuspishnisha-reforma-v-ukrayini/ (Accessed 01 March 2020).
7. Melnyk, A.F. Vasina, A.Iu. Zheliuk, T.L. and Popovych, T.M. (2011), "National economy", [Online], available at: https://pidruchniki.com/1924070141806/ekonomika/institutsionalne_seredovische_rozvitku_ekonomiki (Accessed 01 March 2020).
8. Petrova, N.B. and Mushynska N.Iu. (2011), "Role of public-private partnership in formation of tourist clusters", Komunalne hospodarstvo mist, vol. 100, pp. 373—393.
9. Derzhavnyi komitet Ukrainy z rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva (2006), Posibnyk z klasternoho rozvytku. V ramkakh proektu YeS "Posluhy pidtrymky MSP v priorytetnykh rehionakh" [Cluster Development Guide. Project of European Union "Small Business Support Services in priority regions"], Derzhavnyi komitet Ukrainy z rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva, Kyiv, Ukraine.
10. Samsonova, L.V. (2016), "Regulation of contractual relations at the national and international levels", Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 31 (1), pp. 297—303.
11. Sporys, K. (2018), "Business accelerators in Ukraine and in the world" [Online], available at: https://buduysvoe.com/publications/biznes-akseleratory-v-ukrayini-ta-sviti (Accessed 01 March 2020).
12. Uzunov, F.V. (2013), "Types of business interaction with government and government bodies". Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Vol. 8, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=611 (Accessed 01 March 2020).
13. Chkan, A.S. (2012), "State regulation of tourism in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 2(18), no. 3, pp. 276—290.
14. Shelemetieva, T.V. and Bulatov, S.V. (2019), "Activities of tourist information centers: World experience and domestic practice", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol 2 (37), pp. 205—211.

№ 4 2020, стор. 74 - 80

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1011

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Г. В. Машіка

д. г. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

H. Mashika

Doctor of Sciencein Geography, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-6063-5823

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Машіка Г. В. Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.74

Maslihan, O. and Mashika, H. (2020), “The institutional environment of cluster development of tourism and recreation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.