EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ
Л. В. Марценюк, О. В. Павлусенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.60

УДК: 338.48 (477)

Л. В. Марценюк, О. В. Павлусенко

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

Задля ефективної роботи залізничного транспорту в умовах сучасного ринку автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Проведено порівняння залізничного та автомобільного туризму та визначено їх переваги та недоліки. Наведене порівняння вказує на високий потенціал першого за умови, якщо він буде використовувати сучасний комфортний рухомий склад. Остаточний вибір туристичних перевезень слід обгрунтовувати економічними розрахунками через тривалість життєвого циклу інвестиційного проекту. Під час формування варіантів реалізації проекту автори пропонують визначати прогнозні грошові потоки кожного сценарію та ймовірність їх реалізації. В результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, втримання міграційних процесів в Західній Україні.

Ключові слова: алізничний туризм; автомобільний туризм; транспортна подорож; АТ "Укрзалізниця"; форми туризму.

Література

1. Шуплат О.М. Формування поняття "туризм" у сучасній економічній науці / О.М. Шуплат // Ефективна економіка [Електронний ресурс]: електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. — Електрон. текст. дані. — Дніпропетровськ, 2015. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/57.pdf
2. Моран О.І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук / О.І. Моран. — Львів, 2008. — 22 с.
3. Дергоусова А.О. Формування стратегії розвитку залізничного туризму: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.О. Дергоусова. — Харків: УкрДАЗТ, 2012. — 216 с.
4. Абрамов В.В. Історія туризму: підручник / В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур. — Харків: ХНАМГ, 2010. — 294 с.
5. Гудкова В.П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально орієнтованої економіки: дис. … д-ра екон. наук за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.П. Гудкова. — Київ, 2015. — 498 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. — Москва: Финансы и статистика, 2002. — 320 с.
7. Келли Дж. Теория личности. Психологии личных конструктов: пер. с англ. / Дж. Келли. — Санкт-Петербург: Речь, 2000. — 249 с.
8. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навчальний посібник / О.О. Фастовець. — Київ: Вид-во ФПУ, 2007. — 233 с.
9. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посібник / За ред. проф. І.М. Школи. — Чернівці, 2003. — 596 с.
10. Матвійчук Л.Ю. Економіка туристично-рекреаційної сфери. Конспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання / Л.Ю. Матвійчук. — Луцьк, 2016. — 146 с.
11. Марценюк Л.В. Організація залізничного туризму в Україні [Текст]: монографія / Л.В. Марценюк; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — 351 с.
12. Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684 [Електроний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/684-2012
13. Гненний О.М. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм / О.М. Гненний, Н.С. Чернова // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". — 2014. — Вип. 7. — С. 37—45.
14. Гненний О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом / О.М. Гненний // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". — 2015. — Вип. 10. — С. 7—14.

L. Martseniuk, O. Pavlusenko

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ROAD AND RAILWAY TOURISM

Summary

Comparison of two types of the tourist travels performed by railway and road transport is of great interest. Each of these modes of transport has certain advantages and disadvantages. For example, railway tourism has the following advantages: 1. The main advantage of the railway transport is the association of hotel and restaurant services with the process of tourist transportations between different Ukrainian cities and tourist attractions. 2. The number of inconvenient transportations through the tourist towns and the objects for relax and active rest is significantly reduced, as the trips to the places of morning and evening meals and stay in hotels are eliminated. 3. Due to elimination of time for transfer transportations, morning and evening meals, as well as the time for the rest in hotels, tourists can in addition view local tourist attractions, beautiful nature, reserves and other peculiarities. 4. Travels by premium class buses provide only partial use of toilets, as there is no full comfort for maintenance of such toilets at the tourist routes. 5. Automobile tourism cannot provide full comfort for its customers. 6. The travel term by railway transport can far exceed the travel term by tourist buses, as the latter do not provide appropriate comfort.
At the same time, automobile tourism has some significant advantages over the railway tourism, they are: 1. High mobility. 2. Only partially requires the use of transfer transportations to travel on certain automobile roads. 3. Sector of tourism services is much broader than that of railway transport, because it has a much larger network of highways. 4. Tourist buses can smoothly run the roads of the European countries, which is very difficult for railway transport as it is required the replacement of bogies for the track 1435 mm.
However, both of the proposed types for tourist traffic have significant disadvantages: 1. Low speed. 2. Railway and road transport (limited) can only be used within the continents. 3. Both types of tourist traffic pollute the environment in varying degrees. Automobile transport pollute the air most of all because it uses diesel fuel, the railway transport is more environmentally friendly because basically it uses electric traction.

Keywords: ailway tourism; car tourism; transport travel; JSC "Ukrzaliznytsya"; forms of tourism.

References

1. Shuplat, O.M. (2015), "Formation of the concept of "tourism" in modern economic science", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/57.pdf (Accessed 20 March 2020).
2. Moran, O.I. (2008), "Development of the tourist market in the economic system of the region", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv, Ukraine.
3. Derhousova, A.O. (2012), "Formation of development strategy of railway tourism", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
4. Abramov, V.V. and Tonokoshkur, M.V. (2010), Istoriia turyzmu [The history of tourism], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
5. Hudkova, V.P. (2015), "Ensuring efficient operation of passenger transport enterprises in a socially oriented economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
6. Kvartal'nov, V.A. (2002), Turyzm [Tourism], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
7. Kelly, Dzh. (2000), Teoryia lychnosty. Psykholohyy lychnykh konstruktov [Theory of personality. Psychology of personal constructs], Rech', St.Petersburg, Russia.
8. Fastovets', O.O. (2007), Orhanizatsiia transportnykh podorozhej i perevezen' turystiv [Organization of transport trips and transportation of tourists], Vyd-vo FPU, Kyiv, Ukraine.
9. Shkola, I.M. (2003), Menedzhment turystychnoi industrii [Tourism industry management], Chernivtsi, Ukraine.
10. Matvijchuk, L.Yu. (2016), Ekonomika turystychno-rekreatsijnoi sfery [Economy of tourism and recreational sphere], Luts'k, Ukraine.
11. Martseniuk, L.V. (2017), Orhanizatsiia zaliznychnoho turyzmu v Ukraini [Organization of railway tourism in Ukraine], Dnipropetrovs'kyj natsional'nyj universytet zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, Dnipro, Ukraine.
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "The procedure and criteria for evaluating the cost-effectiveness of project (investment) proposals and investment projects", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/684-2012 (Accessed 20 March 2020).
13. Hnennyj, O.M. and Chernova, N.S. (2014), "On the question of assessing the economic efficiency of investment programs", Zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana "Problemy ekonomiky transportu", vol. 7, pp. 37—45.
14. Hnennyi, O.M. (2015), "Methodological approaches to assessing the economic efficiency of investments in the development of tourist traffic by railway transport", Problemy ekonomiky transport, vol. 10, pp. 7—14.

№ 4 2020, стор. 60 - 67

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1052

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiated Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


О. В. Павлусенко

заступник директора філії, Центр сервісного забезпечення, АТ "Укрзалізниця"

O. Pavlusenko

Head of the materials department for rolling stock operationDepartment of Logistics of JSC "Ukrzaliznytsia"

ORCID:

0000-0002-7043-1514

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Павлусенко О. В. Порівняльна характеристика автомобільного та залізничного туризму. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 60–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.60

Martseniuk, L. and Pavlusenko, O. (2020), “Comparative characteristics of road and railway tourism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 60–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.