EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Білецька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.55

УДК: 338.486.2:330.341

І. М. Білецька

ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УПРАВЛІНСЬКО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Охарактеризовано параметри розвиненості мережі об'єктів інфраструктурного забезпечення функціонування туристичних підприємств. Визначено переваги реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Ідентифіковано етапи реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Диференційовано інфраструктурні цілі інноваційного розвитку та пріоритетні форми їх досягнення залежно від розмірів туристичного підприємства для малих, середніх і великих туристичних підприємств. Спроектовано властивості структури забезпечення ресурсно-функціональної спроможності управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Доведено, що ефективним інструментом реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств є їх участь у створенні спеціалізованих координаційних рад. Визначено мету створення таких структур, як покращення управлінської підтримки впровадження інноваційних проектів та підвищення рівня їх капіталізації на ринку. Показано, що важливе місце в процесі імплементації управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств посідають бізнес-асоціації.

Ключові слова: підприємства туризму; інноваційний розвиток; управлінсько-інфраструктурний механізм.

Література

1. Васильців Т.Г., Шехлович А.М., Васильців В.В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128—136.
2. Мігущенко Ю.В. Механізми розвитку туристичної галузі в умовах тимчасової окупації частини території України: регіональний аспект: аналіт. записка. URL: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf
3. Орлик І.О., Васильців Т.Г., Рудик С.А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 102—109.
4. System transformations of the national economy: challenges and expectations: collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.
5. Лупак Р.Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189—194.
6. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування: монографія. — Львів: ЛДУФК, 2017. — 340 с.
7. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.
8. Охріменко А.Г. Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 42—47.
9. Димчук А.В. Формування туристичної політики держави в умовах динамічних змін ринкового середовища. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 44—45.

І. Biletska

JUSTIFICATION OF THE MANAGEMENT AND INFRASTRUCTURE MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TOURIST ENTERPRISES PROVISIONS

Summary

The purpose of the article is to substantiate the provisions of the management and infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises.
The parameters of the development of the network of objects of infrastructural support of functioning of tourist enterprises are characterized. Advantages of realization of managerial-infrastructural mechanism of innovative development of tourist enterprises are determined. The stages of implementation of the management and infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises have been identified. Differentiated infrastructural goals of innovative development and priority forms of their achievement depending on the size of the tourism enterprise for small, medium and large tourism enterprises.
The properties of the structure of providing the resource and functional capacity of the management and infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises have been designed. It is proved that an effective tool for implementing the management and infrastructure mechanism for innovative development of tourism enterprises is their participation in the creation of specialized coordination councils. The purpose of creation of such structures as improvement of managerial support of implementation of innovative projects and increase of their capitalization in the market is defined. It is shown that business associations occupy an important place in the process of implementation of the management and infrastructure mechanism of innovative development of tourism enterprises.
The practical significance of the obtained results lies in the possibility of introducing effective instruments of institutional nature at the domestic tourism enterprises, which can significantly increase the efficiency of their functioning and integration into the system of elements of the tourism business environment, including international.
Theoretical, methodological and applied provisions of the formation and implementation of the management and infrastructure mechanism as a separate strategic direction of the multisystem innovation development policy of the tourism enterprise have been scientifically substantiated.

Keywords: tourism enterprises; innovative development; management and infrastructure mechanism.

References

1. Vasyltsiv, T. G. Shehlovych, A. M. and Vasyltsiv, V. V. (2017), "Financial and economic instruments of stimulation of development of IT-sphere of Ukraine", Economic discourse, vol. 4. pp. 128—136.
2. Mihushchenko, YU. V. (2017), "Mechanisms of the development of the tourism industry in conditions of temporary occupation of part of the territory of Ukraine: the regional aspect", available at: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf (Accessed 10 March 2020).
3. Orlyk, I. O. Vasyltsiv, T. G. and Rudyk, S. A. (2016), "Mechanisms and means of intensification of the innovative development of enterprises of retail trade", Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 1. pp. 102—109.
4. Vlasiuk, O. (2018), System transformations of the national economy: challenges and expectations, University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland.
5. Lupak, R. L. (2016), "Assessment of formation of competitive advantages of tourist enterprises", Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 3, pp. 189—194.
6. Holod, A. (2017), Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriya, metodolohiya ta problemy harantuvannya [Security of Regional Tourist Systems: Theory, Methodology and Guarantee Problems], LDUFK, Lviv, Ukraine.
7. Melnychenko, O. A. and Shvedun, V. O. (2017), Osoblyvosti rozvytku industriyi turyzmu v Ukrayini [Features of the development of the tourism industry in Ukraine], NUTSZU, Kharkiv, Ukraine.
8. Okhrimenko, A. H. (2011), "Problems of Competitiveness of the Tourist Industry of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42—47.
9. Dymchuk, A. V. (2010), "Formation of the tourist policy of the state in conditions of dynamic changes in the market environmen", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 44—45.

№ 4 2020, стор. 55 - 59

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

І. М. Білецька

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

І. Biletska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economics, Marketing and Management, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of TNEU

ORCID:

0000-0002-6906-7161

Як цитувати статтю

Білецька І. М. Обгрунтування положень управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.55

Biletska, І. (2020), “Justification of the management and infrastructure mechanism of innovative development of tourist enterprises provisions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 55–59. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.