EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGIONS OF UKRAINE
O. Mital, L. Ladonko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.51

УДК: 332.122

O. Mital, L. Ladonko

PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article highlights the key aspects of the modern development of investment activity in the regions of Ukraine and identifies the actual challenges of intensifying investment activity. On the basis of statistics the peculiarities of investment activity in Ukraine are investigated; characteristics of regional development potential, distribution of capital investments by regions are given, analysis of sources of financing of investment activity is provided. In the process of analyzing motives of investment activities investors were finded market motives. Important motives were the cost of labor, the level of overcoming barriers to import. The study identified a number of objective factors that impede investment activity are particularly acute: the imperfection of instruments to unlock the internal potential of the regions, — insufficient institutional support for investment policy in the regions and on the ground (investment policy development is traditionally the prerogative of the central authorities), tools to unlock the internal potential of regions through regional strategies. The severity of the problem of activation of investment activity is complemented by equally important subjective factors (corruption, low level of infrastructure development, poor protection of property rights, lack of sufficient financial sources for investments, excessive involvement of local authorities in the activity of enterprises).
As a result, it is necessary to increase the level of competitiveness of regions by optimizing and diversifying the structure of the economy, ensuring the effective specialization of regions with priority use of their own resource potential.
It is necessary to achieve balanced development of territories, development of interregional cooperation, prevent deepening of socio-economic inequality by forming "growth points", activate local economic initiative and strengthen rural potential, ensure socio-economic unity and unification of regional human development.
It is necessary to apply new approaches to the formation and implementation of regional development policy, the creation of a unified system of strategic planning and forecasting of the development of the state and regions, optimization of the system of territorial organization of power.

Keywords: investment potential; investment; activation of investment activity; development of the region; investment activity; development of territories.

References

1. Murzy`na, O. M. (2011), "Economic essence of investment activity and its state regulation at the regional level", Molodoj uchenyj, vol.10, no.1, pp. 133—137, available at: https://moluch.ru/archive/33/3689/ (Accessed 10 March 2020).
2. Orlovs`ka, Yu.V. (2006), Strategichne upravlinnya investy`ciyamy` v regional`ny`j rozvy`tok [Strategic management of investments in regional development], Znannya Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Economic statistics. Express release", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 March 2020).
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Capital Investments Express Issue", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kin/arh_kin_u.htm (Accessed 16 March 2020).
5. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Statistical information. State of investment activity in Ukraine", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA &tag =%D0 %A1 %D1% 82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
(Accessed 18 March 2020).

О. Г. Мітал, Л. С. Ладонько

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено ключові аспекти сучасного розвитку інвестиційної діяльності в регіонах України та визначено актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності. На основі статистичних даних досліджено особливості інвестиційної активності в Україні; надано характеристику потенціалу регіонального розвитку, розподілу капітальних інвестицій за регіонами, надано аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності. У процесі аналізу мотивів інвестиційні діяльності основними мотивами називали ринкові. Вагомими мотивами були вартість робочої сили, рівень подолання бар'єрів при імпорті.
У ході дослідження встановлено низку об'єктивних чинників, що перешкоджають інвестиційній діяльності особливо гостро постають такі: недосконалість інструментів розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, недостатня інституційна підтримка інвестиційної політики в регіонах та на місцях (розвиток інвестиційної політики традиційно залишається прерогативою органів центрального рівня), недосконалість інструментів розкриття внутрішнього потенціалу регіонів за допомогою регіональних стратегій. Гострота проблеми з активізації інвестиційної діяльності доповнюється і не менш важливими суб'єктивними факторами (корупція, низький рівень розвитку інфраструктури, слабкий захист прав власності, відсутність достатньої кількості фінансових джерел для інвестицій, надмірне втручання місцевих органів влади в діяльність підприємств).
У підсумку зазначено, що для активізації інвестиційної діяльності в регіонах необхідно передусім підвищити рівень конкурентоспроможності регіонів за рахунок оптимізації та диверсифікації структури економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу. Також дуже важливо досягти збалансованого розвитку територій, запобігти поглибленню соціально-економічної нерівності шляхом формування "точок зростання", активізації місцевої економічної ініціативи та посилення сільського потенціалу, забезпечити соціально-економічну єдність та рівномірність регіонального людського розвитку.

Ключові слова: інвестиційний потенціал; інвестиції; активізація інвестиційної діяльності; розвиток регіону; інвестиційна діяльність; розвиток територій.

Література

1. Мурзина О.М. Экономическая сущность инвестиционной деятельности и ее государственного регулирования на региональном. Молодой ученый. 2011. №10. Т. 1. С. 133—137. URL https://moluch.ru/archive/33/3689/ (дата обращения: 10.03.2020).
2. Орловська Ю.В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток. — К.: Знання України, 2006. — 342 c.
3. Економічна статистика. Експрес-випуск 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.03.2020).
4. Капітальні інвестиції Експрес-випуск 2019 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kin/arh_kin_u.htm (дата звернення 16.03.2020).
5. Статистична інформація. Стан інвестиційної діяльності в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA &tag =%D0 %A1 %D1% 82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%
20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 (дата звернення 18.03.2020).

№ 4 2020, стор. 51 - 54

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

O. Mital

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics, business and natural science, Taurida National University

О. Г. Мітал

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук,Таврійський національний університет

ORCID:

0000-0002-4101-3081


L. Ladonko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Kyiv National University of Trade and Economics

Л. С. Ладонько

д. е. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-5982-7684

Як цитувати статтю

Mital, O. and Ladonko, L. (2020), “Priority directions of activation of investment activity of the regions of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 51–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.