EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

EUROPEAN EXPERIENCE OF SMART-TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN LOGISTIC PROCESS MANAGEMENT
L. Boldyreiva, V. Gryshko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.39

УДК: 005.511: 004.89]:005.336.4(4)

L. Boldyreiva, V. Gryshko

EUROPEAN EXPERIENCE OF SMART-TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN LOGISTIC PROCESS MANAGEMENT

Summary

The economic development due to the use of start-up technologies in the management of logistics processes is investigated. The experience of leading European companies is analyzed, which is accompanied by continuous introduction of the latest smart technologies in the system of logistics process management. The basic principles of logistics of smart technologies in the system of management of logistic processes are formulated such as: system, accuracy, reliability, efficiency, security, optimization, competence, mobility, productivity, economy and efficiency. Features of smart technologies are distinguished: Smart Logistics Grid (planning, optimization, provisioning, coordination and control), Smart Transportation (creation, provisioning and control), Smart Government (provisioning and optimization), Smart City (provisioning, optimization and management decision making), Smart London (management optimization and decision making), Smart ecosystem (integrated approach), Innovate18 (security), Heathrow pod (security), Blockchain platform (security, optimization), Smart Сontracts (optimization, control), Smart Sensor (control) in the logistics management system eyes. It has been proven that automated and digitized logistic processes minimize the use of human labor and paper documents, and as a result of the implementation, in particular of artificial intelligence platforms, can: first, provide comprehensive analysis and control of the supply chain; secondly, to improve the following functional areas of logistics: information logistics, supply logistics, transport logistics, distribution logistics, marketing logistics, warehouse logistics and inventory management, and more. The following main components of the cumulative economic effect of applying a logistic approach are proposed: effective coordination; integration of logistics resources; quality and efficiency control in various areas; establishing partnerships with suppliers; reducing order processing time, downtime, production cycle and logistics costs; improving product quality; optimization of integrated management structures; improving the reliability of workflow and quality of the logistics product; updating real-time data across all links in the logistics chain; reduction of logistical risks.

Keywords: control; delivery lancing; logistics; logical processes; smart technologies; management; management solutions.

References

1. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или История будущого. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология; под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 640 с.
2. Ларченко О.В., Кириченко Н.В. Тенденції розвитку Smart-технологій в логістиці. Cучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю Економічного факультету, м. Херсон, 20—21 вересня 2019 р.); за заг. ред. О.В. Аверчева. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. С. 320—322.
3. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія. Київ: Сік Груп Україна, 2017. 513 с.
4. Альбрехт В. Smart Logistics Grid: Разветвленнаялогистическая система с процесами взаимодействия. Production Manager. 2011. № 1. URL: https://www.psi.de.
5. Григорак М.Ю. Концептуальні положення розроблення національної логістичної стратегії в геоекономічному вимірі. Інтелект ХХІ. № 4. 2017. С. 58—64.
6. Matthew N.O. Sadiku, Adebowale E. Shadare, Sarhan M. Musa.Smart Transportation: A Primer. IJARCSSE All Rights Reserved. 2017. Vol. 7. Issue 3. 6—7 pp.
7. Smart City: Як правильно застосувати світовий досвід в Україні. 2018. URL:https://nv.ua/ukr/biz/experts/smart-city-yak-pravilno-zastosuvati-svitoviy-dosvid-v-ukrajini-2506784.html
8. Смирнова Н.В.Перспективи застосування технологій Blockchain, смарт-контрактів та Machine Learning в інноваційному розвитку логістики. Cучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої35-річчю Економічного факультету, м. Херсон, 20—21 вересня 2019 р.); за заг. ред. О.В. Аверчева. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. С. 48—52.
9. Технологияblockchain в логистике. URL: https://logist.fm/publications/tehnologiya-blockchain-v-logistike
10. Mitchell-Keller L. End-to-end: Machine Learning Benefits. The Whole Supply Chain. URL: https://multichannelmerchant.com/blog/end-to-endmachine-learning-benefits-the-whole-supply-chain

Л. М. Болдирєва, В. В. Гришко

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Анотація

Досліджено економічний розвиток внаслідок застосування старт-технологій в управлінні логістичними процесами. Проаналізовано досвід передових європейських компаній, що супроводжується постійним впровадженням новітніх смарт-технологій в системі управління логістичними процесами. Сформульовані основні принципи логістики смарт-технологій в системі управління логістичними процесами такі: системність, точність, надійність, оперативність, безпечність, оптимізація, компетентність, мобільність, продуктивність, економічність і ефективність. Виокремлено функції смарт-технологій: Smart Logistics Grid (планування, оптимізація, забезпечення, координування і контроль), Smart Transportation (створення, забезпечення і контроль), Smart Government (забезпечення і оптимізація), Smart City (забезпечення, оптимізація і прийняття управлінських рішень), Smart London (оптимізація і прийняття управлінських рішень), Смарт-екосистема (комплексний підхід), Innovate18 (забезпечення), Heathrow pod (забезпечення), Blockchain-платформа (забезпечення, оптимізація), Smart Сontracts (оптимізація, контроль), Smart Sensor (контроль) у системі управління логістичними процесами. Доведено, що автоматизовані та оцифровані логістичні процеси дозволяють мінімізувати використання людської праці та паперових документів, а внаслідок впровадження, зокрема платформ штучного інтелекту можна: по-перше, отримати всебічний аналіз і контроль ланцюга поставок; по-друге, досягти удосконалення таких функціональних сфер логістики: інформаційної логістики, логістики постачання, транспортної логістики, розподільчої логістики, маркетинг-логістики, складської логістики і управління запасами тощо. Запропоновано такі основні складові сукупного економічного ефекту від застосування логістичного підходу: ефективне координування; інтегрування логістичних ресурсів; контроль якості та ефективності обслуговування в різних сферах; налагодження партнерських взаємовідносин з постачальниками; скорочення часу обробки замовлення, простою обладнання, виробничого циклу та логістичних витрат; підвищення якості продукції; оптимізація інтегрованих структур управління; підвищення надійності документообігу і якості логістичного продукту; оновлення даних в реальному часі за всіма ланками логістичного ланцюга; зменшення логістичних ризиків.

Ключові слова: контроль; ланцюги поставок; логістика; логістичні процеси; смарт-технології; управління; управлінські рішення.

Література

1. Sakajja, T. (1999), "The value created by knowledge, or the history of the future", Novaja postindustrial'naja volna na Zapade. Antologija [A new post-industrial wave in the West. Anthology], Academia, Moscow, Russia.
2. Larchenko, O.V. and Kyrychenko, N.V. (2019), "Trends in the development of Smart technologies in logistics", Suchasni trendy ta perspektyvy lohistyky, marketynhu, zbutovoi diial'nosti plodoovochivnytstva v epokhu tsyfrovykh tekhnolohij: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 35-richchiu Ekonomichnoho fakul'tetu [Modern Trends and Prospects for Logistics, Marketing, Marketing of Fruit and Vegetable Production in the Digital Age: Proceedings of the International Scientific Conference on the 35th Anniversary of the Faculty of Economics], Kherson, Ukraine, 20—21 September 2019, pp. 320—322.
3. Hryhorak, M.Yu. (2017), Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist' [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence], Sik Hrup Ukraina, Kyiv, Ukraine.
4. Al'breht, V. (2011), "Smart Logistics Grid: An extensive logistic system with interaction processes", Production Manager, vol. 1, available at: https://www.psi.de (Accessed 10 March 2020).
5. Hryhorak, M.Yu. (2017), "Conceptual provisions for developing a national logistics strategy in the geo-economic dimension", Intelekt XXI, vol. 4, pp. 58—64.
6. Sadiku, M. N.O. Shadare, A. E.and Musa, S. M. (2017), "Smart Transportation: A Primer", IJARCSSE All Rights Reserved, Vol. 7, no. 3, pp. 6—7.
7. nv.ua (2018), "Smart City: How to apply the world experience in Ukraine correctly", available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/smart-city-yak-pravilno-zastosuvati-svitoviy-dosvid-v-ukrajini-2506784.html (Accessed 10 March 2020).
8. Smyrnova, N.V. (2019), "Prospects for the use of Blockchain technologies, smart contracts and Machine Learning in innovative logistics development", Suchasni trendy ta perspektyvy lohistyky, marketynhu, zbutovoi diial'nosti plodoovochivnytstva v epokhu tsyfrovykh tekhnolohij: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 35-richchiu Ekonomichnoho fakul'tetu, m. Kherson [Modern Trends and Prospects for Logistics, Marketing, Marketing of Fruit and Vegetable Production in the Digital Age: Proceedings of the International Scientific Conference on the 35th Anniversary of the Faculty of Economics], Kherson, Ukraine, 20—21 September 2019, pp. 48—52.
9. logist.fm (2017), "Blockchain technology in logistics", available at: https://logist.fm/publications/tehnologiya-blockchain-v-logistike (Accessed 10 March 2020).
10. Mitchell-Keller, L. (2017), "End-to-end: Machine Learning Benefits. The Whole Supply Chain", available at: https://multichannelmerchant.com/blog/end-to-endmachine-learning-benefits-the-whole-supply-chain/ (Accessed 10 March 2020).

№ 4 2020, стор. 39 - 43

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 999

Відомості про авторів

L. Boldyreiva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management and logistics,National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

Л. М. Болдирєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ORCID:

0000-0002-9147-5524


V. Gryshko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management and logistics, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

В. В. Гришко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ORCID:

0000-0001-6987-3879

Як цитувати статтю

Boldyreiva, L. and Gryshko, V. (2020), “European experience of smart-technology implementation in logistic process management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 39–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.