EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DEMOGRAPHIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
T. Vasyltsiv, R. Tesliuk

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.33

УДК: 314.1 (477)

T. Vasyltsiv, R. Tesliuk

DEMOGRAPHIC DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

Sustainable development can be achieved with an optimal balance of demographic, economic and environmental development in a particular country or region. Population is an essential element of the social, economic and environmental spheres of any territory, so demographic sustainability should be seen as an indispensable condition for sustainable development in general. In the narrow sense, the demographic sustainability is interpreted as maintaining a constant population and characterized by indicators of population dynamics and changes in its age-old structure. In the broad sense, the demographic sustainability can be defined as an ability of a demographic sphere to maintain a stable population with optimal proportions between its age categories and a balanced social and economic structure of the society. It also means an ability to withstand external and internal factors of destabilizing the demographic situation and an ability to return to the previous balance state. The article defines the concept "demographic sustainability" and its relationship with the concept of sustainable development. The main factors of the regional dimension of demographic sustainability are outlined. The demographic sustainability of the region is considered as a result of the attractiveness of the region for education, work and human habitation. The main indicators of demographic sustainability and demographic dynamics in Ukraine are analyzed. The analysis of the age structure of the population showed a steady tendency of population aging and reduction of the absolute number of children. Along with this, the average life expectancy at birth is constantly increasing. The low total fertility rate confirms the lack of simple reproduction of the population and indicates a decrease in its population in the future.
The population pyramid for 2018 clearly indicates the inevitable further decline of the country's population and the growth of the proportion of older age groups in its structure. These processes are intensified by ongoing migratory movements, which are predominated by working-age population group.

Keywords: demographic economics; demographic sustainability; sustainable development; population structure; population pyramid; Ukraine.

References

1. World Population Prospects 2019. Highlights (2019), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, 46 р., available at: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (Accessed: 22.03.2020).
2. United Nations (1968), "The concept of a stable population — application to the study of populations of countries with incomplete demographic statistics" (United Nations Publications, Sales No. E.65.XIII.3). Lotka, Alfred J. Chapter I. The concept of a stable population, available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/manuals/model/stablepopulation/chap1.pdf (Accessed: 22.03.2020).
3. Roca, Z. and Oliveira Roca, M. (2014), "Demographic sustainability and development in Portugal", Acta geographica Bosnia et Hercegovina, No2, pp. 21-28, available at: https://www.geoubih.ba/publications/Acta2/Article-Z.%20Roka,Maria%20de%20Nazar%C3%A9%20Oliveira%20Roca.pdf (Accessed: 22.03.2020).
4. Roy, O. M. (2018), "Demographic sustainability of the territory: evaluation methodology", IX Uralskiy demograficheskiy forum "Demograficheskaya i semeynaya politika kontekste tseley ustoychivogo razvitiya" [IX Ural Demographic Forum "Demographic and family policy in the context of sustainable development goals"], Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya [International Scientific Conference], vol. I, pp. 38—51. Institute of Economics, Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia, available at: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68266/1/978-5-94646-613-4_2018-1-03.pdf (Accessed: 22.03.2020).
5. Nepytaliuk, A. (2018), "Demographic sustainability and economic growth: theory and methodology", Herald of Kyiv national university of trade and economics, vol. 6, pp. 52—66, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2018_6_1 (Accessed: 22.03.2020).
6. Romaniuk, A.I. and Gladun, O. M. (2015), "Demographic Trends in Ukraine: past, present and future", Demografiia ta socialna ekonomika, vol. 3, pp. 21—42.
7. Population of Ukraine: portal (2018), State Statistics Service of Ukraine, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp (Accessed: 22.03.2020).

Т. Г. Васильців, Р. Т. Теслюк

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИМІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

Сталий розвиток може бути досягнутий за оптимального співвідношення демографічного, економічного та екологічного розвитку в країні чи регіоні. Населення є важливим елементом соціальної, економічної та екологічної сфер будь-якої території, тому демографічну стійкість слід розглядати як неодмінну умову сталого розвитку загалом. У вузькому розумінні демографічна стійкість трактується як підтримка постійної чисельності населення, що забезпечується його простим відтворенням. У широкому розумінні демографічну стійкість можна визначити як здатність демографічної сфери підтримувати стабільне населення з оптимальними пропорціями між його віковими категоріями та збалансованою соціально-економічною структурою суспільства. Показниками демографічної стійкості є кількісні та якісні параметри. На регіональному рівні істотний вплив мають додаткові фактори демографічної стійкості, пов'язані з життєвими циклами людини: навчанням, роботою та проживанням загалом. Аналіз вікової структури населення показав стійку тенденцію старіння населення та зменшення абсолютної кількості дітей. Водночас середня тривалість життя при народженні постійно зростає. Низький загальний коефіцієнт народжуваності підтверджує відсутність простого відтворення населення та свідчить про скорочення чисельності населення в майбутньому. Тривалість таких змін у відтворенні населення відіграє ключову роль, стосовно України ці зміни, очевидно, мають довгостроковий ефект. Статево-вікова піраміда населення на 2018 рік чітко вказує на неминуче подальше зниження чисельності населення країни та зростання частки старших вікових груп у її структурі. Ці процеси посилюються постійними міграційними рухами, в яких домінують групи працездатного віку. Тривалий процес депопуляції викликає активізацію демографічних досліджень в Україні, які окреслюють нові виклики для економічного та соціального розвитку. Отже, дослідження компонентів демографічної стійкості демонструє складність та різноманітність цієї концепції та її визначну роль у досягненні цілей сталого розвитку. У наш час це посилюється зростанням мобільності населення, формуванням нових форм зайнятості, в тому числі віртуальної. Крім того, тенденції останніх десятиліть визначають пріоритети державної політики, спрямованої на запобігання депопуляції певних регіонів України та розробку ефективних заходів для забезпечення їхньої демографічної стійкості.

Ключові слова: демографія; демографічна стійкість; стійкий розвиток; структура населення; статево-вікова піраміда населення; Україна.

Література

1. World Population Prospects 2019. Highlights (2019), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations, New York, 46 р., available at: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
2. United Nations (1968), "The concept of a stable population — application to the study of populations of countries with incomplete demographic statistics" (United Nations Publications, Sales No. E.65.XIII.3). Lotka, Alfred J. Chapter I. The concept of a stable population, available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/manuals/model/stablepopulation/chap1.pdf
3. Roca, Z. and Oliveira Roca, M. (2014), "Demographic sustainability and development in Portugal", Acta geographica Bosnia et Hercegovina, No2, pp. 21—28, available at: https://www.geoubih.ba/publications/Acta2/Article-Z.%20Roka,Maria%20de%20Nazar%C3%A9%20Oliveira%20Roca.pdf
4. Рой О.М. Демографическая устойчивость территории: методология оценки / О.М. Рой // Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития: сборник статей IX Уральского демографического форума: в 2-х томах. — Том I. — Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2018. — С. 38—51. — Режим доступу: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68266/1/978-5-94646-613-4_2018-1-03.pdf
5. Nepytaliuk A. (2018), "Demographic sustainability and economic growth: theory and methodology", Herald of Kyiv national university of trade and economics, vol. 6, pp. 52—66, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2018_6_1
6. Романюк А.І., Гладун О.М. Демографічні тенденції в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / А.І. Романюк, О.М. Гладун // Демографія та соціальна економіка. — № 3. — 2015. — С. 21—42.
7. Населення України: портал / Державна служба статистики України. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

№ 4 2020, стор. 33 - 38

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 1167

Відомості про авторів

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0002-2889-6924


R. Tesliuk

PhD in Geography, Senior Research Fellow, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

Р. Т. Теслюк

к. геогр. н., ст. н. с., ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0003-4562-1663

Як цитувати статтю

Vasyltsiv, T. and Tesliuk, R. (2020), “Demographic dimension of sustainable development of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.