EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ
Л. І. Федулова, Л. М. Ємельяненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.6

УДК: 338.23

Л. І. Федулова, Л. М. Ємельяненко

ІНВЕСТУВАННЯ В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

Анотація

Прискорене упровадження цифрових технологій помітно змінює традиційні економічні і технологічні процеси, сприяє створенню нових секторів економіки; поліпшенню підприємницького клімату завдяки підвищенню доступності державних послуг, прозорості умов ведення бізнесу; поширенню для населення доступності та зручності отримання все більшої кількості сервісних послуг; створенню комфортних умов для життя людини. Усі ці зміни, безперечно, потребують інвестицій, передусім — цифрових і мережевих та новітніх технологій/інструментів їх застосування, що актуалізує проблемні дослідження. В статті визначено та охарактеризовано глобальні тенденції інвестування у цифровізацію та формування цифрової економіки, серед яких посилення активності компаній інвестувати в цифрову економіку, формування цифрового бізнесу (глобальна цифровізація змінює ланцюжки створення вартості, створює нові хаби, трансформує джерела економічної активності), цифровізація промисловості, роль фінансових інновацій (Фінтеху) у створенні цифрових мережевих платформ, поглиблюється процес реалізації мегапроєктів розбудови цифрових країн ("розумна країна"), цифрових міст ("розумне місто") та інше. Виявлено виклики, що постають перед державою та бізнесом України в процесі реалізації програмних заходів щодо цифровізації економіки та суспільства, серед яких необхідність розвитку цифрового мислення; проблема забезпечення кібербезпеки; нерозвинутість існуючої інфраструктури; необхідність розробки нормативно-правової бази; низький рівень інвестицій; необхідність підтримки малого і середнього бізнесу; необхідність відмови від бюрократизації; необхідність оптимізації внутрішніх процесів підприємств та створення цифрових бізнес-процесів. Водночас кадрове питання відіграє ключову роль для розвитку цифрової економіки, оскільки вона будується на знаннях, навичках, здатності до навчання, гнучкості персоналу, який розробляє і впроваджує нові технології. Необхідні інвестиції в освітні платформи для швидкого розвитку цифрових компетенцій. Проаналізовано стан процесу цифрової трансформації з позицій інвестиційного забезпечення і відповідності української економіки встановленим викликам та розроблено й обгрунтовано пропозиції щодо поглиблення взаємозв'язку інвестиційної політики із стратегічними напрямами цифрової трансформації соціально-економічного розвитку. Наголошено, що в умовах зростаючої глобальної кризи, саме новітні технології, як це вже було зафіксовано в попередні скрутні часи розвитку світової економіки і суспільства, стають драйвером розвязання критичних проблем й спонукають інвесторів перепрофільовувати вкладення в пріоритетні напрями, якими на сьогодні є цифрові технології.

Ключові слова: цифрова економіка; глобальні тренди; інвестування; інвестиційна політика; стратегія.

Література

1. Barefoot K., Curtis D., Jolliff W., Nicholson J.R., Omohundro R. Defining and Measuring the Digital Economy / The Bureau of Economic Analysis US Department of CommerceWorking Paper. 2018. URL: https://www.bea.gov/research/papers/2018/defining-and-measuring-digital-economy (дата звернення 17.03.2020).
2. Measuring the Digital Economy / International Monetary Fund. 2018. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy (дата звернення 17.03.2020).
3. Digital Economy Report 2019 / United Nations Conference on Trade and Development, Geneva: United Nations. 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_en.pdf (дата звернення 17.03.2020).
4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення 17.03.2020).
5. Корнєєва Ю.В. Роль держави у сприянні інвестиціям у розвиток цифрової економіки. Економіка і прогнозування. 2018. № 1. С. 120—134.
6. Дєєва Н.Е., Делейчук В.В. Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України. Молодий вчений. 2018. № 3 (55). С. 653—659.
7. Інвестиційна активність підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартістю в умовах обмежених ринків: парадигма та механізми забезпечення: монографія / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв та ін. К.: НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2019. 388 с.
8. Schwab К. The Fourth Industrial Revolution / Crown Business. New York, 2017. 192 р.
9. Доклад о мировых инвестициях 2019. Особые экономические зоны. 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_ru.pdf (дата звернення: 19.03.2020).
10. Policy Framework for Investment. URL: https://www.oecd.org/mcm-2018/documents/Policy-Framework-for-Investment-2015-CMIN2015-5.pdf. (дата звернення: 19.03.2020).
11. Investment Policy Framework for Sustainable Development. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf (дата звернення: 19.03.2020).
12. Мониторинг глобальных трендов цифровизации 2019. URL: https://media.rbcdn.ru/media/reports/3009-rostelecom-trends-2019.pdf. (дата звернення: 19.03.2020).
13. Digital Spillover Measuring the true impact of the digital economy. URL: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf (дата звернення 19.03.2020).
14. Филиппов Д.И. Финансовые инновации в условиях развития цифровой экономики. Креативная экономика. 2019. Том 13. №8. С. 1503—1520.
15. В Китае создан инвестиционный фонд для запуска консорциума цифровых банков на блокчейне. URL: https://bits.media/v-kitae-sozdan-investitsionnyy-fond-dlya-zapuska-konsortsiuma-tsifrovykh-bankov-na-blokcheyne/ (дата звернення 20.03.2020).
16. Цифровая экономика Сингапура. Создание экономики будущего и инициатива "Умная нация". URL: https://docplayer.ru/56568253-Cifrovaya-ekonomika-singapura-sozdanie-ekonomiki-budushchego-i-iniciativa-umnaya-naciya-nekotorye-fakty-i-cifry-osnovy-ekonomiki-singapura.html (дата звернення 20.03.2020).
17. Держава у смартфоні" і конституційні цифрові права. Що пропонує команда Зеленського. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30187139.html (дата звернення 18.03.2020).
18. Інвестиції у побудова єдиної цифрової інфраструктури для всієї Європи оцінюються у близько 60 млрд євро. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsii-razvitie-edinoy-tsifrovoy-infrastruktury-1517305421.html (дата звернення 18.03.2020).
19. ЄС запускає в Україні нову програму EU4Digital для покращення онлайн-сервісів. URL: https://galinfo.com.ua/news/yes_zapuskaie_v_ukraini_novu_programu_eu4digital_dlya_pokrashchennya_onlaynservisiv_316548.html (дата звернення 18.03.2020).
20. Новый рекорд. Инвестиции в украинский IT в 2019-м превысили $500 млн. URL: https://tech.liga.net/technology/novosti/investitsii-v-ukrainskiy-it-v-2019-m-prevysili-500-mln (дата звернення 18.03.2020).
21. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (дата звернення 18.03.2020).
22. ІНДУСТРІЯ 4.0 в Україні. СТРАТЕГІЯ 2019-21. ПОРТФЕЛЬ ПРОЄКТІВ 2019. URL: https://www.slideshare.net/APPAU_Ukraine/40-201921-1 (дата звернення 18.03.2020).

L. Fedulova, L. Yemelianenko

INVEST IN THE DIGITAL ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND PRACTICES OF UKRAINE

Summary

The accelerated introduction of digital technologies significantly changes traditional economic and technological processes, promotes the creation of new sectors of the economy; improves the business climate through increasing accessibility of public services, transparency of business conditions; spreads the availability and convenience of increasing numbers of provided to the public services; creates comfortable conditions for human life. All these changes undoubtedly require investment, first of all, in digital and network and the latest technologies/tools for their application, which actualizes problematic research. In the article were identified and characterized global trends of investing in digitalization and digital economy, among them increasing activity of companies which invest in the digital economy, the formation of digital business (global digitalization changes value chains, creates new hubs, transforms sources of economic activity), digitization of industry, the role of financial innovation (Fintech) in the creation of digital network platforms, deepens the process of digital projects implementation to build digital countries ("smart country"), digital cities ("smart city"), and more. Also, in the article were identified challenges faced the state and business of Ukraine in the process of implementation of programmatic measures for the digitization of economy and society, among which the need of the digital thinking development; the problem of cybersecurity; underdevelopment of existing infrastructure; the need of regulatory framework development; low level of investment; the need of small and medium-sized businesses support; the need of abandoning bureaucracy; the need of optimizing internal business processes and creating digital business processes. The personnel issue plays a key role in the development of the digital economy as it builds on the knowledge, skills, learning ability, flexibility of the staff who develops and implements new technologies. Investment in educational platforms is needed for the rapid development of digital competencies. Also, it was analyzed the status of the digital transformation process from the point of view of investment security and compliance of the Ukrainian economy with the established challenges, and proposals for deepening the relationship of investment policy with strategic directions of the digital transformation of socio-economic development are developed and substantiated. It is emphasized that in the context of the growing global crisis, it is the latest technologies, as already recorded in the previous difficult times of development of the world economy and society, that are becoming a driver for solving critical problems and forcing investors to refocus their investments in priority areas, which are digital technologies for today

Keywords: digital economy; global trends; investment; investment policy; strategy.

References

1. Barefoot, K. Curtis, D. Jolliff, W. Nicholson, JR. and Omohundro, R. (2018), "Defining and Measuring the Digital Economy", The Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce Working Paper, available at: https://www.bea.gov/research/papers/2018/defining-and-measuring-digital-economy (Accessed 17 March 2020).
2. International Monetary Fund (2018), "Measuring the Digital Economy", available at: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy (Accessed 17 March 2020).
3. United Nations Conference on Trade and Development (2019), "Digital Economy Report 2019", available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_en.pdf (Accessed 17 March 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Concept of development of digital economy and society of Ukraine for 2018—2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 17 March 2020).
5. Kornieieva, Yu.V. (2018), "The role of the state in promoting investment in the development of the digital economy", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 120—134.
6. Dieieva, N.E. and Delejchuk, V.V. (2018), "Mechanisms of attraction of investments by securities issuers in the conditions of development of the digital economy of Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 3 (55), pp. 653—659.
7. Briukhovets'ka, N.Yu. and Bulieiev, I.P. (2019), Investytsijna aktyvnist' pidpryiemstv z vyrobnytstva produktsii z vysokoiu dodanoiu vartistiu v umovakh obmezhenykh rynkiv: paradyhma ta mekhanizmy zabezpechennia [Investment activity of high value-added products in limited markets: a paradigm and mechanisms for ensuring], NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kyiv, Ukraine, p. 388.
8. Schwab, К. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Crown Business, New York, USA.
9. UNCTAD (2019), "World Investment Report 2019. Special Economic Zones", available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_ru.pdf (Accessed 19 March 2020).
10. OECD (2018), "Policy Framework for Investment", available at: https://www.oecd.org/mcm-2018/documents/Policy-Framework-for-Investment-2015-CMIN2015-5.pdf (Accessed 19 March 2020).
11. UNCTAD (2020), "Investment Policy Framework for Sustainable Development", available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf (Accessed 19 March 2020).
12. Rostelekom (2019), "Monitoring digitalization global trends 2019", available at: https://media.rbcdn.ru/media/reports/3009-rostelecom-trends-2019.pdf (Accessed 19 March 2020).
13. Huawei (2020), "Digital Spillover Measuring the true impact of the digital economy", available at: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf (Accessed 19 March 2020).
14. Fylyppov, D.Y. (2019), "Financial innovation in the development of the digital economy", Kreativnaja jekonomika, vol. 13, no. 8, pp. 1503—1520.
15. bits.media (2020), "In China, an investment fund has been created to launch a consortium of digital banks on the blockchain", available at: https://bits.media/v-kitae-sozdan-investitsionnyy-fond-dlya-zapuska-konsortsiuma-tsifrovykh-bankov-na-blokcheyne (Accessed 20 March 2020).
16. docplayer.ru (2020), "The digital economy of Singapore. Creating the economy of the future and the Smart Nation initiative", available at: https://docplayer.ru/56568253-Cifrovaya-ekonomika-singapura-sozdanie-ekonomiki-budushchego-i-iniciativa-umnaya-naciya-nekotorye-fakty-i-cifry-osnovy-ekonomiki-singapura.html (Accessed 20 March 2020).
17. Nazarova, E. (2020), "The State in the "Smartphone" and Constitutional Digital Rights. What the team of Zelensky offers", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/30187139.html (Accessed 18 March 2020).
18. rbc.ua (2020), "Investment in the construction of a single digital infrastructure across Europe is estimated at around € 60 billion", available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsii-razvitie-edinoy-tsifrovoy-infrastruktury-1517305421.html (Accessed 18 March 2020).
19. Galinfo (2020), "EU launches new EU4Digital program in Ukraine to improve online services", available at: https://galinfo.com.ua/news/yes_zapuskaie_v_ukraini_novu_programu_eu4digital_dlya_pokrashchennya_onlaynservisiv_316548.html (Accessed 18 March 2020).
20. liga.net (2019), "New record. Investments in Ukrainian IT in 2019 exceeded $ 500 million", available at: https://tech.liga.net/technology/novosti/investitsii-v-ukrainskiy-it-v-2019-m-prevysili-500-mln (Accessed 18 March 2020).
21. hvylya.net (2020), "Ukraine 2030E is a country with advanced digital economy", available at: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html (Accessed 18 March 2020).
22. slideshare.net (2019), "INDUSTRY 4.0 in Ukraine STRATEGY 2019-21 PROJECT PORTFOLIO 2019", available at: https://www.slideshare.net/APPAU_Ukraine/40-201921-1 (Accessed 18 March 2020).

№ 4 2020, стор. 6 - 13

Дата публікації: 2020-05-05

Кількість переглядів: 2293

Відомості про авторів

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень,Національна академія державного управління при Президентові України

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor Head of the Centre of Economic Policy Research Institute of Analytical and Scientific Research,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0704-5696


Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ORCID:

0000-0002-6611-5228

Як цитувати статтю

Федулова Л. І., Ємельяненко Л. М. Інвестування в цифрову економіку: глобальні тенденції та практика України. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 6–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.6

Fedulova, L. and Yemelianenko, L. (2020), “Invest in the digital economy: global trends and practices of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 6–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.