EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Ю. Ю. Арістов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.154

УДК: 336.143

Ю. Ю. Арістов

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито економічну сутність бюджетної системи як інструменту соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що з метою реалізації соціально-економічних пріоритетів розвитку країни необхідне підвищення якісного рівня функціонування бюджетної системи, у тому числі запровадження середньострокового бюджетного планування у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм; удосконалення методологічних засад програмно-цільового методу планування бюджету; застосування дієвих підходів управління державними фінансами. Розглянуто питання інституційного підходу, що передбачає дослідження бюджетного регулювання як динамічної системи, яка постійно вдосконалюється та адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку країни. Показано, що бюджет є найважливішим елементом системи фінансового регулювання економіки; його збалансованість, оптимальність являє собою одну з основних умов економічного зростання, бюджетне регулювання надає змогу цілеспрямовано впливати на темпи і пропорції розвитку суспільного виробництва. Бюджет є одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, оскільки у процесі його складання здійснюється розробка основних напрямів формування та використання бюджетних коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань, які стоять перед суспільством на даному етапі його розвитку. Дістали подальшого розвитку підходи щодо механізму формування обсягу та структури доходів і видатків бюджету, що важливою складовою бюджетного регулювання задля забезпечення всебічного розвитку суспільства. Належний рівень обгрунтованості, послідовність та виваженість управлінських рішень державних інститутів у сфері бюджетно-податкового регулювання сприяє зростанню рівня зайнятості, підвищенню якості людського капіталу. Бюджетна політика як складова державного регулювання суспільного розвитку є сукупністю фінансових відносин, інституційного забезпечення щодо формування та використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення фінансово-економічної збалансованості, результативності економічних перетворень. Доцільним є удосконалення інституційних засад результативності бюджетної системи, у тому числі формування доходів бюджету з урахуванням виваженої податкової політики, ефективного планування та використання видатків бюджету, регулювання міжбюджетних відносин, управління державним боргом виходячи з циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів, що сприятиме підвищенню динамічної збалансованості бюджету як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин країни.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; бюджетні відносини; бюджетна політика; бюджетний механізм; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Budget policy of social development. ChugunovI., KanevaT., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
3. Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
4. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2015. 376 с.
5. Макогон В.Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 364 с.
6. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
7. Afonso A., Jalles J. Fiscal composition and long-term growth // Applied Economics. 2014. vol. 46 (3). pp. 349—358.
8. Chugunov І.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 54—61.
9. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 3. pp. 213—217.
10. Chugunov I., Kachula S. State financial policy as a component of socialeconomic development of society. The potential of modern science. volume 2. Sciemcee Publishing. London, United Kingdom. 2019. pp. 29—44.

Yu. Aristov

THE BUDGET SYSTEM AS A TOOL FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article describes the economic nature of the budget system as a tool for socio-economic development of the country. It is determined that in order to realize the socio — economic priorities of the country 's development it is necessary to increase the quality level of functioning of the budget system, including the introduction of medium — term budget planning in the context of the main spending units, budget programs; improvement of the methodological foundations of the program-targeted budget planning method; application of effective public finance management approaches. The question of institutional approach, which involves the study of budgetary regulation as a dynamic system, which is constantly improving and adapting to the main tasks of socio-economic development of the country, is considered. It has been shown that the budget is an essential element of the system of financial regulation of the economy; its balance, optimality is one of the main conditions for economic growth, budgetary regulation allows to purposefully influence the pace and proportions of development of social production. The budget is one of the main instruments of state regulation of socio-economic processes, because the process of its Assembly is the development of the main directions of formation and use of budgetary funds on the basis of the need to address the challenges facing society at this stage of its development. A further development of the approaches regarding the mechanism of formation of the volume and structure of revenues and expenditures budget, which is an important component of the budget regulation in order to ensure comprehensive development of society. Adequate level of validity, consistency and prudence of management decisions and of public institutions in the field of fiscal legislation contributes to the growth of employment, improve the quality of human capital. Fiscal policy as a component of state regulation of social development is a set of financial relationships, institutional support for the formation and use of budgetary funds aimed at achieving economic and financial balance, the impact of economic reforms. It is advisable to improve the institutional framework of the performance budget system, including the formation of budget revenues taking into account the weighted tax policy, effective planning and use of budget expenditures, management of intergovernmental fiscal relations, public debt management based on the cyclical economic development, the state of public finances, which will contribute to improving dynamic balance the budget as an instrument of socio-economic relations of the country.

Keywords: udget; budget system; budget relations; budget policy; budget mechanism; socio-economic development of the country.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Budget and tax policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Budget policy of social development, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
3. Fedosov, V.M. and Yuriy, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Chuhunov, I.Ya. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
5. Makohon, V.D. (2018), Biudzhetna stratehiia derzhavy [State budgetary strategy], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
6. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2015), Ekonomyka [Economics], Vyl'iams, Moscow, Russia.
7. Afonso, A. and Jalles, J. (2014), "Fiscal composition and long-term growth", Applied Economics, vol. 46 (3), pp. 349—358.
8. Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1 (13), no. 1, pp. 54—61.
9. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 3, pp. 213—217.
10. Chugunov, I. and Kachula, S. (2019), "State financial policy as a component of socialeconomic development of society", The potential of modern science, vol. 2, pp. 29—44.

№ 3 2020, стор. 154 - 159

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 2703

Відомості про авторів

Ю. Ю. Арістов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Yu. Aristov

postgraduate student at the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7295-4848

Як цитувати статтю

Арістов Ю. Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 154–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.154

Aristov, Yu. (2020), “The budget system as a tool for socio-economic development of the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 154–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.