EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ
Н. А. Гринчак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.138

УДК: 311.141: [338.47:656]

Н. А. Гринчак

СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ

Анотація

У статті визначено, що для ефективної оцінки розвитку логістики необхідна якісна методика, що дозволяє визначити поточний стан логістичної галузі країн світу і саме міжнародні рейтинги є важливим джерелом інформації щодо її потенціалу й розвитку.
Висвітлено методичний підхід до статистичного обчислення індексу ефективності логістики та його застосування як адекватного інструменту вимірювання рівня розвитку логістики в різних країнах запропонований Всесвітнім банком. Відзначено, що запропонована Світовим банком методика оцінки індексу ефективності логістики не є науково обгрунтованою та певною мірою носить суб'єктивний характер, проте дає повну та достовірну інформацію, не залежно від рівня розвитку країни та її виходу до моря та визначається на основі стандартизованої анкети, для онлайн-опитування в Інтернеті. Використовується аналіз основних шести компонентів для складання даних в єдиний індекс, що дозволяє кожній країні зосередити увагу ще й на рейтинги субіндексів під час розроблення програми розвитку транспортно-логістичної сфери з метою підвищення рівня міжнародної торгівлі.

Ключові слова: ефективність логістики; індекс ефективності логістики; логістика; логістична інфраструктура; рейтинг розвитку логістичної інфраструктури.

Література

1. Авдокушин Е.Ф. Рейтингономика как инструмент финансовой экономики / Е.Ф. Авдокушин // Вопросы новой экономики. — 2014. — № 2. — С. 4—12.
2. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина І. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможності / А. М. Єріна // Статистика України. — 2016. — № 3. — С. 56—64.
3. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку / А.М. Єріна // Статистика України. — 2016. — № 4. — С. 66—75.
4. Зорина Т. Логистический рейтинг 2018: лидеры и аутсайдеры / Т. Зорина, Ю. Трухан. // Наука и инновации. — 2019. — № 2 (192). — С. 51—55.
5. Колодізєва Т.О. Логістична діяльність підприємств в Україні: оцінка стану логістичного середовища у світових рейтингах / Т.О. Колодізєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2018. — № 4. — С. 112—120.
6. Курочкин Д.В. Оценка эффективности логистики в странах Таможенного союза и Украине по методологии Всемирного банка / Д.В. Курочкин // Логистика и управление цепями поставок. — 2013. — № 2 (55). — С. 16—22.
7. Молнар О.С. Методологія визначення логістичної ефективності / О.С. Молнар, Є.С. Палійчук, Ю.І. Ковтюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 19. — С. 34—37.
8. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-%D1%80
9. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldbank.org
10. Connecting to Compete 2007: Trade Logistics in the Global Economу [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, M.A. Mustra, J. Panzer, L. Ojala, T. Naula]. — Mode of access: http://documents.worldbank.org/curated/en/180751468165888570/pdf/430050WP0Conne1e0Box32734401PUBLIC1.pdf
11. Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, M.A. Mustra, L. Ojala, B. Shepherd, D. Saslavsky]. — Mode of access: http://documents.worldbank.org/curated/en/892771468176947796/pdf/558520WP0P10181LIC10LPI20101for1web.pdf
12. Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, M.A. Mustra, L. Ojala, B. Shepherd, D. Saslavsky]. — Mode of access: http://documents.worldbank.org/curated/en/193331468158377352/pdf/704170PUB0CHIN00PUBLIC00April112014.pdf
13. Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, D. Saslavsky, L. Ojala, B. Shepherd, Ch. Busch, A. Raj]. — Mode of access: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf
14. Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economу [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, D. Saslavsky, L. Ojala, B. Shepherd, Ch. Busch, A. Raj, T. Naula]. — Mode of access: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
15. Connecting to Compete 2018: The Logistics Performance Index and Its Indicators [Electronic resource] / [J.-F. Arvis, L. Ojala, C. Wiederer, B. Shepherd, A. Raj, K. Dairabayeva, T. Kiiski]. — Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/327044979_Connecting_to_ Compete_2018_Trade_Logistics_in_the_Global_Economy

N. Hrynchak

STATISTICAL ASPECTS OF LOGISTICS PERFORMANCE INDEX CALCULATION AND APPLICATION

Summary

The article determines that effective evaluation of the development of logistics requires a qualitative methodology that allows to assess the current state of the logistics industry in the world and that international rankings are an important source of information on its potential and development. International rankings are an important source of information on the potential and development of individual countries. In addition, by identifying the strengths and weaknesses that affect a country's position in the global coordinate system, they are an indicator of the need for action to address deficiencies and create greater opportunities for increasing competitive advantage.
A methodological approach to the statistical calculation of the Logistics Efficiency Index and its application as an adequate tool for measuring the level of logistics development in different countries is proposed by the World Bank. It is noted that the methodology proposed by the World Bank for assessing the logistics efficiency index is not scientifically substantiated and to a certain extent subjective, but provides complete and reliable information, regardless of the level of development of the country and its access to the sea and is determined on the basis of a standardized questionnaire, for online surveys on the Internet. The analysis of the main six components is used to compile data into a single index, which allows each country to focus on the sub-index ratings in the development of the program of development of transport and logistics in order to increase the level of international trade.
Logistics performance index is an online benchmarking tool for identifying potential challenges and opportunities for trading logistics performance. It is justified that in order to improve the situation in the market of logistics services, namely in the segment of international transportation, in Ukraine it is necessary to implement a set of measures both in the field of improving logistics infrastructure and finding new approaches to management and in the field of automation of logistics processes. Only by joint efforts of the state and the participants of logistic activity and scientists can the rating of the Logistics Efficiency Index be achieved and the goals set by the National Transport Strategy of Ukraine for the period till 2030 be achieved.

Keywords: logistics efficiency; logistics efficiency index; logistics; logistics infrastructure; rating of development of logistics infrastructure.

References

1. Avdokushin, E. F. (2014), "Ratingonomics as an instrument of financial economy", Voprosy novoj jekonomiki, vol. 2, pp. 4—12.
2. Yerina, A. M. (2016), "International Ratings: Statistical Aspects of Calculation and Application. Part II. Indexes of economic freedom and global competitiveness", Statistics of Ukraine, vol. 3, pp. 56—64.
3. Yerina, A. M. (2016), "International Ratings: Statistical Aspects of Calculation and Application. Part II. Indices of innovation and human development", Statistics of Ukraine, vol. 4, pp. 66—75.
4. Zorina, T. & Truhan, Ju. (2019), "Logistic ranking 2018: leaders and outsiders", Nauka i innovacii, vol. 2, no. 192, pp. 51—55.
5. Kolodizieva, T. O. (2018), "Logistics activity of enterprises in Ukraine: assessment of the state of logistics environment in world ratings", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 4, pp. 112—120.
6. Kurochkin, D. V. (2013), "Evaluation of the effectiveness of logistics in the countries of the Customs Union and Ukraine according to the methodology of the World Bank", Logistika i upravlenie cepjami postavok, vol. 2, no. 55, pp. 16—22.
7. Molnar, O. S. Palijchuk, Ye. S. & Kovtiuk Yu. I. (2017), "Methodology for determining logistics efficiency", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 34—37.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), " Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "National Transport Strategy of Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-%D1%80 (Accessed 14 February 2020).
9. Official site of World Bank Group (2020), available at: http://www.worldbank.org/ (Accessed 14 February 2020).
10. Arvis, J.-F. Mustra, M. A. Panzer, J. Ojala, L. and Naul, T. (2007), "Connecting to Compete 2007: Trade Logistics in the Global Economу", available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/180751468165888570/pdf/430050WP0Conne1e0Box32734401PUBLIC1.pdf (Accessed 17 February 2020)
11. Arvis, J.-F. Mustra, M. A. Ojala, L. Shepherd, B. and Saslavsky, D. (2010), "Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy", available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/892771468176947796/pdf/558520WP0P10181LIC10LPI20101for1web.pdf (Accessed 17 February 2020)
12. Arvis, J.-F. Mustra, M. A. Ojala, L. Shepherd, B. and Saslavsky, D. (2012), "Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy", available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/193331468158377352/pdf/704170PUB0CHIN00PUBLIC00April112014.pdf (Accessed 19 February 2020)
13. Arvis, J.-F. Saslavsky, D. Ojala, L. Shepherd, B. Busch, Ch. and Raj, A. (2014), "Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy", available at: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Trade/LPI2014.pdf (Accessed 19 February 2020)
14. Arvis, J.-F. Saslavsky, D. Ojala, L. Shepherd, B. Busch, Ch. Raj, A. and Naula, T. (2016), "Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economу", available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy (Accessed 20 February 2020)
15. Arvis, J.-F. Ojala, L. Wiederer, C. Shepherd, B. Raj, A. Dairabayeva, K. and Kiiski, T. (2018), "Connecting to Compete 2018: The Logistics Performance Index and Its Indicators", available at: https://www.researchgate.net/publication/327044979_Connecting_to_ Compete_2018_Trade_Logistics_in_the_Global_Economy (Accessed 20 February 2020).

№ 3 2020, стор. 138 - 143

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1416

Відомості про авторів

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

N. Hrynchak

Senior Lecturer of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities,National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-2046-6014

Як цитувати статтю

Гринчак Н. А. Статистичні аспекти обчислення та застосування індексу ефективності логістики. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 138–143. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.138

Hrynchak, N. (2020), “Statistical aspects of logistics performance index calculation and application”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 138–143. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.138

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.