EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ: ПРИЧИНИ, СУТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ
М. О. Дергалюк, Л. Г. Хань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.121

УДК: 330:338.439

М. О. Дергалюк, Л. Г. Хань

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ: ПРИЧИНИ, СУТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ

Анотація

У статті досліджено проблему державного регулювання спиртової промисловості України та обгрунтовано необхідність її докорінного реформування у зв'язку з неефективністю державного регулювання. З'ясовано, що в спиртовій галузі сьогодні існують такі проблеми: велика частка тіньового обігу спирту; паралельно з тіньовим ринком розвивається корупція, а однією з головних причин високого рівня корумпованості є неефективний та нечесний менеджмент; зношеність основних фондів усіх підприємств галузі; велика кількість підприємств, що простоюють і фіктивно збільшений штат працівників, які утримуються за рахунок працюючих підприємств. Доведено, що вищезазначені проблеми необхідно розв'язувати на основі демонополізації галузі з подальшою приватизацією неефективних державних підприємств, що дасть можливість залучити приватні інвестиції в модернізацію галузі, сприятиме диверсифікації виробництва і розвитку суміжних галузей економіки загалом.

Ключові слова: державне регулювання; демонополізація; Укрспирт; спиртова промисловість; фактори розвитку; приватизація; ефективність.

Література

1. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
2. Коткова Н.С. Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів / Н.С. Коткова // Економіка АПК. — 2014. — №1. — С. 33—39.
3. Мельничук О.І. Особливості розвитку вітчизняного ринку продукції підприємств спиртової галузі агропромислового комплексу / О.І. Мельничук // Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць. — 2011. — №60. — С. 105—109.
4. Паламаренко Я.В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України / Я.В. Паламаренко // Агросвіт. — 2016. — № 19. — С. 34.
5. Постанова Кабінету Міністрів України Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" від 28 липня 2010 року № 672 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2010-%D0%BF
6. Проект закону України "Про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі" від листопада 2016 року № 5445 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60572
7. Проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо використання вітчизняної сировини" від грудня 2019 року № 2431-1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
8. Промислове виробництво у січні — листопаді 2018 року // Державна служба статистики України. — Експрес випуск від 21.12.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrstat.org/express/expr2018/12/195.pdf
9. Результати технічного та фінансового аудиту "УКРСПИРТ": презентація. Київ: грудень 2019 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unn.com.ua/ru/news/1839212-audit-ukrspirtu-provodili-eksperti-gorilchanikh-monopolistiv-yakikh-nazivayut-benefitsiarami-prodazhu-dp
10. Результати обшуків на спиртових заводах ДП "УКРСПИРТ" від 25.07.2017 р. // Пресслужба Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/304444.html

M. Derhaliuk, L. Han

DEMONOPOLIZATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY: CAUSES, ESSENCE, IMPLEMENTATION

Summary

The article investigates the problem of state regulation of the Ukrainian alcohol industry and substantiates the need for its reform. The need for reform is linked to the inefficiency of state regulation. It has been found that there are such problems in the alcohol industry today: a large proportion of the shady circulation of alcohol; corruption in the industry, and one of the main causes of high levels of corruption is inefficient and unfair management; depreciation of fixed assets of all enterprises of the branch; a large number of idle enterprises and a fictitiously enlarged staff of workers held at the expense of working enterprises. The author also identified favorable factors for the development of the Ukrainian alcohol industry: as a result of the world division of labor, alcohol production in our country is historically conditioned; location of available capacities close to raw materials sources and markets; a wide raw material base for both food and technical alcohols. Also the author has found that the issue of state monopoly on the production and sale of ethyl alcohol needs serious consideration. Thus, the Law "On Amendments to the Law of Ukraine" On State Regulation of Production and Circulation of Ethyl, Cognac and Fruit Alcohol, Alcoholic Beverages, Tobacco and Fuel "was adopted.
It is proved that the above mentioned problems should be solved on the basis of demonopolization of the industry with further privatization of inefficient state-owned enterprises. All this will gradually reduce the shadow turnover of alcohol and increase tax revenues from excise tax and VAT; involve private investment in the technical re-equipment of the industry and the development of production of new products; reduce the cost of production of ethyl alcohol; significantly increase the volume of exports of alcohol and alcohol-containing products; will promote the development of related industries (agricultural production, glassware production, etc.); improve the performance of Ukrspirt, which will allow the state to raise significantly more from its further privatization.
Therefore, effectively solving a number of problems that already exist in the alcohol industry is a pressing issue, as it is a reliable source of budget replenishment.

Keywords: government regulation; demonopolization; Ukrspirt; alcohol industry; factors of development; privatization; efficiency.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On the State Regulation of Production and Circulation of Ethyl Alcohol, Cognac and Fruit Alcohols, Alcoholic Beverages and Tobacco Products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2020).
2. Kotkova, N.S. (2014), "Development of alcohol market in Ukraine under the influence of internal and external factors", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 33—39.
3. Mel'nychuk, O.I. (2011), "Features of development of the domestic market of products of the enterprises of the alcohol industry of the agro-industrial complex", Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia: zb.nauk.prats', vol. 60, pp. 105—109.
4. Palamarenko, Ya.V. (2016), "Government role support of the Ukrainian alcohol industry development", Ahrosvit, vol. 19, pp. 34.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution "On the formation of the State Enterprise of the Alcohol and Liquor Industry "UKRSPIRT"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2010-%D0%BF (Accessed 25 Feb 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "Draft Law of Ukraine "On Demonopolization and Implementation of Market Principles of Alcohol Functioning", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60572 (Accessed 25 Feb 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On State Regulation of Ethanol, Cognac and Fruit, Alcoholic Beverages, Tobacco and Fuels "on the Use of Domestic Raw Materials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2020).
8. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Industrial production in January-November 2018", available at: https://ukrstat.org/express/expr2018/12/195.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
9. Yvasiuk, P. (2019), "Results of the technical and financial audit of "UKRSPIRT", available at: https://www.unn.com.ua/ru/news/1839212-audit-ukrspirtu-provodili-eksperti-gorilchanikh-monopolistiv-yakikh-nazivayut-benefitsiarami-prodazhu-dp (Accessed 25 Feb 2020).
10. State Fiscal Service of Ukraine (2017), "Results of searches at alcohol factories of SE "UKRSPIRT" dated 25.07.2017", available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/304444.html (Accessed 25 Feb 2020).

№ 3 2020, стор. 121 - 124

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 909

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

M. Derhaliuk

PhD in Economics, Senior Lecturer in Economics and Entrepreneurship National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

ORCID:

0000-0002-9244-1625


Л. Г. Хань

студентка, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

L. Han

student, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

ORCID:

0000-0002-9549-7800

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О., Хань Л. Г. Демонополізація спиртової галузі: причини, суть, реалізація. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 121–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.121

Derhaliuk, M. and Han, L. (2020), “Demonopolization of the alcohol industry: causes, essence, implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 121–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.