EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Д. Д. Третяк, Р. А. Іщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.104

УДК: 336.72

Д. Д. Третяк, Р. А. Іщенко

АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено інвестиційну діяльність страхових компаній як один з видів їх діяльності з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, що повинна здійснюватися на умовах безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості. Проведено аналіз здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні у 2014—2018 рр. у частині аналізу динаміки, структури та структурних зрушень напрямів розміщення активів страхових компаній. Аналіз структури активів страховиків України показав, що переважне розміщення відбувається на банківських вкладах (депозитах); цінних паперів, що емітуються державою (облігаціях внутрішніх державних позик); акціях; грошових коштах на поточних рахунках. Нецікавими для страховиків є банківські метали, корпоративні облігації, іпотечні сертифікати, інвестиції в економіку України.

Ключові слова: активи страховиків; інвестиційна діяльність; страховий ринок; страхові резерви; емпіричний аналіз.

Література

1. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
2. Огляд ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html
3. Балицька М.В. Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика / М.В. Балицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12 (1). — С. 19—24.
4. Бойко С. Аналіз і прогнозування надходжень до Державного бюджету України від податку на прибуток страхових компаній / С. Бойко, Л. Шірінян, О. Толстенко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2019. — № 3. — С. 56—64.
5. Гавриляк Т.С. Оптимізація джерел та механізмів формування інвестиційних ресурсів страховиків / Т.С. Гавриляк // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 4. — С. 67—70.
6. Гавриляк Т.С. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності страховиків в економіці України: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т.С. Гавриляк; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с.
7. Залєтов О.М. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / О.М. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2016. — Вип. 3. — С. 25—32.
8. Лев В.М. Управління інвестиційною діяльністю страхової компанії: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / В.М. Лев; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. — 20 с.
9. Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / Д.С. Нестерова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с.
10. Парфьонов Я.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС / Я.В. Парфьонов // Економіка та держава. — 2019. — № 6. — С. 55—58.
11. Побоча К.П. Потенціал інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України / К.П. Побоча, Г.М. Воробей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 25 (2). — С. 116—119.
12. Товстиженко О.В. Аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній України / О.В. Товстиженко, Д.В. Пустовойт // Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління. — 2017. — Вип. 1. — С. 24—28.
13. Чевела Г.О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній та шляхи їх вирішення: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / Г.О. Чевела; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с.
14. Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, зокрема обсяг наданих фінансових послуг, зобов'язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html
15. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1211 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1211-2002-%D0%BF

D. Tretiak, R. Ishchenko

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

Summary

The article determines the relevance of investment activity of insurance companies in Ukraine, which is increasing in the conditions of growth of the insurance market of Ukraine (over the last five years the number of contracts has increased by 1.5 times, gross insurance premiums — 1.8 times, gross insurance payments — 2, 5 times, the level of gross and net payments — 1.4 times.
The purpose of the article is to analyze the implementation of investment activity of insurance companies in Ukraine in terms of analyzing the dynamics, structure and structural changes of directions of placement of assets of insurance companies.
Investment activity is one of a triad of business entities, along with operating and financial activities. Depending on the types of economic activity, economic entities have statutory restrictions on such activities, but insurance companies are allowed to invest insurance reserves in terms of safety, profitability, liquidity, diversification.
The analysis of the realization of investment activity of insurance companies in Ukraine in 2014—2018 was conducted in the part of an analysis of dynamics, structure and structural changes of directions of placement of assets of insurance companies. As of December 31, 2018, the total assets of the insurers amounted to UAH 63,493.3 million, which is more than in the previous year, but the level of 2014 the volume of assets was not reached. It should be noted that the dynamics of total assets of insurers were negative in 2015—2016, and the resumption of growth began in 2017—2018. During the period under review, the assets of insurance companies increased due to the positive dynamics of the size of bank deposits, real estate, securities, government-issued and housing investment.
Analysis of the assets structure of the insurers of Ukraine showed that the prevailing placement occurs on bank deposits (deposits); government-issued securities (domestic government bonds); promotions; cash in current accounts. Bank metals, corporate bonds, mortgage certificates, investments into the economy of Ukraine are of interest to insurers.

Keywords: assets of insurers; investment; insurance market; insurance reserves; empirical analysis.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " On Insurance ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?lang=en (Accessed 10 Feb 2020).
2. The official site of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2019), "Overview of financial services markets", available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html (Accessed 10 Feb 2020).
3. Balytska, M. V. (2017), "Investment of insurance reserves as a factor of increasing the financial stability of the insurer", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 12 (1), pp. 19—24.
4. Boiko, S. Shirinian, L. and Tolstenko, O. (2019), "Analysis and forecasts of incomes to Ukraine's state budget from the profit tax of insurance companies", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, vol. 3, pp. 56—64.
5. Havryliak, T. S. (2016), "Improving financial mechanisms of investment resources insurers", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 67—70.
6. Havryliak, T. S. (2017), "Financial potencial of investment activity of insurers in the economy of Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, Finance and Credit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
7. Zalietov, O. M. (2016), "State regulation of investment insurance companies in Ukraine", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 3, pp. 25—32.
8. Lev, V. M. (2015), "Management of investment activity of an insurance company", Ph.D. Thesis, Economy and enterprise management, Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine.
9. Nesterova, D. S. (2015), "Formation of investment strategy of insurance companies in Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, Finance and Credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
10. Parfonov, Ya. (2019), "Investment activity of insurance companies in Ukraine and EU", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 55—58.
11. Pobocha, K. P. and Vorobei, H. M. (2017), "The investment potential of insurance companies in the financial market of Ukraine", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 25 (2), pp. 116—119.
12. Tovstyzhenko, O. V. and Pustovoit D. V. (2017), "The analysis of investment activities of insurance companies", Chernihivskyi naukovyi chasopys. Seriia 1: Ekonomika i upravlinnia, vol. 1, pp. 24—28.
13. Chevela, G. O. (2014), "Problems of increasing the efficiency of investment activity of insurance companies and ways of their solution", Ph.D. Thesis, Money, Finance and Credit, Donetsk State University of Management, Donetsk, Ukraine.
14. The official site of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2019), "Main indicators of non-banking financial institutions based on reports submitted by it, including the volume of financial services, obligations, assets, capital, financial data on their performance and other reporting metrics", available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html(Accessed 10 Feb 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "On approval of directions of investing of branches of economy at the expense of insurance reserves ", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Feb 2020).

№ 3 2020, стор. 104 - 109

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1121

Відомості про авторів

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-1610-6905


Р. А. Іщенко

студент ОКР "магістр" 2 року навчання спеціальності "Управління ризиками страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

R. Ishchenko

Master's degree student 2 years of study specialty "Insurance Risk Management",Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-1359-7531

Як цитувати статтю

Третяк Д. Д., Іщенко Р. А. Аналіз здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.104

Tretiak, D. and Ishchenko, R. (2020), “Analysis of investment activity of insurance companies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.