EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА ПРАКТИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ
О. М. Лобова, Д. С. Ломоносов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.94

УДК: 336. 64

О. М. Лобова, Д. С. Ломоносов

СУЧАСНА ПРАКТИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Анотація

У статті проведено дослідження національних моделей оцінки фінансового стану підприємств. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки ризику банкрутства за допомогою дискримінантних моделей. Розглянуто сутність національної моделі оцінки фінансового стану бенефіціара, її переваги та недоліки. Проведено порівняння національної моделі з універсальною дискримінантною моделлю, моделлю Альтмана та моделлю Ліса, розраховано значення показників за вказаними моделями. Для ефективного управління підприємством важливим інструментом є індикатори фінансового стану, які допомагають оперативно реагувати на загрози та виклики. В Україні існують національні моделі розрахунку інтегрального показника фінансового стану бенефіціара для великих, середніх і малих підприємств відповідно до видів економічної діяльності, за результатами якої компанію відносять до певного класу фінансового стану. На практиці використання моделей для оперативного управління потребує їх доопрацювання і специфікації.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства; ризик банкрутства; дискримінантні моделі оцінки ризику банкрутства; класичні моделі оцінки ризику банкрутства; національні моделі оцінки ризику банкрутства.

Література

1. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара" від 14.07.2016 № 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.help/law/996-XIV/edition16.11.2018#o36
3. Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності". URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin19567?ed=2010_10_11
4. Oгляд фармацевтичного ринку України за 2013 рік [Електронний ресурс] // Фармацевтичний бізнес-портал. URL: http://pharma.net.ua/analytic/analysis/54218-oglyad-farmacevtichnogo-rinku-ukrayini-za-2013-rik
5. Річна фінансова звітність емітента ПАТ "Альба Україна" [Електронний ресурс] // Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. URL: https://smida.gov.ua
6. Річна фінансова звітність емітента Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-фарм, ЛТД" [Електронний ресурс] // Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. URL: https://smida.gov.ua
7. Казакова Н.А. Фінансовий аналіз: підручник і практикум / Н.А. Казакова. — М.: Видавництво Юрайт, 2015. — 539 с.
8. Хринюк О.С. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства / О.С. Хринюк, В.А. Бова // Ефективна економіка. — 2018. — № 2.
9. Череп А.В., Євтушенко М.С. Особливості використання дискримінантних моделей прогнозування банкрутства підприємств в умовах української економіки // Вісник економічної науки України. — 2010. — 1 (17). — С. 146—151.
10. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: навч. посібник /О.О. Терещенко — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
11. Управління фінансовими ризиками: Навчальний посібник / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. — К.: Знання, 2010. — 598 с.

O. Lobova, D. Lomonosov

ACTUAL PRACTICE OF ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF UKRAINIAN ENTERPRISES BY USING NATIONAL MODELS

Summary

The article studies national models of assessing the financial condition of enterprises. Current approaches to assessing bankruptcy risk using discriminatory models are analyzed. The essence of the national model of assessment, its advantages and disadvantages are considered. The national model is compared with the universal discriminant model, the Altman model and the Lys model, and values of the indicators for these models are calculated. The necessity of updating and improving of the existing national model has been proved.
An important tool for effective business management is financial performance indicators that help managers quickly respond to threats and challenges. There is a universal model for calculating the integrated indicator of the beneficiary's financial condition in Ukraine for large, medium and small-sized enterprises by economic activity groups, according to which an enterprise classified by a particular class of financial condition. The quality of the model is determined by its ability to provide accurate results of the assessment of the financial condition of the enterprise at any time. The model should warn in advance of the deterioration of the financial situation in the company. Universal models usage is not relevant for Ukrainian enterprises, which is explained by the individual characteristics of doing business. It was found that the quality of the results obtained was significantly influenced by the time period used in the development of the model (depending on the economic cycle in the country, the coefficients of the factors will vary significantly and the results obtained will not fully reflect the real risk of insolvency of the company). As a consequence, existing models need to be constantly updated, improved and supplemented in order to improve the quality of the results obtained and to reduce the time factor. Improvements should be made by dividing industries by component (using more detailed division of economic activity), using not only net income indicators but also cash flow and retained earnings, which will allow management to see better and fuller analysis.

Keywords: financial condition of enterprises; risk of bankruptcy; discriminant models for assessing the probability of bankruptcy; traditional models for assessing the probability of bankruptcy; national models for assessing the probability of bankruptcy.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2016), Order "Approval of the Financial Condition of a Potential Beneficiary of an Investment Project Evaluation Procedure, the realization of which is envisaged on the terms of financial self-sufficiency, as well as determining the type of security for servicing and repayment of a loan provided at the expense of international financial organizations whose servicing will be carried out at the expense of the beneficiary", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16 (Accessed 27 January 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting standarts in Ukraine", available at: https://zakon.help/law/996-XIV/edition16.11.2018#o36 (Accessed 27 January 2020).
3. State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy (2005), Order "National Classifier of Ukraine "Classification of Economic Activities"", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin19567?ed=2010_10_11 (Accessed 27 January 2020).
4. pharma.net.ua (2014), "Review of the pharmaceutical market of Ukraine for 2013", available at: http://pharma.net.ua/analytic/analysis/54218-oglyad-farmacevtichnogo-rinku-ukrayini-za-2013-rik (Accessed 27 January 2020).
5. SMIDA (2020), "Annual financial statements of the PJSC "Alba Ukraine", available at: https://smida.gov.ua (Accessed 27 January 2020).
6. SMIDA (2020), "Annual financial statements of the LTD "Optima-farm", available at: https://smida.gov.ua (Accessed 27 January 2020).
7. Kazakova, N.A.(2015), Finansovyj analiz [Financial analysis], Yurajt, Moskow, Russia
8. Khryniuk, O.S. (2018), "Models of estimation of bankruptcy probability as a method of evaluation financial potential of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 2.
9. Cherep, A.V. and Yevtushenko, M.S. (2010), "Features of the use of discriminatory models of bankruptcy forecasting of enterprises in the Ukrainian economy", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (17), pp. 146—151.
10. Tereschenko, O.O. (2000), Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstva [Financial rehabilitation and bankruptcy of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Prykaziuk, N.V. and Pikus, R.V. (2010), Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Management of financial risks], Znannia, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 94 - 99

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1343

Відомості про авторів

О. М. Лобова

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Lobova

PhD in Economics, associate Professor of Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-6585-5152


Д. С. Ломоносов

студент 2 курсу магістратури,спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Lomonosov

second-year master's student of "Finance, banking and risk management" specialty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2046-2782

Як цитувати статтю

Лобова О. М., Ломоносов Д. С. Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням національних моделей. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.94

Lobova, O. and Lomonosov, D. (2020), “Actual practice of assessing the financial condition of ukrainian enterprises by using national models”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.