EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Ю. О. Швець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.82

УДК: 338.45:621:336:005.931.11

Ю. О. Швець

ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК ОСНОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано, що в процесі функціонування підприємства машинобудування зазнають постійного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що відображається на успішності їх розвитку, фінансовому стані, ефективності операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також на рівні прибутковості. Визначено, що на підприємствах машинобудування доцільним є аналіз показників діяльності та діагностика фінансового стану, що дозволить виявити наявні проблеми, з'ясувати ймовірність банкрутства, визначити можливість виникнення кризових явищ, ситуації банкрутства. Здійснено оцінку ймовірності банкрутства підприємства машинобудування на підставі використання декількох методів, що дозволило оцінити ймовірність настання кризи, визначити проблеми у функціонуванні, операційній діяльності. Розглянуто доцільність розробки антикризового управління операційною діяльністю, що обумовлено загрозою кризового стану. З'ясовано необхідність здійснення антикризового управління операційною діяльністю, яка відображає ефективність виробництва та збуту продукції, є основною для підприємств та впливає на рівень прибутковості. Розглянуто антикризове управління операційною діяльністю підприємства машинобудування, що сприятиме своєчасному виявленню ознак кризи, їх нейтралізації, уникненню, ліквідації причин кризи, що виникають у сфері виробництва та збуту продукції, подоланню загрози банкрутства. Сформовано заходи покращення управління операційною діяльністю, що забезпечить підвищення якості матеріалів, раціональне використання ресурсів, активізацію виробничо-господарської діяльності, впровадження сучасних технологій, покращення якості продукції, послуг, розширення каналів збуту, зміцнення конкурентних позицій та покращення фінансового становища підприємства. Запропоновано шляхи покращення фінансового стану підприємства, які грунтуються на вдосконаленні управління операційною діяльністю, здійсненні антикризового управління, коригуванні стратегії розвитку, прийнятті виважених рішень, здійсненні контролю за роботою всіх підрозділів, коригуванні поставлених цілей.

Ключові слова: фінансовий стан; управління операційною діяльністю; операційна діяльність; діагностика; ймовірність банкрутства; антикризове управління; криза.

Література

1. Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 10—14.
2. ДП завод "Електроважмаш". URL: http://spetm.com.ua/index.php/ua/ (дата звернення: 03.03.2020).
3. Кучмей О.В. Моделювання ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ "Будівельна корпорація "Укрбуд"). Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6037 (дата звернення: 03.03.2020).
4. Масловська Л.Ц., Головач К.С. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління. Економiка та держава. 2016. № 3. С. 55—60.
5. Матвійчук А. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу. Вісник Національної академії наук України. 2010. № 9. С. 24—46.
6. Мельник Г.Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3 (25). С. 108—111.
7. Мішустіна Т.С., Пробко І.Б. Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства. Європейський вектор економічного розвитку. 2017. № 1 (22). С. 60—69.
8. Петренко В.С., Квасова О.П. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. Международный научный журнал. Экономические науки. 2015. № 8. С. 139—142.
9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. №616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16 (дата звернення: 03.03.2020).
10. Ситник Г.В., Архіпов Н.М. Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35). С. 223—230.
11. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління підприємстві: монографія. 2-ге вид., без змін. Київ: КНЕУ, 2006. 268 c.
12. Чухраєва Н.М. Порівняльний аналіз ефективності дискримінантних моделей діагностування банкрутства українських підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 25. Ч. 2. С. 28—32.

Yu. Shvets

BANKRUPTCY PROBABILITY DIAGNOSTICS AS A BASIS FOR CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

In the article it is substantiated that in the course of functioning of the machine-building enterprises are constantly influenced by factors of the external and internal environment, which is reflected in the success of their development, financial condition, efficiency of operational, investment, financial activity, as well as on the level of profitability. It has been determined that in the enterprises of mechanical engineering it is expedient to analyze the indicators of activity and diagnostics of financial condition, which will allow to identify the existing problems, to find out the probability of bankruptcy, to determine the possibility of occurrence of crisis phenomena, the situation of bankruptcy. Bankruptcy probability of machine-building enterprise was estimated on the basis of using several methods, which allowed to estimate the probability of crisis occurrence, to identify problems in functioning and operational activity. The expediency of development of crisis management of operational activity due to threat of crisis is considered. The need for anti-crisis management of operations, which reflects the efficiency of production and sales of products, is fundamental for enterprises and influences the level of profitability has been clarified. The crisis management of the operational activity of the machine-building enterprise is considered, which will facilitate timely identification of signs of crisis, their neutralization, avoidance, elimination of the causes of the crisis arising in the sphere of production and marketing of products, overcoming the threat of bankruptcy. Measures have been taken to improve the management of operations, which will ensure the improvement of materials quality, rational use of resources, activation of production and economic activity, introduction of modern technologies, improvement of quality of products, services, expansion of sales channels, strengthening of competitive positions and improvement of financial position of the enterprise. Ways to improve the financial condition of the enterprise are proposed, which are based on the improvement of operational activity management, implementation of crisis management, adjustment of the development strategy, decision making, control of the work of all units, adjustment of the set goals.

Keywords: financial status; operations management; operational activity; diagnostics; bankruptcy probability; crisis management; crisis.

References

1. Dzhedzhula, V. Yepіfanova, І. and Oranska, N. (2017), "Estіmatіon of effіcіency of antіjcrіsіs enterprіse management іn the condіtіons of іnnovatіve development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, рр. 10—14.
2. SE Plant "Electrotyazhmash" (2020), available at: http://spetm.com.ua/index.php/ua/ (Accessed 03 March 2020).
3. Kuchmei, O.V. (2017), "Modeling of business bankruptcy probability (evidence from ukrbud construction corporation pjsc)", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6037 (Accessed 03 March 2020).
4. Maslovska, L. and Golovach, K. (2016), "Diagnosis of financial condition of agricultural enterprises as the basis crisis management", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, рр. 55—60.
5. Matviychuk, A. (2010), "Finance resistance of concerns modeling using fuzzy logics, neural networks and discriminant analysis theories", Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, vol. 9, рр. 24—46.
6. Mel'nik, G.G. (2011), "Methods and models of estimation of financial firmness of enterprises of region in anti-crisis management", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 3(25), pp. 108—111.
7. Mishustina, T.S. and Probko, I.B. (2017), "Ways to improve the operational management system of a trading company", Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1(22), pp. 60—69.
8. Petrenko, V.S. and Kvasova, O.P. (2015), "Assessment and ways to improve the financial condition of the enterprise", Mezhdunarodnyiy nauchnyiy zhurnal. Ekonomicheskie nauki, vol. 8, pp. 139—142.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "The procedure for assessing the financial condition of a potential beneficiary of an investment project, the realization of which is envisaged on the terms of financial self-sufficiency, as well as determining the type of security for servicing and repayment of the loan provided at the expense of international financial institutions, the service of which will be provided at the expense of the beneficiary", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16 (Accessed 03 March 2020).
10. Sytnyk, H.V. and Arkhipov, N.M. (2018), "The System for Managing Enterprise Operational Efficiency", Problemy ekonomiky, vol. 1 (35), pp. 223—230.
11. Tereshchenko, O.O. (2006), Antykryzove finansove upravlinnia pidpryiemstvi [Crisis financial management of the enterprise], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Chukhrayeva, N.N. (2017), "Comparative analysis of the effectiveness of discriminant models of diagnostics of the bankruptcy of ukrainian enterprises", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 25, no. 2, рр. 28—32.

№ 3 2020, стор. 82 - 87

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1571

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Shvets

PhD in Economics, associate professor, associate professor of finance, banking and insurance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0002-0294-1889

Як цитувати статтю

Швець Ю. О. Діагностика ймовірності банкрутства як основа антикризового управління операційною діяльністю підприємств машинобудування. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.82

Shvets, Yu. (2020), “Bankruptcy probability diagnostics as a basis for crisis management of operational activity of machine-building enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.