EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ
Б. І. Косович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77

УДК: 316.334.23:334.722(075.8)

Б. І. Косович

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню одного із визначальних напрямів соціалізації економічних відносин у сучасній Україні — розвитку соціального підприємництва. Проведено аналіз міжнародного досвіду у сфері соціального підприємництва та з'ясовано можливості його імплементації у національну практику. Констатується, що економічні, політичні та соціальні реалії вітчизняного сьогодення зумовлюють необхідність еволюції соціального підприємництва із площини благодійності до рівня соціальних підприємств, які не тільки стануть джерелом забезпечення матеріальних потреб людей не здатних конкурувати на ринку праці, а й сприятимуть вирішенню різноманітних актуальних соціальних завдань. Аргументовано, що діяльність соціальних підприємств повинна забезпечуватись комплексом правових, економічних та ідеологічних гарантій з боку держави та суспільства. Звернуто увагу на необхідність формування певного рівня соціально зорієнтованої свідомості підприємців, громадян та осіб, які потребують певної соціальної підтримки.

Ключові слова: соціальне підприємництво; соціальне підприємство; соціально не захищені верстви суспільства; передумови розвитку соціальних підприємств в Україні; соціальна цінність; соціальний ефект.

Література

1. Про соціальне підприємництво. URL: www.socialbusiness.in.ua.
2. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А., Корнецький А., Гончарова М., Назарук В., Гусак Н., Туманова А. — К: ТОВ Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ", 2017. — 188 с.
3. Mark Richardson. Соціальне підприємство: Уроки вивчені у Великобританії // Доповідь на ІІ Всеукраїнському форумі соціальних підприємців. — Київ, 16.11.2016.
4. European Commission.Growth. Sectors of the Social economy in the EU: Social enterprises. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
5. Кудлай В.Г. Досвід Ізраїлю в розбудові соціального підприємництва // Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку" (29—30 березня 2018 р.). Київ, ДВНЗ "КНУ імені Вадима Гетьмана".
6. Chien-Chung Huang Blair Donner. The Development of Social Enterprise: Evidence from Europe, North America, and Asia. Research Report March 2018. URL: https://socialwork.rutgers.edu/sites/default/files/report
7. Gregory Dees. The Meaning of Social Entrepreneurship. URL: https://centers. fuqua.duke.edu/case// Article_Dees_Meaningof Social Entrepreneurship. — Р. 4.

B. Kosovych

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: ACTUAL QUESTIONS OF ESTABLISHMENT

Summary

The article is devoted to the research of one of the defining directions of socialization of economic relations in modern Ukraine — the development of social entrepreneurship. The international experience in the field of social entrepreneurship is analyzed and the possibilities of its implementation into national practice are found out. It is stated that the economic, political and social realities of the domestic present cause the need for the evolution of social entrepreneurship from the field of charity to the level of social enterprises, which will not only become a source of meeting the material needs of people unable to compete in the labor market, but also contribute to the solution of various relevant social problems. It is argued that the activity of social enterprises should be provided with a set of legal, economic and ideological guarantees from the state and society. Attention is drawn to the need to create a certain level of socially oriented consciousness of entrepreneurs, citizens and individuals in need of certain social support.
Social entrepreneurship is an entrepreneurial activity that is coupled with the solution of social problems, an activity whose results are assessed not only (and not so much) by the amount of profit, but by "social return".
The main result of social enterprise activity should be the creation of a certain social value. Unlike classic business, where profit is the main aim, social value is a rather difficult category because it is both financial and non-financial. Talking about social entrepreneurship, social value is a definite benefit for a society created by business through entrepreneurial activity. It should be the main purpose of the social enterprise.
On this background, it is important to formulate the ideology of social entrepreneurship, which should establish a social axiom: the main thing that distinguishes a social entrepreneur from a business entrepreneur and even from a socially responsible businessman is a mission. The social mission for him is a leading one. A social development mission cannot be reduced to the benefit of individuals. Profiting and accumulating wealth can only be part of the model; it is only a mean to reach a social goal, not an aim itself. On the first place for the modern entrepreneur should be solving social problems or creating social values to help society.
The ideology of social entrepreneurship should cover not only economic elements but also issues of morality and ethics, social justice and psychology.
The formation of social enterprises should be provided with a set of legal, economic and ideological guarantees from the state and society. The evolution of social entrepreneurship must be accompanied by the solution of both global (for example, the formation of social consciousness) and applied (for example, for the effective development of social entrepreneurship effective business models should be used) tasks.

Keywords: social entrepreneurship; social enterprise; socially unprotected strata of society; prerequisites for development of social enterprises in Ukraine; social value; social effect.

References

1. Social Business In UA (2020), "About social entrepreneurship", available at: www.socialbusiness.in.ua (Accessed 8 January 2020).
2. Svynchuk, A. Kornetskyi, A. Honcharova, M. Nazaruk, V. Husak, N. and Tumanova, A. (2017), Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei d— suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea t— social change], TOV Pidpryiemstv "VI EN EI", Kyiv, Ukraine.
3. Richardson, M. (2016), "Social Enterprise: Lessons learned in the UK", Dopovid na II Vseukrainskomu forumi sotsialnykh pidpryiemtsiv, [Report at the II All-Ukrainian Forum of Social Entrepreneurs], Kyiv, Ukraine, November 16.
4. European Commission (2020), "Sectors of the Social economy in the EU: Social enterprises", available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en (Accessed 8 January 2020).
5. Kudlay, V. H. (2018), "Israel's experience in building social entrepreneurship", Zb. materialiv III Vseukrainsyka naukovo-praktychna internet-konferentsiia, Innovatsiyne pidpryiemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku [Coll. materials III All-Ukrainian scientific and practical Internet conference "Innovative entrepreneurship: the state and prospects of development"], DVNZ "KNU imeni Vadyma Hetmana", Kyiv, Ukraine, 29—30 March.
6. Chien-Chung, H. and Blair, D. (2018), "The Development of Social Enterprise: Evidence from Europe, North America, and Asia", Research Report March, available at: https: socialwork.rutgers.edu/sites/default/files/report (Accessed 8 January 2020).
7. Dees, G. (1998), "The Meaning of Social Entrepreneurship", Article_Dees_Meaningof Social Entrepreneurship, available at: https:centers.fuqua.duke.edu/case (Accessed 8 January 2020).

№ 3 2020, стор. 77 - 81

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1422

Відомості про авторів

Б. І. Косович

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

B. Kosovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economy of Enterprise DepartmentIvan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0003-4760-3098

Як цитувати статтю

Косович Б. І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77

Kosovych, B. (2020), “Social entrepreneurship in Ukraine: actual questions of establishment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.