EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
О. Ф. Стасів, Н. М. Котько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.71

УДК: 331.5:331.101

О. Ф. Стасів, Н. М. Котько

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація

Узагальнено проблемні аспекти в сфері праці та зайнятості сільського населення, які визначають потребу на напрями модернізації соціально-трудових відносин. Констатовано наслідки існуючого характеру соціально-трудових відносин та стану зайнятості сільського населення. Виокремлено ключові умови ефективності соціально-трудових відносин. Визначено, що модернізація соціально-трудових відносин повинна передбачати запровадження обгрунтованих базових трудових стандартів, які забезпечуватимуть захищеність трудових прав і гарантій працівників; рівноправність сторін-учасників соціально-трудових відносин; нормативно-правову регламентованість трудових відносин для усіх категорій працівників та різних умов зайнятості. Вказано на складові ефективності моделі соціально-трудових відносин з рівноправністю партнерства держави, роботодавців, представників інтересів найманих працівників: наявність чітких критеріїв для оцінки виконання/порушення умов трудових відносин; однакова міра відповідальності сторін за дотримання трудових умов/санкцій за їх порушення; правова урегульованість процедур розв'язання індивідуальних та колективних трудових спорів. Відзначено, що забезпечення позитивних ефектів впливу модернізації соціально-трудових відносин на кон'юнктуру сільського ринку праці та зростання доходів економічно активного сільського населення відбуватиметься з певним часовим лагом, та по мірі збалансування попиту і пропозиції робочої сили, збільшення питомої ваги зайнятих у формальному секторі економіки. Визначено пріоритетні напрями та заходи державної політики, які сприятимуть активізації процесів модернізації соціально-трудових відносин та сфери зайнятості сільського населення.

Ключові слова: модернізація економіки; соціально-трудові відносини; сфера зайнятості; сільське населення; державна політика.

Література

1. Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти. 2013. № 7—8 (1). С. 97—100.
2. Колот А.М., Гнибіденко І.Ф., Герасименко О.О. та ін. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку; за наук. ред. А.М. Колота, І.Ф. Гнибіденка Київ: КНЕУ, 2015. 336 с.
3. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь; за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. Київ, 2018. 152 с.
4. Зрушення у сфері економічної активності сільського населення та його зайнятості. Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. / за ред. Т.А. Заяць. Київ, 2017. С. 111—130.
5. Критичний аналіз проблем соціально-трудової сфери сільських територій. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: [монографія] / За ред. д. е. н., проф. Т.Г. Васильціва, к. е. н., доц. В.В. Бойка. Львів: Ліга-Прес, 2016. С. 128—156.
6. Ткачук В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 6—12.
7. Гнибіденко І.Ф., Руснак А.Д. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення. Економіка України. 2014. № 4. С. 83—93.
8. Булавка О.Г., Капінус М.Р. Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 75—82.
9. Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 5—12.
10. Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК.2013. № 7. С. 5—21.
11. Yatsiv I. Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine. Economic Annals-XXI. № 168 (11—12). — P. 48—52. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V168-10
12. Малік М.Й., Мамчур В.А., Шпикуляк О.Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. — 2017. № 12. 5—13.
13. Trebilcock, A, (2011) Labour Relations and Human Resources Management: An Overview. Geneva: ILO available online at www.ilo.org/iloenc/part (дата звернення: 22.01. 2020).
14. Bercu A. & Vodа A. I. (2017). Labor Relations: Contemporary Issues in Human Resource Management. Issues of Human Resource Management. Doi:10.5772/intechopen.6862. Retrieved from: https://www.intechopen.com/books/issues-of-human-resource-management/labor-relations-contemporary-issues-in-human-resource-management (дата звернення: 22.01. 2020).
15. Ukraine Growth Study Final Document: Faster, Lasting and Kinder (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/543041554211825812/Ukraine-Growth-Study-Final-Document-Faster-Lasting-and-Kinder (дата звернення: 29.10. 2019).
16. Економічна активність населення України 2018: Статистичний збірник. Держ. служба статистики України. Київ, 2019. 205 с.
17. Економічна активність населення України. Статистичні збірники за відповідні роки. — Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ean_zb.htm (дата звернення: 11.02. 2020).
18. Україні радять зупинити підвищення зарплат до завершення реформ. — Режим доступу: https://nday.te.ua/ukrajini-radyat-zupynyty-pidvyschennya-zarplat-do-zavershennya-reform/ (дата звернення: 22.07.2019).

O. Stasiv, N. Kotko

PROBLEMS AND MODERNIZATION COURSE OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT AREAS OF UKRAINIAN RURAL POPULATION

Summary

The problematic aspects of labor and employment of rural population, that determine demand for the modernization course of social-labor relations are summarized. The consequences of the existing nature of social labor relations and employment status of rural population are stated: shortfall of potential production volumes by agricultural economy and value creation (as condition for the growth of income of its institutional sectors as well as population), and therefore — narrowing the financial base of local budgets; unequal position of agricultural capital owners and employees in social-labor relations and conducting social dialogue; decrease of the competitiveness of small rural entrepreneurship in ensuring the income level of employees. The main problems of the existing model of economic development are distinguished, for the solution (weakening of influence) of which the modernization of social-labor relations and employment of rural population should be directed at. The key conditions for the effectiveness of social-labor relations are outlined. It is determined that modernization of social-labor relations should provide implementation of reasonable basic labor standards, which will ensure the protection of employees' labor rights; equality of parties involved in social-labor relations; regulatory and legal regulations of labor relations for all categories of employees and different employment conditions.
The components of the effectiveness of social-labor relations model with equality of partnership of the state, employers and representatives of the employees' interests are indicated. Achievement of the effective influence of social-labor relations modernization will consist in providing decent employment, activation of legalization processes of employment and income of institutional sectors of the economy. It is noted that ensuring positive effects of the impact of social-labor relations modernization on rural economy conjuncture and income growth of economically active population will occur with a certain time lag, and in regard to labor supply and demand balance, increasing the share of people employed in the legal economy. The priority directions and state policy measures that will help activate the processes of social-labor relations and employment modernization in rural areas are defined.

Keywords: social-labor relations; employment area; rural population; state policy.

References

1. Teron, I. V. (2013), "Modernization of social-labor relations: scenarios, priorities, effects", Ekonomichnyy chasopys— XXI, vol. 7—8 (1), pp. 97—100.
2. Kolot, A. M. Gnybidenko, I. F. and Gerasimenko, O. O, (2015), Sotsial'no-trudovi vidnosyny zaynyatosti: suchasni tendentsiyi, vyklyky, shlyakhy rozvytku [Social-labour relations of employment: current trends, challenges, development paths], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Borodina, O. M. and Shubravs'ka, O. V. (2018), Ahrarnyy i sil's'kyy rozvytok dlya zrostannya ta onovlennya ukrayins'koyi ekonomiky: naukova dopovid' [Agricultural and rural development for advancement and renewal of the Ukrainian economy: scientific], Kyiv, Ukraine.
4. Zayats', T. A. (2017), Zrushennya u sferi ekonomichnoyi aktyvnosti sil's'koho naselennya ta yoho zaynyatosti Transformatsiya sil's'koho rozselennya v Ukrayini [Shifts in the fields of economic activity of the rural population and its employment. Transformation of rural settlement in Ukraine], Kyiv, Ukraine, pp. 111—130.
5. Vasyl'tsiv, T. H. and Boyko, V. V. (2016), Krytychnyy analiz problem sotsial'no-trudovoyi sfery sil's'kykh terytoriy. Napryamy ta zasoby rozvytku sil's'kykh terytoriy v konteksti zmitsnennya sotsial'no-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [A critical analysis of the problems of the social and labour sphere of rural. Directions and means of rural development in the context of strengthening the socio-economic security of Ukraine], Liha-Pres, L'viv, Ukraine, pp. 128—156.
6. Tkachuk, V. A. (2019), "Current state and development trends of the agrarian labour market", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 6—12.
7. Hnybidenko, I. F. and Rusnak, A. D. (2014), "Transformation of the rural labour market: prospects for optimization of the informal employment of the rural population", Ekonomika Ukrayiny, vol. 4, pp. 89—93.
8. Bulavka, O. H. and Kapinus, M. R. (2015), "Approaches to raise the living standards of the rural population", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 6—12.
9. Mohyl'nyy, O. M. (2013), "Agrarian labour market: functional features and their socioeconomic consequences for the population", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—12.
10. Lupenko, Y. O. and Kropyvko, M. F. (2013), "Agroholdings in Ukraine and strengthening of social orientation of their activity", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—12.
11. Yatsiv, I. (2011), "Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine", Economic Annals-XXI, vol. 168 (11—12), pp. 48—52. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V168-10
12. Malik, M. Y. Mamchur, V. A. and Shpykulyak, O. H. (2017), "The institutional environment and social responsibility formation of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—13.
13. Trebilcock, A. (2011), "Labour Relations and Human Resources Management: An Overview", Geneva: ILO, available online at www.ilo.org/iloenc/part (Accessed 11 February 2020).
14. Bercu, A. and Vodа, A. I. (2017), "Labor Relations: Contemporary Issues in Human Resource Management", Issues of Human Resource Management. Doi:10.5772/intechopen.68625, available at: https://www.intechopen.com/books/issues-of-human-resource-management/labor-relations-contemporary-issues-in-human-resource-management (Accessed 11 February 2020).
15. World Bank Group (2019), "Ukraine Growth Study Final Document: Faster, Lasting and Kinder (English)", available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/543041554211825812/Ukraine-Growth-Study-Final-Document-Faster-Lasting-and-Kinder (Accessed 11 February 2020).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), Ekonomichna aktyvnist' naselennya Ukrayiny 2018. Statystychnyy zbirnyk [Economic Activity of Population in Ukraine 2018, Statistical Publication], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
17. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Economic Activity of Population in Ukraine. Statistical collections for the relevant years", available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ean_zb.htm (Accessed 11 February 2020).
18. Nday (2019),"Ukraine is advised to stop raising wages until reforms are completed", available at: https://nday.te.ua/ukrajini-radyat-zupynyty-pidvyschennya-zarplat-do-zavershennya-reform/ (Accessed 11 February 2020).

№ 3 2020, стор. 71 - 76

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1178

Відомості про авторів

О. Ф. Стасів

к. е. н., доцент, директор,Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

O. Stasiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Director

ORCID:

0000-0003-3737-739X


Н. М. Котько

к. е. н., завідувач лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

N. Kotko

PhD in Economics, head of the laboratory of economics

ORCID:

0000-0001-9330-9688

Як цитувати статтю

Стасів О. Ф., Котько Н. М. Проблеми та напрями модернізації соціально-трудових відносин і сфери зайнятості сільського населення України. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.71

Stasiv, O. and Kotko, N. (2020), “Problems and modernization course of social-labour relations and employment areas of ukrainian rural population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.