EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Ю. О. Головчук, Г. О. Пчелянська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.66

УДК: 338.2:339.1

Ю. О. Головчук, Г. О. Пчелянська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти розробки стратегії конкурентоспроможності підприємств, досліджуються існуючі проблеми в контексті реалій сучасної економіки та кризових процесів економічної сфери та конкретизуються методичні підходи до стратегії розвитку підприємства для конкурентоспроможності. Важливу роль у виборі конкурентної стратегії відіграють наявні ресурси підприємства (матеріальні, фінансові та людські ресурси), інтелектуальна власність, торгові мережі; науково-технічний рівень розвитку корпорацій, структура виробництва відповідно до етапів життєвого циклу організації, характеристик ринку. Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства сформульовані на основі парадигми сучасного інноваційного розвитку підприємства, орієнтованого на споживача. Вони не повинні бути тільки функціональними, проте вони повинні відповідати їх стратегічному плануванню та основані на логіці сучасного управління.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; конкурентна стратегія; конкурентні переваги; стратегічні альтернативи; оцінка конкурентоспроможності; стратегії розвитку.

Література

1. Gonchar O., Polishchuk I. (2019), "Integration factors of today as a prerequisite for forming a mechanism for managing the marketing potential of the enterprise." Journal of European economy, р.р. 213—225, DOI: https://doi.org/10.35774/jee2019.02.213, available at: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1378
2. Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. (2020), "Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers' Implementation." European journal of sustainable development. European center sustainable development. Italy Vol 9. No 1, р.р. 339—363, DOI: 10.14207 / ejsd.2020.v9n1p339, available at: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986
3. Stadnyk V., Sokoliuk G., Holovchuk J. (2019), "Institutional component of competitiveness risks and development of socio-economic systems." Business Risk in Changing Dynamics of Global Village: monograph. Ternopil. 2019, 514 р. рр. 28—40. available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/29283/1/Monograph_BRCDGV%202019.pdf
4. Stadnyk V., Izhevskiy P., Khrushch N., Tomalja T. (2019), "Investment priorities of the national economy sectors development." Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), р.р. 155—160, https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.31, available at: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917639.
5. Головчук Ю.О., Середницька Л.П. (2020), "Маркетингова товарна політика — інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства." Агросвіт. 2020. № 1. С. 61—68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61, available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3059&i=8
6. Головчук Ю.О. (2017), "Маркетингова домінанта розвитку конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки." Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3, т. 1. С. 69—73, available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6226/1/10.pdf
7. Гудзь О.Є. та Степасюк О.С. (2011), "Формування та механізм реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства." Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. Вип. 168. Ч. 1. С. 194—203.
8. Довгань Ю.В. (2020), "Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій." Економіка та держава. № 1. С. 126—131. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.126
9. Дибчук Л.В., Пчелянська Г.О. (2019), "Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку." Проблеми економіки. №3. C. 54—60. available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-54-60
10. Ільченко І.Ю. (2010), "Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства." Агросвіт. № 14, с. 51—57, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/14_2010/12.pdf
11. Пчелянська Г.О. (2017), "Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки." Бізнес Інформ. № 8. С. 167—172. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_8_24.
12. Стадник В., Соколюк Г., Головчук Ю. (2019), "Функція маркетингу в мінімізації ризиків партнерської взаємодії в бізнес-системах індустрії туризму." Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 2 (21). С. 132—145, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30953
13. Стадник В.В., Йохна М.А., Соколюк Г.О. (2013), Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2013. 202 с.
14. Шарко В.В., Лоянич Г.С., Гавенко М.С. (2017), "Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі." Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 6 (1). С. 222—226. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_6(1)__45

Y. Holovchuk, G. Pchelianska

STRATEGIES FORMATION PECULARITIES OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS INCRIEASING ON THE BASIS OF INNOVATION DEVLOPMENT PARADIGM

Summary

The goal of this article is to create methodological approaches to developing organizations' competitiveness strategies based on innovative, value-based consumer values for today's challenges.
The article considered theoretical, methodological and business aspects of the development of organizational competitiveness strategy, examines existing problems in the context of contemporary realities of the economy and economic crisis processes, develops methodological approaches to the strategy of competitiveness development.
The main idea of this article is competitiveness of companies on a market. Features of modern economic relations have forced companies to look up for development tools, proving them a high level of competitiveness. Competitive business strategies are considered to be one such tool, as their successful stable operations are determined by their competitive position in the market. The competitiveness of a company provides that it could be used or extend the best competitive conditions on the market and bring the situation to the market by offering quality services or products that meet the specific needs of consumers and require their efficiency.
Increasing competitiveness is about developing and selecting different specific strategies that are developed and adapted by almost everyone. The company's competitiveness strategies should be formed in a customer-driven, innovative, innovation-driven paradigm. They shouldn't be tightly functional, but must be complex with their own strategic set and basic management logic, modern management. Management system of competitive level, profitability and profitability. It is advisable to choose competitive strategies that combine the stages of economic development of companies and their strategic types in a multidimensional space. Thus, correct methodological approaches to the development of competitive strategies describe their course of interaction and reference among the required indicators, emphasizing the consumer-oriented orientation of such strategies based on changing competitive advantages.

Keywords: competitiveness of the enterprise; competitive strategy; competitive advantages; strategic alternatives; competitiveness assessment; development strategies.

References

1. Gonchar, O. and Polishchuk, I. (2019), "Integration factors of today as a prerequisite for forming a mechanism for managing the marketing potential of the enterprise." Journal of European economy, р.р. 213—225, DOI: https://doi.org/10.35774/jee2019.02.213, available at: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1378. (Accessed 25 Feb 2020).
2. Tanasiichuk, A. Hromova, О. Abdullaieva, А. Holovchuk, Y. and Sokoliuk, K. (2020), "Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers' Implementation." European journal of sustainable development. European center sustainable development. Italy Vol. 9. No 1, P. 339—363, DOI: 10.14207 / ejsd.2020.v9n1p339, available at: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986. (Accessed 25 Feb 2020).
3. Stadnyk, V. Sokoliuk, G. Holovchuk, J. (2019), "Institutional component of competitiveness risks and development of socio-economic systems." Business Risk in Changing Dynamics of Global Village: monograph. Ternopil. 2019, 514 р. р.р. 28—40, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/29283/1/Monograph_BRCDGV%202019.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
4. Stadnyk, V. Izhevskiy, P. Khrushch, N. and Tomalja, T. (2019), "Investment priorities of the national economy sectors development." Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), рр. 155—160, https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.31, available at: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917639. (Accessed 25 Feb 2020).
5. Holovchuk, Y.O. and Srednytska, L.P. "Marketing Commodity Policy is an Instrument for Increasing Enterprise Competitiveness". Ahrosvit. 2020. № 1. рр. 61—68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61, available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3059&i=8 (Accessed 25 Feb 2020).
6. Holovchuk, Y.O. (2017), "Marketing dominance of enterprise competitive advantage development in the information economy." Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 3, t. 1. рр. 69—73, available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6226/1/10.pdf (Accessed 25 Feb 2020).
7. Gudz, O.E. and Stepasyuk, O.S. (2011), "Formation and organization of competitive management strategies for competitive agricultural enterprises". Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series "Economics, Agrarian Management, Business" ed.: D.O. Melnychuk (ed.) and others. 168. Part 1. рр. 194—203. (Accessed 25 Feb 2020).
8. Dovgan, Y.V. (2020), "Developing a Marketing Strategy for the Promotion of Innovative Vegetable Oils." Ekonomika ta derzhava. № 1. рр 126—131. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.126 (Accessed 29 Feb 2020).
9. Dybchuk L.V. and Pchelianska GO (2019), "The Marketing-Logistic Model of Distribution in the Food Market." Problemy ekonomiky. №3. C. 54-60. available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-54-60 (Accessed 25 Feb 2020).
10. Ilchenko, I.Y. (2010), "A methodical approach to evaluating the effectiveness of an enterprise business strategy." Agrosvit. vol. 14, рр. 51—57. (Accessed 01 March 2020).
11. Pchelianska, G.O. (2017), "Poverty and its Impact on Food Security." Ekonomika ta derzhava. № 1, рр. 126—131. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.126 (Accessed 25 Feb 2020).
12. Stadnyk, V. Sokolyuk, G. and Holovchuk, Y. (2019), "Marketing function in minimizing the risks of partnership interaction in the business systems of the tourism industry." Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. Vyp. 2 (21). рр. 132—145, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30953 (Accessed 25 Feb 2020).
13. Stadnyk, V.V. Yokhna, М.А. and Sokoliuk, G.О. (2013), Diversification strategy in managing the international competitiveness of the enterprise: monograph. Khmelnitskyi: PE Honta А.S. (Accessed 25 Feb 2020).
14. Sharko, V.V. Lojanych, G.S. Gavenko, M.S. (2017), "Forming a Competitive Trade Enterprise Strategy." Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 6 (1). pp. 222—226, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_6(1)__45 (Accessed 25 Feb 2020).

№ 3 2020, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 2458

Відомості про авторів

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

ORCID:

0000-0002-4516-109X


Г. О. Пчелянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

G. Pchelianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

ORCID:

0000-0001-9147-5631

Як цитувати статтю

Головчук Ю. О., Пчелянська Г. О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.66

Holovchuk, Y. and Pchelianska, G. (2020), “Strategies formation pecularities of enterprise competitiveness incrieasing on the basis of innovation devlopment paradigm”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.