EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Л. С. Козак, О. В. Федорук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.53

УДК: 65.012.8:339.9

Л. С. Козак, О. В. Федорук

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Сьогодні спостерігається гостра конкурентна боротьба між державами за домінування на світовому ринку надання транспортних послуг, де конкурентні переваги дають швидкість, безпеку та ефективність, які безпосередньо залежать від широкого використання інновацій та високих технологій. У статті ідентифіковано проблеми формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. Виявлено, що транспортна система України має низький рівень розвитку транспортно-логістичних технологій та об'єктів мультимодальних перевезень, що знижує її конкурентоспроможність та обмежує вихід української продукції на світовий транспортний ринок. Обгрунтовано проблеми управління розвитком транспортного сполучення. Світові тенденції розвитку транспортних систем свідчать про необхідність стрімкого об'єднання транспортних технологій та регіональних проектів мобільності, технологічні інновації можуть забезпечити швидший та дешевший перехід до більш ефективної та екологічно сталої системи європейського транспорту. Сучасна інфраструктура, чесні ринкові умови та вільна ринкова конкуренція, ефективний розвиток і координація діяльності різних видів транспорту разом із запровадженням ефективної системи державного регулювання та управління забезпечать основу для розвитку та функціонального зростання національної транспортної системи України. Досліджено вплив транспортної інфраструктури на економіку України. Необхідним є збільшення ефективності та конкурентоспроможності транспортної галузі, вдосконалення правового механізму державно-приватного партнерства, посилення взаємодії між державним та приватним сектором, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, проведення необхідних реформ, у тому числі запровадження децентралізації. Виявлено, що для максимального використання транспортного потенціалу України, зокрема як транзитної держави, необхідно створити клієнтоорієнтовану систему транспортного обслуговування та вжити заходів для забезпечення ефективної організації роботи транспортно-дорожнього комплексу країни і отримати синергетичний ефект від ефективного поєднання потенціалу та можливостей усіх видів транспорту на основі партнерсько-конкурентних засад під час здійснення перевезень.

Ключові слова: модель інноваційного розвитку; транспортно-дорожній комплекс; транспортна інфраструктура; транспортна система; транспортно-логістичні технології; система управління якістю перевезень; інновації на транспорті; світовий транспортний ринок.

Література

1. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): монографія / Череп А.В. та ін.; за ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Біла К.О., 2019. 467 с.
2. Загурський О.М. Конкурентоспроможність транспортно-логістичних систем в умовах глобалізації: інституціональний аналіз: монографія. Київ: О.В. Ямчинський, 2019. 373 с.
3. Ахромкін Є.М., Хорошилова І.О., Кучменко В.О. Удосконалення механізму управління транспортною системою міста: монографія. Харків: Бровін О.В., 2019. 254 с.
4. Смачило В.В. Новітня парадигма та методологічні засади управління кадровим потенціалом підприємств транспорту: монографія. Харків: Панов А.М., 2019. 390 с.
5. Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи: монографія / Манжола В.А. та ін.; ред. Л.В. Губерський. Київ: Київський університет, 2007. 320 с.
6. Маркетинг транспортних послуг: навч. посіб. / І.М. Аксьонов та ін. Київ: Лисенко М. М. 2018. 279 с.
7. Європейська інтеграційна політика: навч. посіб. / Поручник А.М. та ін.; за ред. В.І. Чужикова. Київ: КНЕУ, 2010. 452 с.
8. Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем: монографія / О.О. Лобашов та ін. Харків: Лідер, 2018. 221 с.
9. Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.
10. Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки: наук. доп. / О.І. Никифорук та ін. Київ: НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2018. 199 с.

L. Kozak, O. Fedoruk

FEATURES OF THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT AND ROAD COMPLEX OF UKRAINE

Summary

Today, there is a sharp competition between states for dominance in the global market for the provision of transport services, where competitive advantages provide speed, security and efficiency, which directly depend on the widespread use of innovations and high technologies. The article identifies the problems of forming an effective model of innovative development of the transport and road complex of Ukraine. It was revealed that the transport system of Ukraine has a low level of development of transport and logistics technologies and multimodal transportation facilities, reduces its competitiveness and limits the access of Ukrainian products to the global transport market. The problems of development of transport communication are grounded. Global trends in the development of transport systems indicate the need for a rapid combination of transport technologies and regional mobility projects, technological innovations can provide a quick and cheap transition to a more efficient and environmentally sustainable European transport system. Modern infrastructure, fair market conditions and free market competition, the effective development and coordination of various types of transport, together with the introduction of an effective system of state regulation and management, will provide the basis for the development and functional growth of the national transport system of Ukraine. The influence of transport infrastructure on the economy of Ukraine is investigated. It is necessary to increase the efficiency and competitiveness of the transport industry, improve the legal mechanism of public-private partnerships, strengthen interaction between the public and private sectors, public authorities and local governments, carry out the necessary reforms, including the introduction of decentralization. It was revealed that in order to maximize the use of the transport potential of Ukraine, in particular as a transit state, it is necessary to create a customer-oriented transport service system and take measures to ensure the efficient organization of the country's transport and road complex and obtain a synergistic effect from the effective combination of the potential and capabilities of all types of transport based on partnership and competitive foundations in the implementation of transportation.

Keywords: model of innovative development; transport and road complex; transport infrastructure; transport system; transport and logistics technologies; transportation quality management system; transport innovations; global transport market.

References

1. Cherep, A.V. and Savchuk, L.M. (2019), Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom krainy, rehionu, pidpryiemstva v umovakh kryzy (vyrobnycha, budivelna ta transportna haluzi) [Management of socio-economic development of the country, region, enterprises in crisis (production, construction and transport industries)], Bila K. O., Dnipro, Ukraine.
2. Zahurskyi, O.M. (2019), Konkurentospromozhnist transportno-lohistychnykh system v umovakh hlobalizatsii: instytutsionalnyi analiz [Competitiveness of transport and logistics systems in the context of globalization: an institutional analysis], Yamchynskyi O. V., Kyiv, Ukraine.
3. Akhromkin, Ye.M. Khoroshylova, I.O. and Kuchmenko, V.O. (2019), Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia transportnoiu systemoiu mista [Improvement of the mechanism of management of the city transport system], Brovin O.V., Kharkiv, Ukraine.
4. Smachylo, V.V. (2019), Novitnia paradyhma ta metodolohichni zasady upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstv transportu [The newest paradigm and methodological principles of managing the human resources of transport enterprises], Panov A.M., Kharkiv, Ukraine.
5. Manzhola, V.A. and Huberskyi, L.V. (2007), Intehratsiia Ukrainy v yevropeiski pravovi, politychni ta ekonomichni systemy [Integration of Ukraine into European legal, political and economic systems], Kyivskyi universytet, Kyiv, Ukraine.
6. Aksonov, I.M. (2018), Marketynh transportnykh posluh [Marketing of transport services], Lysenko M.M., Kyiv, Ukraine.
7. Poruchnyk, A.M. and Chuzhykov, V.I. (2010), Yevropeiska intehratsiina polityka [European integration policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Lobashov, O.O. (2018), Suchasna problematyka funktsionuvannia transportnykh ta lohistychnykh system [Modern problems of transport and logistics systems functioning], Lider, Kharkiv, Ukraine.
9. Korin, M.V. (2019), Rozvytok infrastruktury zaliznychnoho transportu v umovakh transkordonnoho spivrobitnytstva [Development of railway infrastructure in the context of cross-border cooperation], UkrDUZT, Kharkiv, Ukraine.
10. Nykyforuk, O.I. (2018), Rozvytok transportu z metoiu vidnovlennia i zrostannia ukrainskoi ekonomiky [Development of transport in order to restore and grow the Ukrainian economy], NAN Ukrainy, DU "In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 53 - 60

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1525

Відомості про авторів

Л. С. Козак

к. е. н., професор, завідувач кафедри "Економіка", Національний транспортний університет, м. Київ

L. Kozak

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economics, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3995-172X


О. В. Федорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Економіка", Національний транспортний університет, м. Київ

O. Fedoruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7402-4174

Як цитувати статтю

Козак Л. С., Федорук О. В. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.53

Kozak, L. and Fedoruk, O. (2020), “Features of the formation of an effective model of innovative development of the transport and road complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.