EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ
Л. В. Марценюк, Г. В. Грабовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.37

УДК: 338.48:656.2(043.5)

Л. В. Марценюк, Г. В. Грабовська

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті розроблено стратегію інноваційного розвитку пасажирських компаній, яка базується на комплексі впорядкованих регулюючих аналітичних і управлінських заходів, спрямованих на формування декомпенсаційних регуляторів зменшення або усунення наслідків негативного впливу дестабілізуючих факторів зовнішнього оточення та внутрішнього середовища діяльності пасажирських компаній, що дозволить адаптувати сучасні інноваційні розробки туристичної галузі для розвитку залізничного туризму і отримати соціально-економічний ефект від реалізації певних заходів інноваційного розвитку пасажирських компаній.
Розроблена стратегія інноваційного розвитку пасажирських компаній складається з таких етапів: підготовчо-організаційного (визначення основних орієнтирів інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму та визначення стратегічних рівнів інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму); змістовного (формування збалансованої системи стратегічних цілей і задач інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму, визначення стратегій інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму); контрольно-реалізаційного (вибір методів та реалізація стратегій інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму).

Ключові слова: залізничний туризм; пасажирські перевезення; інноваційний розвиток залізничного транспорту; стратегія інноваційного розвитку пасажирських компаній.

Література

1. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч. посіб. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; під ред. В.Л. Диканя. Харків: УкрДАЗТ, 2014. 225 с.
2. Кірдіна О.Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності // Економіка транспортного комплексу. 2010. Вип. 15. С. 124—130.
3. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. Київ: Логос, 2002. 256 с.
4. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80]
5. Оприлюднено основні аспекти стратегії розвитку ПАТ "Укрзалізниця" на 2017—2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agreca.ua/oprilyudneno-osnovni-aspekti-strategiyi-rozvitku-pat-ukrzaliznitsya-na-2017-2021-roki]
6. Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2008. 194 с.
7. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч. посіб. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; під ред. В.Л. Диканя. Харків: УкрДАЗТ, 2014. 225 с.
8. Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток. Київ: Логос, 2004. 381 с.
9. Кірдіна О.Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності // Економіка транспортного комплексу. 2010. Вип. 15. С. 124—130.
10. Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України як складової національного господарства: автореф. дис. … д-ра екон. наук (08.00.03 — економіка та управління національним господарством). Харків: УкрДАЗТ, 2011. 36 с.
11. Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2011. 312 с.
12. Дейнека О.Г. Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць. Харків: УкрДАЗТ, 2008. № 22. С. 54—55.
13. Дем'яненко Т.І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту: дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Укр. держ. акад. залізн. трансп. Харків, 2013. 230 с.
14. Калініченко Л.Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів: автореф. дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. Харків: ХарДАЗТ, 2008. 23 с.
15. Корінь М.В. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту трансп. Сер. Економіка і управління. Київ, 2012. Вип. 20. С. 112—117.

L. Martseniuk, G. Grabovska

STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT PASSENGER COMPANIES

Summary

At present the railway transport activity is declined, because there are not enough investments for its activity. But the oligarchs and sponsors of our country accumulated lot of money that can be invested in the development of passenger transportations. They do not wish to invest in old technologies that do not allow them to profit, but they will be pleased to invest in new activities — high-speed traffic, tourist traffic and other activities.
The strategy of innovative development of passenger companies is developed in the article, which is based on a set of ordered regulatory analytical and management measures. These measures are aimed at the formation of decompensation regulators to reduce or eliminate the consequences of the negative impact of destabilizing factors of the external environment and the internal environment of the activity of passenger companies. It will allow to adapt modern innovative developments of the tourism industry for the development of railway tourism and to gain socio-economic effect from the implementation of certain measures of innovative development of passenger companies.
The developed strategy of innovative development of passenger companies consists of the following stages: preparatory-organizational (defining the main orientations of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism and determining the strategic levels of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism); meaningful (formation of a balanced system of strategic goals and tasks of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism, definition of strategies for innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism); control and implementation (choice of methods and implementation of strategies for innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism).
In this, the topicality of the problems of railway usage is substantiated in its aspect as an important component of the tourism potential. The safety and reliability, convenience and comfort, economical and ecological advantages are underlined as significant properties of the railway transport. Moreover, nowadays the tasks of constructing new railway tourism routes are attractive for all the stakeholders (tourists, enterprises, tourism businesses, state).

Keywords: ailway tourism; passenger transportation; innovative development of railway transport; strategy of innovative development of passenger companies.

References

1. Dykan', V.L. Kirdina, O.H. Nazarenko, I.L. and Utkina, Yu.M. (2014), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti na zaliznychnomu transporti [Economy and organization of innovative activity on the railway transport], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
2. Kirdina, O.H. (2010), "Innovation in rail transport and their usefulness", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 15, pp. 124—130.
3. Sych, Ye.M. and Il'chuk, V.P. (2002), Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok zaliznychnoho transportu [Innovation and investment development of railway transport], Lohos, Kyiv, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2020).
5. AGRECA (2017), "The main aspects of the development strategy of PJSC "Ukrzaliznytsia" for 2017—2021 are published", available at: https://agreca.ua/oprilyudneno-osnovni-aspekti-strategiyi-rozvitku-pat-ukrzaliznitsya-na-2017—2021-roki (Accessed 25 Feb 2020).
6. Dykan', V.L. and Zubenko, V.O. (2008), Zabezpechennia efektyvnosti innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Ensuring efficiency of innovative activity of railway transport enterprises], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
7. Dykan', V.L. Kirdina, O.H. Nazarenko, I.L. and Utkina, Yu.M. (2014), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti na zaliznychnomu transporti [Economy and organization of innovative activity in the railway transport], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
8. Il'chuk, V.P. (2004), Innovatsijno-investytsijni systemy zaliznychnoho transportu: stanovlennia ta rozvytok [Railway transport innovation and investment systems: formation and development], Lohos, Kyiv, Ukraine.
9. Kirdina, O.H. (2010), "Innovation in rail transport and their usefulness", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 15, pp. 124—130.
10. Kirdina, O.H. (2011), "Methodological aspects of investment and innovative development of the railway complex of Ukraine as a component of the national economy", Ph.D. Thesis, Economy, UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
11. Kirdina, O.H. (2011), Metodolohichni aspekty investytsijno-innovatsijnoho rozvytku zaliznychnoho kompleksu Ukrainy [Methodological aspects of investment and innovation development of the railway complex of Ukraine], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
12. Dejneka, O.H. (2008), "Innovation and investment approaches to the development of the railway industry", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zb. nauk. prats'. Kharkiv: UkrDAZT, vol. 22, pp. 54—55.
13. Dem'ianenko, T.I. (2013), "Adaptive management of innovation and investment development of railway enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukr. derzh. akad. zalizn. transp. Kharkiv, Ukraine.
14. Kalinichenko, L.L. (2008), "Increasing the investment and innovation potential of railway undertakings in the context of integration processes", Ph.D. Thesis, Economy, KharDAZT, Kharkiv, Ukraine.
15. Korin', M.V. (2012), "Economic mechanism for providing innovative development of railway transport", Zb. nauk. pr. Derzh. ekon.-tekhnol. un-tu transp. Ser. Ekonomika i upravlinnia, vol. 20, pp. 112—117.

№ 3 2020, стор. 37 - 41

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1291

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiated Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


Г. В. Грабовська

головний фахівець-заступник начальника відділу матеріалів інфраструктури Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель АТ "Укрзалізниця",магістрант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

G. Grabovska

master of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3626-8191

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Грабовська Г. В. Стратегія інноваційного розвитку пасажирських компаній. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.37

Martseniuk, L. and Grabovska, G. (2020), “Strategy for innovative development passenger companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.