EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
О. А. Мартинюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.11

УДК: 35.077:004.63

О. А. Мартинюк

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено питанням визначення основних напрямків формування інформаційної прозорості державного урядування та адміністрування. Зважаючи на розвиток глобальних процесів останнього десятиліття, внутрішні реалії соціально-економічного розвитку України, а також її міжнародні позиції та пріоритети, шлях побудови інформаційного суспільства можна визначити, як найбільш оптимальний для докірної зміни стратегічних орієнтирів державної політики та розвитку інформаційного простору, підвищення рівня добробуту громадян, покращення показників конкурентоздатності держави, прискорення інтеграції України у європейське та світове співтовариство.
Поширення прозорості інформації було визначено однією з пріоритетних дій у рамках Антикорупційної стратегії Україна на 2014—2017 рр. У квітні 2014 року було запущено Єдиний державний веб-портал відкритих даних. А квітні 2015 р. ВРУ прийняла зміни до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Дослідження порталу публічних фінансів, Державної казначейської служби та системи ProZorro, що дозволить відстежувати рух коштів від проведення тендера до оплати дозволи скласти рейтинг організаторів у системі за 2018—2019 рр. Прогрес України в реформуванні сфери відкритих даних знайшов своє відображення в поліпшенні відповідних міжнародних рейтингів. Визначено що за окремими рейтингами Україна випереджає переважну більшість країн світу в поширенні відкритих даних щодо проектів законів (7 місце), державних закупівель (11 місце) та державної статистики (38 місце). На основі дослідження було запропоновано провести модернізацію публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій в секторах: електронних послуг, відкритих даних, електронних інструментів залучення громадян, електронної ідентифікації та довірчих послуг.
Управління розвитком електронного урядування передбачає: формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; підвищення ефективності управління розвитком електронного урядування. Це дозволить користуватися сучасними інструментами аналізу інформації, ефективно використовувати значні обсяги відкритих даних, та формувати розвинуте інформаційне суспільство, електронну демократію і прозоре державне урядування.

Ключові слова: інформаційна прозорість; електронне урядування; інформаційно-комунікаційні технології; електронні послуги; антикорупційна стратегія; інформаційне суспільство; електронна демократія.

Література

1. Аналітичний портал (2016—2019). Qlik Sense Hub. URL: https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2
2. Бочарников И. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 2018. URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/
3. "До Держреєстру занесені 7% пам'яток — Мінкульт", Укрінформ, 15 лютого 2018 р., URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2403838-do-derzreestru-zaneseni-trohi-bilse-7-pamatok-minkult.html
4. Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 20142017 роки" від 14.10. 2014. № 1699-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
5. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" № 319-VIII від 9 квітня 2015 року, URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19/ed20150409
6. Закон України "Про відкритість використання публічних коштів" № 183-VIII від 11 лютого 2015 року, URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19
7. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: http://data.gov.ua/
8. Мартинюк О.А. Розвиток інформатизації у глобальному економічному просторі. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 2015. Вип. 24. С. 81—83.
9. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р / Офіційний вісник України. 2013. № 44. Ст. 1581.
10. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017 р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua
11. Проект Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки", НАЗК. URL: https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorupciyna
12. Постанова КМУ від 21.10. 2015. №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних". URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
13. Прозорість бюджету. Залучення громадськості — Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень URL: http://www.ibser.org.ua/.../модуль%207%20ібсед.pdf
14. Рішення НАЗК "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" №958/29088 від 15 липня 2016 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16
15. Свінцицький А. (2018). Розкриття бенефіціарних власників: формальність на формальність, ЛігаЗакон. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA007997
16. Соломко Ю. Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1. С. 135—143.
17. Україна проти корупції (2018). Україна проти корупції: Економічний фронт. Економічна оцінка антикорупційних заходів у 2014—2018 рр. Дніпро: Середняк Т. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2018/ Anticorruption_%20Report_Ukr_.pdf
18. Хоменко С. Що таке е-декларування і в чому його проблема? BBC Україна, 28.10. 2016. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/ 2016/10/161028_e_declarations_sx
19. Methodology. The Global Open Data Index (2016). URL: https://index.okfn.org/methodology/
20. Official website (2019). Official website of The Organisation for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/ 39972270.pdf
21. Open Data (2019). Open Data: Promise, but not Enough Progress from G20 Countries. URL: https://www.transparency.org/news/feature/ open_data_promise but_not_enough_progress_from_g20_countries; Introductory Note to the G20 Anti-Corruption Open Data Principles
22. The Open Data Barometer (2016). URL: http://opendatabarometer.org/? _year=2016&indicator =ODB
23. Places (2018). The Global Open Data Index. URL: https://index.okfn.org/place

O. Martyniuk

FUNDAMENTAL DIRECTIONS OF FORMATION OF INFORMATION TRANSPARENCY OF THE STATE GOVERNMENT IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the issues of defining the main directions of formation of information transparency of public administration and administration. Considering the development of the global processes of the last decade, the internal realities of Ukraine's socio-economic development, as well as its international positions and priorities, the way of building an information society can be defined as the most optimal for a timely change of strategic policy orientations of the state and development of the information space, improving the level of well-being of citizens., improving the competitiveness of the state, accelerating the integration of Ukraine into the European and world community.
Dissemination of information transparency was identified as one of the priority actions within the framework of the Anti-corruption Strategy Ukraine for 2014—2017. In April 2014, the Single State Open Data Portal was launched. And in April 2015, the VRU adopted amendments to the Law of Ukraine "On Access to Public Information". A study of the Public Finance Portal, the Treasury and the ProZorro system that will track the flow of funds from tendering to payment permits to rank the organizers in the system for 2018—2019. It is determined that by individual rankings, Ukraine is ahead of the vast majority of countries in the world in disseminating open data on draft laws (7th place), public procurement (11th place) and national statistics (38th place). Based on the survey, it was proposed to modernize public services and develop government interaction, citizens and businesses through information and communication technologies in the following sectors: electronic services, open data, electronic citizen engagement tools, electronic identification and trust services.
Management of the development of e-government includes: formation of basic information and telecommunication infrastructure; improving the efficiency of eGovernment development management. This will enable the use of modern tools of information analysis, the effective use of large amounts of open data, and the formation of a developed information society, e-democracy and transparent government.

Keywords: information transparency; e-governance; information and communication technologies; e-services; anti-corruption strategy; information society; e-democracy.

References

1. bi.prozorro.org (2020). "The analytical portal 2016-2019", available at: https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2 (Accessed 15 Feb 2020).
2. Bocharnikov, I. V. (2018). "Foreign experience in combating corruption", available at: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/ (Accessed 15 Feb 2020).
3. Ukrinform (2018), "Just over 7% of monuments are listed in the State Register - Ministry of Culture", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2403838-do-derzreestru-zaneseni-trohi-bilse-7-pamatok-minkult.html. (Accessed 15 Feb 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anti-Corruption Strategy) for 2014-2017", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 (Accessed 15 Feb 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Access to Public Information in the Form of Open Data", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19/ed20150409 (Accessed 16 Feb 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine The Law of Ukraine (2015), "On Openness of Use of Public Funds", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19 (Accessed 15 Feb 2020).
7. The united open source web portal (2020), available at: http://data.gov.ua/ (Accessed 15 Feb 2020).
8. Martyniuk, O (2015), "Development of information in the global economic space", Naukovi zapysky Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Vol. 24, pp. 81—83.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) "On Approval of the Strategy for the Development of the Information Society in Ukraine", Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, vol. 44.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On Approval of the Concept of Development of E-Governance in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua. (Accessed 15 Feb 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anti-Corruption Strategy) for 2018—2020", available at: https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorupciyna (Accessed 15 Feb 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "On Approval of the Provisions on Datasets to be Disclosed in the Form of Open Data", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF (Accessed 15 Feb 2020).
13. Institute for Budget and Social and Economic Research (2018), "Budget transparency. Involvement of the Public", available at: http://www.ibser.org.ua/.../module%207%20ibsed.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the commencement of the system of submission and publication of declarations of persons authorized to perform the functions of state or local government", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16 (Accessed 15 Feb 2020).
15. Svintsyts'kyy, A. (2018), "Beneficiary Ownership Disclosure: Formality to Formality", LihaZakon, available at: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/ EA007997 (Accessed 15 Feb 2020).
16.Solomko, Yu. (2018), "E-government: concept, essence, principles and directions of development", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya, vol. 2 (55), pp. 135-143.
17. Institute for Economic Research and Policy Consulting (2018), "Ukraine Against Corruption", available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2018/Anticorruption_%20Report_Ukr_.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
18. Khomenko, S. (2016). "What is e-declaration and what is its problem ?", BBC Ukrayina, available at: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/10/161028_e_declarations_sx (Accessed 15 Feb 2020).
19. The Global Open Data Index (2016), "Methodology", available at: https://index.okfn.org/methodology/ (Accessed 15 Feb 2020).
20. Official website of The Organisation for Economic Cooperation and Development (2019), available at: http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf (Accessed 15 Feb 2020).
21. Transparency International (2019), "Open Data: Promise, but not Enough Progress from G20 Countries. Introductory Note to the G20 Anti-Corruption Open Data Principles", available at: https://www.transparency.org/news/feature/open_data_promise_but_not_enough_progress_from_g20_countries; (Accessed 15 Feb 2020).
22. The Open Data Barometer (2016), available at: http://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB (Accessed 15 Feb 2020).
23. The Global Open Data Index (2018), "Places", available at: https://index.okfn.org/place/ (Accessed 15 Feb 2020).

№ 3 2020, стор. 11 - 16

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1023

Відомості про авторів

О. А. Мартинюк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

O. Martyniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor Department of Management, International Humanitarian University, (Odessa), Ukraine

ORCID:

0000-0002-0377-7881

Як цитувати статтю

Мартинюк О. А. Основні напрями формування інформаційної прозорості державного урядування в Україні. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.11

Martyniuk, O. (2020), “Fundamental directions of formation of information transparency of the state government in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.