EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС
А. О. Гуторов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.4

УДК: [330.3:334]:001.8

А. О. Гуторов

КОРПОРАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

Анотація

Узагальнено сутність і генезу розвитку корпорацій. Показано, що корпорації еволюціонували від простих акціонерних форм і картельних змов до мережевих мета-організацій, що охоплюють всі ланки суспільного відтворення й управління. Транснаціоналізація корпорацій дає змогу розглядати найбільші з них як економічно могутні міждержавні утворення, що здатні за своїм потенціалом конкурувати з окремими країнами, впливати на перебіг політичного життя й формування публічних, суспільних і колективних інститутів. Здійснено структурно-організаційне позиціювання корпорації в суспільно-економічній системі. На базі узагальнення основних підходів до змістового поліморфізму корпорації детерміновано її як організаційну форму інституційного забезпечення системної конкурентоспроможності й інноваційного типу розвитку соціально-економічної системи з вертикально інтегрованою моделлю розширеного відтворення сукупного капіталу. Обгрунтовано, що корпорація як специфічний метод господарювання і економічний агент є окремою формою усуспільнення виробництва, що завдяки горизонтальній і вертикальній централізації забезпечує поглиблення суспільного поділу праці, організацію відтворення капіталу, формування стійких інтеграційних мережевих відносин інституціоналізує суспільно-економічні відносини на всіх рівнях ієрархії.

Ключові слова: корпорація; корпоративні відносини; корпоратизація; корпоратизм; корпоративний інститут; суспільно-економічна система.

Література

1. Давиденко Н.М. Фінансове забезпечення розвитку корпоративного управління в аграрному секторі економіки України. Київ: ЦП "Компринт", 2013. 430 с.
2. Петров Ю.А. Реформа корпоративных институтов и создание социального рыночного хозяйства. Российский экономический журнал. 2000. № 4. С. 58—75.
3. Поважный А.С. Трансформационные процессы корпоративного управления. Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2001. 290 с.
4. Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория (диалектика свободы). Минск: Амалфея, 1999. 607 с.
5. Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України / за ред. В.І. Голікова. Київ: Ін-т економ. прогноз. НАНУ, 2003. 304 с.
6. Уманців Ю.М. Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2012. 410 с.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо, 2007. 960 с.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / предисл. Ф. Энгельса; пер. И.И. Скворцова-Степанова. Москва: Политиздат, 1969. Т. І. Кн. І. Процесс производства капитала. VIII, 907 с.
9. Лифман Р. Фондовый капитализм. Общества для участия и финансирования / под ред. А.Б. Штерна. Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1930. LX, 424 с.
10. Almeida H.V., Wolfenzon D. A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups. The Journal of Finance. 2006. Vol. LXI. No. 6. Pp. 2637—2680.
11. Commons J. R. Institutional Economics. The American Economic Review. 1931. Vol. 21. No. 4. Pp. 648—657.
12. Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики. Київ: Імекс, 2004. 414 с.
13. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем / Т.И. Артёмова [и др.]; под ред. А.А. Гриценко. Киев: Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, 2013. 580 с.
14. Prowse M. Contract Farming in Developing Countries. A Review. Saint-Hilaire-le-Chаtel: L'imprimerie de Montligeon, 2012. 98 p.
15. Природа фирмы: К 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза "Природа фирмы" / под ред. О.И. Уильямсона, С.Дж. Уинтера. Москва: Дело, 2001. 360 с.
16. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, "отношенческая" контрактация / под ред. В.С. Катькало. Санкт-Петербург: Лениздат; CEV Press, 1996. 702 с.
17. Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations. American Economic Review. 1973. Vol. 63. No. 2. Pp. 316—325.
18. Бутыркин А.Я. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 200 с.
19. Hammer M. Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is changing our Work and our Lives. New York: HarperCollins e-books, 2009. 309 p.
20. Довгань Л.Є., Пастухова В. В., Савчук Л. М. Корпоративне управління. Київ: Кондор, 2007. 174 с.
21. Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк: ООН, 2012. lxii, 764 с.
22. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. Киев: Текст, 1992. 112 с.
23. Економічна енциклопедія / ред. рада: Б.Д. Гаврилишин [та ін.]. Київ: Академія; Тернопіль: Акад. нар. госп-ва, 2001. Т. 2. 848 с.
24. Кукура С.П. Теория корпоративного управления. Москва: Экономика, 2004. 477 с.
25. Мамутов В., Грудницкая С. Корпорация: правовой статус, отличительные особенности. Экономика Украины. 1994. № 2. С. 46—50.
26. Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури: формування, ефективність, потенціал. Львів: Логос, 2007. 468 с.
27. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку. Житомир: ФОП "Кузьмін Дн. Л.", 2010. 612 с.
28. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2009. 864 с.
29. Карачаровский В. Концентрация капитала и новая экономика. Экономист. 2006. № 12. С. 14—22.
30. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України. Економіка України. 2010. № 6. С. 14—22.

А. Hutorov

CORPORATIONS IN A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM: CONCEPTUAL-THEORETICAL DISCOURSE

Summary

The essence and genesis of corporate development are generalized. The evolution of forms of economic activity organization shows that corporations have emerged in the process of deepening a social division of labor, developing trade, competition and globalization. They have evolved from simple shareholder forms and cartel conspiracies to networking meta-organizations spanning all levels of social reproduction and management. Transnationalisation of corporations makes it possible to view the largest of them as economically powerful interstate agents capable of competing with individual countries, influencing the flow of political life and forming public, social and collective institutions.
Structural and organizational positioning of the corporation in a socio-economic system was carried out. Based on generalization of main approaches to the substantive polymorphism of the corporation, it was determined as an organizational form of institutional support for systemic competitiveness and innovative type of development of socio-economic system with vertically integrated model of extended reproduction of aggregate capital. It is substantiated that the corporation as a specific method of management and economic agent is a separate form of socialization of production, which, due to horizontal and vertical centralization, provides for deepening of social division of labor, organization of capital reproduction, forming of stable integration network relations, institutionalizes socio-economic relations at all levels.
It is proved that failure to taking into account the main determinants of the structural and organizational positioning of the corporation in the socio-economic system leads to a simplified understanding of the essence of corporate structures, making it impossible for them to identify and develop an effective state policy of development and regulation of excessive corporatization of the economy.
It is substantiated that the corporate model of the economy is progressive, forms the potential of international competitiveness, enables the state to develop on the basis of neo-industrialization in the conditions of effective public, social and collective institutions.

Keywords: corporation; corporate relations; corporatization; corporatism; corporate institute; socio-economic system.

References

1. Davydenko, N. M. (2013), Finansove zabezpechennia rozvytku korporatyvnoho upravlinnia v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Financial Support for the Development of Corporate Governance in the Agrarian Sector of Economy of Ukraine], Komprynt, Kyiv, Ukraine.
2. Petrov, Iu. A. (2000), "Reform of Corporate Institutions and the Creation of a Social Market Economy", Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal, vol. 4, pp. 58—75.
3. Povazhnyi, A. S. (2001), Transformatcionnye protcessy korporativnogo upravleniia [Corporate Governance Transformation Processes], Institut ekonomiki promyshlennosti NAN Ukrainy, Donetck, Ukraine.
4. Funk, Ia. I. Mikhalchenko, V. A. and Khvalei, V. V. (1999). Aktcionernoe obshchestvo: istoriia i teoriia (dialektika svobody) [Joint-Stock Company: History and Theory (Dialectic of a Freedom)], Amalfeia, Minsk, Belarus.
5. Holikov, V. I. (2003), Rozvytok korporatyzmu i korporatyvnykh vidnosyn v ekonomitsi Ukrainy [Development of Corporatism and Corporate Relations in the Ukrainian Economy], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, Kyiv, Ukraine.
6. Umantsiv, Yu. M. (2012), Korporatyvni struktury u hlobalnomu konkurentnomu prostori [Corporate Structures in a Global Competitive Space], IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Smit, A. (2007), Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [The Wealth of Nations], Eksmo, Moscow, Russia.
8. Marks, K. (1969), Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii. T. І. Kn. І. Protcess proizvodstva kapitala [Capital. Criticism of Political Economy. Vol. 1, Book 1. Capital Production Process], Politizdat, Moscow, Russia.
9. Lifman, R. (1930), Fondovyi kapitalizm. Obshchestva dlia uchastiia i finansirovaniia [Stock Capitalism. Societies for Participation and Financing], Gosudarstvennoe izdatelstvo, Leningrad, Russia.
10. Almeida, H. V. and Wolfenzon, D. (2006), "A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups", The Journal of Finance, vol. LXI, no. 6, pp. 2637—2680.
11. Commons, J. R. (1931), "Institutional Economics", The American Economic Review, vol. 21, no. 4, pp. 648—657.
12. Sirko, A. V. (2004), Korporatyvni vidnosyny v perekhidnii ekonomitsi: problemy teorii i praktyky [Corporate Relations in Transitive Economy: Problems of Theory and Practice], Imeks, Kyiv, Ukraine.
13. Gritcenko, A. A. (ed.) (2013), Ierarkhiia i seti v institutcionalnoi arkhitektonike ekonomicheskikh sistem [Hierarchy and Networks in the Institutional Architectonics of Economic Systems], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, Kyiv, Ukraine.
14. Prowse, M. (2012), Contract Farming in Developing Countries. A Review, L'imprimerie de Montligeon, Saint-Hilaire-le-Chаtel, France.
15. Williamson, O. E. (ed.) and Winter, S. G. (ed.) (2001), Priroda firmy: K 50-letiiu vykhoda v svet raboty R. Kouza "Priroda firmy" [The Nature of the Firm. Origins, Evolution and Development], Delo, Moscow, Russia.
16. Williamson, O. E. (1996), Ekonomicheskie instituty kapitalizma: Firmy, rynki, "otnoshencheskaia" kontraktatciia [The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting], CEV Press, St. Petersburg, Russia.
17. Williamson, O. E. (1973), "Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations", American Economic Review, vol. 63, no. 2, pp. 316—325.
18. Butyrkin, A. Ia. (2003), Vertikalnaia integratciia i vertikalnye ogranicheniia v promyshlennosti [Vertical Integration and Vertical Constraints in Industry], Editorial URSS, Moscow, Russia.
19. Hammer, M. (2009), Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization is changing our Work and our Lives, HarperCollins e-books, New York, US.
20. Dovhan, L. Ye. Pastukhova, V. V. and Savchuk, L. M. (2007), Korporatyvne upravlinnia [Corporate Management], Kondor, Kyiv, Ukraine.
21. UN (2012), Sistema natcionalnykh schetov 2008 [System of National Accounts 2008], UN Press, New York, US.
22. Goltcberg, M. A. (1992), Aktcionernye tovarishchestva. Fondovaia birzha. Operatcii s tcennymi bumagami [Joint-Stock Partnerships. Stock Exchange. Securities Transactions], Tekst, Kyiv, Ukraine.
23. Havrylyshyn, B. D. (ed.) (2001), Ekonomichna entsyklopediia. Tom 2 [Economic Encyclopedia. Vol. 2], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
24. Kukura, S. P. (2004), Teoriia korporativnogo upravleniia [Corporate Management Theory], Ekonomika, Moscow, Russia.
25. Mamutov, V. and Grudnitckaia, S. (1994), "Corporation: Legal Status, Distinguishing Features", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 46—50.
26. Buriak, P. Yu. (2007), Intehrovani pidpryiemnytski struktury: formuvannia, efektyvnist, potentsial [Integrated Business Structures: Forming, Efficiency, Potential], Lohos, Lviv, Ukraine.
27. Pylypenko, O. I. (2010), Korporatyvni prava v systemi bukhhalterskoho obliku [Corporate Rights in the Accounting System], FOP "Kuzmin Dn. L.", Zhytomyr, Ukraine.
28. Heiets, V. M. (2009), Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, State, Economy: Phenomenology of Interaction and Development], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, Kyiv, Ukraine.
29. Karacharovskii, V. (2006), "Capital Concentration and a New Economy". Ekonomist, vol. 12, pp. 14—22.
30. Kindzerskyi, Yu. (2010), "Economic Development and Transformation of Industrial Policy in the World: Case Study for Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 14—22.

№ 3 2020, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

А. О. Гуторов

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

А. Hutorov

Doctor of Economic Sciences, Senior Scientific Researcher, Leading Researcher of the Department of Management Organization and Public Administration, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-6881-4911

Як цитувати статтю

Гуторов А. О. Корпорації в суспільно-економічній системі: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.4

Hutorov, А. (2020), “Corporations in a socio-economic system: conceptual-theoretical discourse”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.