EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
В. Є. Гринишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.141

УДК: 351.746.1

В. Є. Гринишин

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

Глобалізація світового ринку та посилення відкритості національних економік вимагають адекватного реагування на мінливі виклики та передбачати вплив швидкозмінних чинників екзогенного та ендогенного рівнів на формування продовольчої безпеки країн. У статті аргументовано, що прийняття рішень про розроблення інструментарію управління продовольчою безпекою країни має грунтуватись на результатах аналітичної оцінки стану, тенденцій та перспектив розвитку чинників, які на неї впливають та формують. Розроблена методика дослідження продовольчої безпеки країни включає такі етапи: 1) оцінювання стану продовольчого забезпечення (обчислення соціально-економічних показників та індикаторів; оцінка основних ризиків; переведення показників, індексів, коефіцієнтів ризику у стандартизовані частинні коефіцієнти; агрегування частинних коефіцієнтів); 2) аналіз існуючих трендів (перевірка динамічних рядів показників та індикаторів продовольчої безпеки на наявність трендів; визначення регіонів, які залежать від виробництва продовольства в інших регіонах); 3) дослідження продовольчих взаємозалежностей регіонів (розподіл регіонів за ступенем залежності від виробництва в інших регіонах); 4) ідентифікацію чинників впливу на продовольчу безпеку (ідентифікація чинників; оцінка тісноти зв'язку); 5) оцінювання загроз формування продовольчої безпеки (оцінка ризиків продовольчій безпеці; багатофакторне групування регіонів за джерелами ризиків безпеки). Обгрунтовано, що систематизація результатів аналізу за запропонованою методикою забезпечить цілісне уявлення про стан продовольчої безпеки у поточний момент часу, сприятиме визначенню можливих трендів у разі сталості зовнішніх умов, виявленню потенційних загроз та обгрунтуванню перспективних напрямів зміцнення продовольчої безпеки. На цій основі стане можливим визначення потенціалу її забезпечення за рахунок максимально повного використання наявних у країні ресурсів та посилення конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників на європейських та світових продовольчих ринках.

Ключові слова: продовольча безпека; чинники формування продовольчої безпеки; ресурсне забезпечення; аграрне виробництво; сталий розвиток.

Література

1. Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія / О.М. Батигіна, В.М. Жушман, В.М. Корнієнко та ін. / За ред. В.Ю. Уркевича та М.В. Шульги. Х.: Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого", 2013. 326 с.
2. Антамошкина Е.Н. Оценка продовольственной безопасности региона: вопросы методологии. Продовольственная политика и безопасность. 2015. № 2 (2). С. 97—112.
3. Горняк О.В., Салюк-Кравченко О.О. Оцінка продовольчої безпеки держави на основі регіональних показників. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 17—21.
4. Даниленко А., Сокольська Т., Шуст О. Формування ринку землі в Україні — реалії і перспективи розвитку. Схід. 2017. № 6. С. 10—16.
5. Зіновчук В.В. Чи підходить Україні європейська модель сільськогосподарської кооперації? Кооперативні читання: 2014: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27—29 берез. 2014 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2014. С. 9—18.
6. Калетнік Г.М., Дармограй О.В. Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 7—20.
7. Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 78—86.
8. Мартин О.М., Вітер О.М. Обіг сільськогосподарських земель і ринок сільськогосподарських земель: сучасна парадигма. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 167—172.
9. Попрозман Н.В., Коробська А.О. Стан та тенденції використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в контексті національної безпеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1333 (дата звернення: 10.02.2020).
10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277. URL: http://cct.com.ua/ 2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення: 10.02.2020).
11. Про продовольчу безпеку України: Закон України від 22 грудня 2011 року №4227-IV URL: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html (дата звернення: 10.02.2020).
12. Ревенко С.О. Методологічні підходи до оцінки рівня загроз продовольчій безпеці. Агроінком. 2013. № 10—12. С. 61—64.
13. Рудич А.І. Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів України. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. 2017. Том 27. № 4. С. 75—82.
14. Скрипчук П.М., Хоменко А.Є. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 119 (1). С. 96—106.
15. Терентьев Ю. Методика определения уровня продовольственной безопасности. URL: http://ut55. blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html (дата звернення: 10.02.2020).
16. Урба С.І. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 106—111.
17. Шевченко А.Ф., Шевченко О.М. Продовольча безпека україни в контексті формування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення А. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 6 (1) (51). С. 16—21.
18. Яремова М.І., Тарасович Л. В. Щодо проблематики підтримки продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 5—6 вер. 2017]. Житомир: Полісся, 2017. С. 328—332.
19. Bashir M., Schilizzi S. Measuring food security: Definitional sensitivity and implications. Contributed paper prepared for presentation at the 56th AARES annual conference, Fremantle, Western Australia. February 7—10, 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/227842803_Measuring_food_security_Definitional_sensitivity_and_implications (дата звернення: 10.02.2020).
20. FAO 1996. Rome Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Access mode: http: //www.fao.org (дата звернення: 10.02.2020).
21. Global food security index 2016: An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit. 2016. Mode of access: URLhttp://foodsecurityindex.eiu.com (дата звернення: 10.02.2020).
22. Pеrez-Escamilla, R. and A.M. Segall-Corrеa. 2008. Food insecurity measurement and indicators. Rev. Nutr., Campinas, 21 (Suplemento), pp: 15—26.
23. Rose D. and K.E. Charlton. 2001. Prevalence of household food poverty in South Africa: results from a large, nationally representative survey. Public Health Nutrition: 5 (3), pp: 383—389.
24. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. Building climate resilience for food security and nutrition. Rome 2018., FAO. 202 р.
25. Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L. Рroviding the food security of Ukraine. Сучасні питання економіки і права: Зб. наук. пр. 2017. Вип. 1—2 (5, 6). Сер.: екон. науки. С. 173—178.

V. Hrynyshyn

METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE INVESTIGATION INTO THE FOOD SECURITY OF A COUNTRY

Summary

The globalization of the world market and the increasing openness of national economies require an adequate response to the changing challenges as well as anticipation of the impact of rapidly changing exogenous and endogenous factors on the formation of food security of countries. It is argued that decision-making regarding the development of the tools for managing the food security of a country should be based on the results of an analytical assessment of the state, trends and prospects of the factors that influence and shape it. The developed methodology for the investigation into the food security of a country includes the following stages: 1) assessment of the state of food security (calculation of socioeconomic indicators and indices; assessment of the main risks; transformation of indicators, indices, risk factors into standardized partial coefficients; aggregation of partial coefficients); 2) analysis of existing trends (check of the time series of food security indicators for trends; identifying regions that depend on food production in other regions); 3) studying of food interdependencies of regions (division of regions by degree of dependence on production in other regions); 4) identification of factors affecting food security (identification of factors; assessment of the strength of relationship); 5) assessment of threats to the formation of food security (risk assessment of food security; multifactorial grouping of regions by sources of security risks). It is substantiated that the systematization of the results of the analysis according to the proposed methodology will provide a whole picture of the situation with food security at present, facilitate the identification of possible trends in the context of stable external conditions, as well as identify potential threats and give grounds for promising directions for strengthening food security. On this basis, it will be possible to determine the potential of its provision by maximizing the use of available resources in a country and strengthening the competitive position of domestic producers in the European and world food markets.

Keywords: food security; factors of the food security formation; resource provision; agricultural production; sustainable development.

References

1. Batyhina, O.M. Zhushman, V.M. and Korniienko, V.M. (2013), Aktual'ni problemy pravovoho zabezpechennia prodovol'choi bezpeky Ukrainy [Actual problems of legal security of food security of Ukraine], Nats. un-t "Yurydychna akademiia Ukrainy im. Ya. Mudroho", Kharkiv, Ukraine.
2. Antamoshkina, E.N. (2015), "Assessment of food security in the region: methodological issues", Prodovol'stvennaja politika i bezopasnost', vol. 2 (2), pp. 97—112.
3. Horniak, O.V. and Saliuk-Kravchenko, O.O. (2016), "Assessment of the food security of the state on the basis of regional indicators", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 21, no. 10, pp. 17—21.
4. Danylenko, A. Sokol's'ka, T. and Shust, O. (2017), "Land Market Formation in Ukraine — Realities and Prospects for Development", Skhid, vol. 6, pp. 10—16.
5. Zinovchuk, V.V. (2014), "Is the European model of agricultural cooperation suitable for Ukraine?", Kooperatyvni chytannia: 2014 : materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Cooperative Readings: 2014: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], Zhytomyr, Ukraine, 27—29 March, pp. 9—18.
6. Kaletnik, H.M. and Darmohraj, O.V. (2016), "Methodical approaches to the assessment and analysis of Ukraine's food security indicators", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 7—20.
7. Kondra, O.R. (2014), "Assessment of the food security situation in the region", Rehional'na ekonomika, vol. 4, pp. 78—86.
8. Martyn, O.M. and Viter, O.M. (2016), "Agricultural land turnover and agricultural land market: a modern paradigm", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 167—172.
9. Poprozman, N.V. and Korobs'ka, A.O. (2018), "State and trends of use of land resources of agricultural purposes in the context of national security of the state", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1333 (Accessed 25 Jan 2020).
10. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 25 Jan 2020).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On food security of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6GI01A.html (Accessed 25 Jan 2020).
12. Revenko, S.O. (2013), "Methodological approaches to assessing the level of threats to food security", Ahroinkom, vol. 10—12, pp. 61—64.
13. Rudych, A.I. (2017), "Assessment of the dynamics and trends of food security indicators in the regions of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 27, no. 4, pp. 75—82.
14. Skrypchuk, P.M. and Khomenko, A.Ye. (2014), "Conceptual principles of food security of national economies", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 119 (1), pp. 96—106.
15. Terent'ev, Yu. (2010), "Methodology for determining the level of food security", available at: http://ut55.blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html (Accessed 25 Jan 2020).
16. Urba, S.I. (2017), "Theoretical and methodological principles of state food security assessment", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 25, no. 1, pp. 106—111.
17. Shevchenko, A.F. and Shevchenko, O.M. (2011), "Ukraine's food security in the context of creating a transparent market for agricultural land", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 6 (1) (51), pp. 16—21.
18. Yaremova, M.I. and Tarasovych, L.V. (2017), "Concerning the issue of supporting food security in Ukraine", Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka : zb. materialiv dop. uchasn. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Organic production and food security: a compilation of reports from participants of the V International Scientific and Practical Conference], Polissia, Zhytomyr, Ukraine, 5-6 Sept, pp. 328—332.
19. Bashir, M. and Schilizzi, S. (2012), "Measuring food security: Definitional sensitivity and implications", Contributed paper prepared for presentation at the 56th AARES annual conference, Fremantle, Western Australia, February 7-10, available at: https://www.researchgate.net/publication/227842803_Measuring_food_security_Definitional_sensitivity_and_implications (Accessed 25 Jan 2020).
20. FAO (1996), "Rome Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action", available at: http://www.fao.org (Accessed 25 Jan 2020).
21. The Economist Intelligence Unit (2016), "Global food security index 2016: An annual measure of the state of global food security", available at: http://foodsecurityindex.eiu.com (Accessed 25 Jan 2020).
22. Pеrez-Escamilla, R. and Segall-Corrеa, A.M. (2008), "Food insecurity measurement and indicators", Rev. Nutr., Campinas, vol. 21, pp. 15—26.
23. Rose, D. and Charlton, K.E. (2001), "Prevalence of household food poverty in South Africa: results from a large, nationally representative survey", Public Health Nutrition, vol. 5 (3), pp. 383—389.
24. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2018), The State of Food Security and Nutrition in the World 2018, Building climate resilience for food security and nutrition, FAO, Rome, Italy.
25. Tkachuk, V. Yaremova, M. and Tarasovych, L. (2017), "Рroviding the food security of Ukraine", Suchasni pytannia ekonomiky i prava: Zb. nauk. pr. Ser.: ekon. Nauky, vol. 1—2 (5, 6), pp. 173—178.

№ 2 2020, стор. 141 - 146

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Hrynyshyn

external doctoral student, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-3719-377X

Як цитувати статтю

Гринишин В. Є. Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.141

Hrynyshyn, V. (2020), “Methodological framework of the investigation into the food security of a country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.