EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЛОДОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
В. Ю. Кузіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.127

УДК: 338.339

В. Ю. Кузіна

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЛОДОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Анотація

У статті досліджено стан солодової галузі України на шляху інтеграції в європейський економічний простір у тісному зв'язку з пивоварним виробництвом та аграрним сектором економіки, з'ясовано чинники впливу на динаміку її розвитку, визначено роль, засади і принципи інвестиційної та виробничої діяльності іноземних солодових корпорацій на теренах України.
Підвищення ефективності виробництва солоду, як вбачає автор, окрім докорінної модернізації виробничих потужностей підприємств потребує постійного вдосконалення механізму взаємовідносин з сільгосппідприємствами на принципах партнерства, інвестиційної підтримки та сумісно цілеспрямованої діяльності на досягнення європейської якості ячменю.
На основі викладеного автор робить висновок про те, що інтеграція українського виробника солоду в європейський простір сприяє не лише створенню конкурентоздатного виробництва, органічно вписаного у систему міжнародного поділу ринку на основі покращення якісних параметрів солоду до рівня міжнародних стандартів, а й підвищенню прибутковості підприємств з виробництва ячменю і солоду, розширенню можливостей з експорту пивоварного ячменю, більш динамічному виходу на зовнішній ринок і солоду, і пива, створенню нових робочих місць, значного збільшення надходження коштів до державного та місцевих бюджетів.

Ключові слова: ячмінь; солод; пиво; виробництво; експорт; інтеграція; європейська якість.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Сташейко В.І.. Шмаглій О.Б. Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 25—31.
3. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrpivo.com/
4. Украинский солод. Международный аналитический журнал Пивное дело. 2013. №1. URL: https://www.pivnoe-delo.info/ukrainskiy-rynok-soloda/
5. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/f11
6. Тюха І.В. Сучні тенденції та проблеми розвитку пивного ринку України. Ефективна економіка. 2017. № 1.
7. Маслак О., Ільченко О. Економіка ячменю в Україні. Пропозиція — Головний журнал з питань агробізнесу. 2015.01. ст. 13.
8. Коренькова Г.Н. Украина. Производство пива приостановило рост. Международный аналитический журнал Пивное дело. 2018. № 3. URL: http://www.pivnoe-delo.info/ukrainskijrynok-piva-pivnoe-delo-3-2018
9. Украинский рынок пива. Международный аналитический журнал Пивное дело. 2014. №1. URL: http://www.pivnoe-delo.info/ukrainskijrynok-piva-pivnoe-delo-1-2014/
10. Рынок пива Украины 2019: компании и бренды. Пивное дело 3-2019. С. 16. URL: https://www.pivnoe-delo.info/2019/11/09/pivnoe-delo-3-2019-rynok-piva-ukrainy-2019-kompanii-i-brendy

V. Kuzina

TRANSFORMATION OF THE MALT INDUSTRY OF UKRAINE ON THE WAY TO INTEGRATION INTO THE EUROPEAN ECONOMIC SPACE

Summary

The article investigates the state of the malt industry in Ukraine on its path to integration into the European economic space in close connection with the brewing industry and the agrarian sector of the economy, the factors of influence on the dynamics of its development, the role, concepts and principles of investment and production activities of foreign malting corporations in Ukraine.
The urgency of the chosen topic, as we state here, determines the unique experience of adaptation of world corporations for the production of mal in Ukraine. And, thanks to the adoption of international practices, in record time they radically modernized the existing domestic production facilities, built the most modern malt plants, and introduced new technologies for quality management, both in the production of malt and in the cultivation of barley in agricultural enterprises. This experience is worthy of detailed study and dissemination among domestic processing enterprises, which work closely with the agricultural producer.
Through the close contact with the managers of foreign companies that directly implemented the European experience during the restoration of the industry in Ukraine, we were able to successfully explore the nature of problems in the organization of malt production in Ukraine at the regional level, and identify the potential opportunities of the producer of domestic malt and territorial borders of commodity markets.
In this paper, we also state that improving the efficiency of malt production, besides thorough modernization of the production capacities of enterprises, requires a continuous improvement of the mechanism of relations with agricultural enterprises on the principles of partnership, investment support and jointly focused activity to achieve European quality of barley.
Finally, we conclude that the integration of the Ukrainian malt producer in the European space contributes not only to the creation of competitive production, organically integrated into the system of international division of the market on the basis of improving the qualitative parameters of malt to the level of international standards, but also to increasing the profitability of the enterprises of barley production and malt, expanding the ability to export brewery barley, more dynamic entry into the foreign market and malt and beer, creation of new jobs, and a significant increase of inflows to the state and local budgets.

Keywords: arley; malt; beer; production; export; integration; European quality.

References

1. State Statistics Committee of Ukraine (2013), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Jan 2020).
2. Stashejko, V.I. and Shmahlij, O.B. (2013), "Development of raw material base of brewing in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 25—31.
3. Ukrainian industry company for the production of beer, soft drinks and mineral waters JSC Ukrpivo (2020), available at: http://www.ukrpivo.com/ (Accessed 25 Jan 2020).
4. Pivnoe delo (2013), "Ukrainian malt", Mezhdunarodnyj analiticheskij zhurnal Pivnoe delo, vol. 1, available at: https://www.pivnoe-delo.info/ukrainskiy-rynok-soloda/ (Accessed 25 Jan 2020).
5. State Fiscal Service of Ukraine (2020), available at: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (Accessed 25 Jan 2020).
6. Tiukha, I.V. (2017), "Current trends and problems of the beer market in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 1.
7. Maslak, O. and Il'chenko, O. (2015), "Barley economy in Ukraine", Ekonomika iachmeniu v Ukraini, vol. 01, pp. 13.
8. Koren'kova, G.N. (2018), "Beer production halted growth", Mezhdunarodnyj analiticheskij zhurnal Pivnoe delo, vol. 3, available at: http://www.pivnoe-delo.info/ukrainskijrynok-piva-pivnoe-delo-3-2018 (Accessed 25 Jan 2020).
9. Pivnoe delo (2014), "Ukrainian beer market", Mezhdunarodnyj analiticheskij zhurnal Pivnoe delo, vol. 1, available at: http://www.pivnoe-delo.info/ukrainskijrynok-piva-pivnoe-delo-1-2014/ (Accessed 25 Jan 2020).
10. Pivnoe delo (2019), "Ukrainian beer market 2019: companies and brands", Pivnoe delo, vol. 3, pp. 16, available at: https://www.pivnoe-delo.info/2019/11/09/pivnoe-delo-3-2019-rynok-piva-ukrainy-2019-kompanii-i-brendy/ (Accessed 25 Jan 2020).

№ 2 2020, стор. 127 - 130

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 372

Відомості про авторів

В. Ю. Кузіна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

V. Kuzina

Postgraduate student of the Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6944-9194

Як цитувати статтю

Кузіна В. Ю. Трансформація солодової галузі України на шляху інтеграції до європейського економічного простору. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 127–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.127

Kuzina, V. (2020), “Transformation of the malt industry of Ukraine on the way to integration into the european economic space”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 127–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.