EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
Н. М. Сторчай, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.104

УДК: 336.131

Н. М. Сторчай, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Анотація

Роботу присвячено удосконаленню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення фінансової спроможності бюджетів територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування. У роботі досліджено підходи до визначення поняття "територіальна громада", зосереджено увагу на питанні розвитку територіальної громади як суб'єкта забезпечення економічного розвитку території. Акцентовано увагу на тому, що метою проведення реформи є надання територіальним громадам можливості ефективно розпоряджатися власними ресурсами для забезпечення власного розвитку. Розкрито суть поняття "фіскальна децентралізація". Наводяться результати теоретичних досліджень розвитку теорії фіскальної децентралізації провідними економістами. Описано критерії оцінки рівня фінансової децентралізації та надано кількісні та якісні характеристики. Визначено сутність поняття "фінансова спроможність". Прописано основні проблеми, які виникають на шляху оптимізації доходної політики місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації. Визначено основні кроки, які держава повинна здійснити для ефективної реалізації реформи бюджетної децентралізації.

Ключові слова: децентралізація; індекс податкоспроможності; органи місцевого самоврядування; спроможність територіальної громади; територіальна громада; трансферти; фінансова децентралізація; фінансова спроможність; фінансовий потенціал.

Література

1. Баб'юк І., Чепель О. Основні аспекти формування спроможних територіальних громад. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. URL: http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/463/ (дата звернення: 27.09.2019).
2. Баймуратов М. А. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. Xарьков: Одиссей, 2000. 314 с.
3. Батанов О. В. Територіальна громада — первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 2 (12). С. 51—57. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf (дата звернення: жовтень 2014).
4. Бец Б.Б. Формування об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/211.pdf (дата звернення: 13.09.2019).
5. Бюджетний кодекс України: від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17 (дата звернення: 19.08.2019).
6. Децентралізація у цифрах. Офіс реформ Кабінету Міністрів України: веб-сайт. URL: https://rdo.in.ua/direction/decentralizaciya (дата звернення: 18.10.2019).
7. Децентралізація: коротко про головне. Ціна держави. 04 бер. 2019 р. URL: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne (дата звернення: 10.09.2019).
8. Казюк Я., Венцель В., Герасимчук І. Експерти проаналізували бюджети об'єднаних громад кожної області за 2018 рік: від 25 лют. 2019 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10674 (дата звернення: 27.09.2019).
9. Карлін М.І. Необхідність врахування фінансової спроможності регіонів в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. 2010. Вип. 15. С. 21—31.
10. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/ (дата звернення: червень 2019).
11. Мороз О. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Науковий вісник "Демократичне врядування". 2008. Вип. 2. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf (дата звернення: листопад 2019).
12. Новий Кабмін хоче відійти від моделі добровільного об'єднання громад. УНІАН, 03 вересн. 2019 р. URL: https://www.unian.ua/economics/other/10672242-noviy-kabmin-hoche-vidiyti-vid-modeli-dobrovilnogo-ob-yednannya-gromad.html (дата звернення: 10.09.2019).
13. Патицька Х.О. Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування: дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / Львів. Нац. акад. наук України ДУ "Інс-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України", 2018. 254 с. URL: http://ird.gov.ua/irdd/d20180705_a805_PatytskaKh2.pdf (дата звернення: 28.09.2019).
14. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (дата звернення: 10.09.2019).
15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n1090 (дата звернення: 23.06.2019).
16. Сембер С.В., Чубарь О.Г., Машіко К.С. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності та фінансових ресурсів територіальної громади. Регіональна економіка. 2015. Вип. № 3. С. 81—90.
17. Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року. https://zt.gov.ua/index.php
18. Успішна територіальна громада: будуємо разом / Бриль М. та ін. Харків: Видавничий будинок Фактор, 2018. 128 с. URL: http://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf (дата звернення: вересень 2019).
19. Які громади і чому отримують найбільше дотаційних коштів? Ціна держави. 9 липн. 2019 р. URL: http://cost.ua/news/743-yaki-hromady-i-chomu-otrymuyut-naybilshe-dotatsiynykh-koshtiv (дата звернення: 11.09.2019).
20. www.minfin.gov.ua. — Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
21. www.minregion.gov.ua. — Офіційний сайт Мінрегіонбуд.
22. https://zhy.treasury.gov.ua/ua. — Веб-портал Головного управління Державної казначейської служби України у Житомирській області.

N. Storchay, L. Symonenko, V. Dovzhenko

FINANCIAL CAPACITIES OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES BUDGETS IN THE CONTEXT OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL REFORM

Summary

The objective of the research paper is to refine theoretical methodologies and develop recommendations how to strengthen financial capacities of territorial communities under the local government reform. The research paper explores definitions of "territorial community" and focuses on the development of territorial community as a driving force for the economic growth of a region. The paper emphasizes that the aim of the local government reform is to enable community to manage its resources efficiently to ensure growth. The paper provides definition for "fiscal decentralization" and summary of major fiscal decentralization theories developed by local and foreign economists. The paper identifies assessment criteria for fiscal decentralization, its quantitative and qualitative characteristics. In addition, the paper provides definition for "financial capacities" and identifies major issues local governments face when consolidating their local budget revenues. The paper outlines actions to be taken by the central government to ensure sound budget decentralization reform.
Communities have been granted with access to financial resources, in particular income tax, excise tax, social tax and property tax proceeds as well as direct budget transfers. Tax revenues represent the major source for securing financial capacities of local governments to carry out their functions. Nevertheless, comparably high budget dependency of communities from the state budget transfers has been identified.
Comprehensive assessment of communities' financial capacities suggests that a financially capable community has very well-developed private sector or a number of public authorities with extensive headcount; while the least financially capable community has a very small size and population. The assessment proves there is a direct dependency between communities' financial capacities and its population: upon an increase in population territorial communities relies less on the state budget transfers. Thus, it is suggested to spur growth of less viable communities by means of their integration into other communities.

Keywords: decentralization; tax capability index; local self-government authorities; territorial community capacity; territorial community; transfers; fiscal decentralization; financial capacity; financial potential.

References

1. Bab'iuk, I. and Chepel', O. (2017), "Basic aspects of formation of capable territorial communities", Bukovyns'kyj visnyk derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia, available at: http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/463/ (Accessed 25 Jan 2020).
2. Bajmuratov M.A. (2000), Evropejskie standarty lokal'noj demokratii i mestnoe samoupravlenie v Ukraine [European standards of local democracy and local self-government in Ukraine], Odissej, Kharkiv, Ukraine.
3. Batanov, O.V. (2008), "Territorial community - the primary subject of municipal government in Ukraine: concepts and features", Visnyk Tsentral'noi vyborchoi komisii, vol. 2 (12), pp. 51—57.
4. Bets, B.B. (2018), "Formation of united territorial communities in the context of decentralization", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/211.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 25 Jan 2020).
6. Reforms Delivery Office (2019), "Decentralization in figures", available at: https://rdo.in.ua/direction/decentralizaciya (Accessed 25 Jan 2020).
7. cost.ua (2019), "Decentralization: briefly about the main thing", Tsina derzhavy, available at: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne (Accessed 25 Jan 2020).
8. Kaziuk, Ya. Ventsel', V. and Herasymchuk, I. (2019), "The experts analyzed the budgets of the united communities of each region for 2018", Decentralization, available at: https://decentralization.gov.ua/news/10674 (Accessed 25 Jan 2020).
9. Karlin, M.I. (2010), "The need to take into account the financial capacity of the regions in the context of administrative and territorial reform in Ukraine", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Ser.Ekonomika, vol. 15, pp. 21—31.
10. Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2019), "Monitor the process of decentralization of government and reform of local self-government", available at: https://storage.decentralization.gov.ua/ (Accessed 25 Jan 2020).
11. Moroz, O. (2008), "Territorial community: essence, formation and modern Ukrainian realities", Naukovyj visnyk "Demokratychne vriaduvannia", vol. 2, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
12. UNIAN (2019), "The new Cabinet wants to move away from the model of voluntary community association", available at: https://www.unian.ua/economics/other/10672242-noviy-kabmin-hoche-vidiyti-vid-modeli-dobrovilnogo-ob-yednannya-gromad.html (Accessed 25 Jan 2020).
13. Patyts'ka, Kh.O. (2018), "Formation of financial and economic potential of territorial communities in the conditions of realization of local self-government reform", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nats. akad. nauk Ukrainy DU "Ins-t rehion. doslid. im. M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy", Lviv, Ukraine, available at: http://ird.gov.ua/irdd/d20180705_a805_PatytskaKh2.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "About approval of the Methodology of formation of capable territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (Accessed 25 Jan 2020).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n1090 (Accessed 25 Jan 2020).
16. Sember, S.V. Chubar', O.H. and Mashiko, K.S. (2015), "Theoretical approaches to determining the nature of financial capacity and financial resources of the territorial community", Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 81—90.
17. Zhytomyr Regional Council (2019), "Development strategy of Zhytomyr region for the period until 2027", available at: https://zt.gov.ua/index.php (Accessed 25 Jan 2020).
18. Bryl', M. (2018), Uspishna terytorial'na hromada: buduiemo razom [A successful territorial community: building together], Vydavnychyj budynok Faktor, Kharkiv, Ukraine, available at: http://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf (Accessed 25 Jan 2020).
19. cost.ua (2019), "Which communities and why receive the most grants?", Tsina derzhavy, available at: http://cost.ua/news/743-yaki-hromady-i-chomu-otrymuyut-naybilshe-dotatsiynykh-koshtiv (Accessed 25 Jan 2020).
20. Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: www.minfin.gov.ua (Accessed 25 Jan 2020).
21. Ministry of Regional Development (2020), available at: www.minregion.gov.ua (Accessed 25 Jan 2020).
22. Main Department of the State Treasury Service of Ukraine in Zhytomyr Oblast (2020), available at: https://zhy.treasury.gov.ua/ua (Accessed 25 Jan 2020).

№ 2 2020, стор. 104 - 109

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

Н. М. Сторчай

магістр з публічного управління та адміністрування, головний спеціаліст відділу доходів та економічного аналізу, Департамент фінансів Житомирської ОДА, м. Житомир

N. Storchay

Master of Public Administration, Chief Specialist of the Revenue and Economic Analysis Department, Department of Finance, Zhytomyr Regional State Administration, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5753-6832


Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-6924-3885


В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7441-3535

Як цитувати статтю

Сторчай Н. М., Симоненко Л. І., Довженко В. А. Фінансова спроможність бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.104

Storchay, N., Symonenko, L. and Dovzhenko, V. (2020), “Financial capacities of the territorial communities budgets in the context of the administrative and territorial reform”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.