EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. О. Музичка, У. В. Ситайло

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.101

УДК: 640.41

Є. О. Музичка, У. В. Ситайло

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено проблему управління персоналом готельних підприємств. Підкреслено особливості використання сучасних технологій управління персоналом на підприємствах сфери послуг. Обгрунтовано роль удосконалення інформаційної системи готельних підприємств — вона підвищує продуктивність праці, знижує витрати, підвищує оперативність реагування на позитивні та негативні чинники. Вказано основні аспекти, що дозволяють підвищити ефективність процесу управління персоналом. Основними завданнями розроблення власного програмного додатку для управління організаційною структурою на основі комп'ютерних програм управління кадрами, є атестація та оцінка персоналу, зберігання професійної історії, формування кадрового резерву, розроблення програм розвитку, прогнозування створення нових робочих місць, діагностика мотивації, підвищення мотивації, створення систем підбору та відбору, оцінка витрат на навчання та інші. Визначено потреби в професійному навчанні, які здійснюється відповідно до індивідуального плану розвитку. Вказані особливості оцінки процесу управління персоналом готельних підприємств. Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. Оцінюванням персоналу є процедурою, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його трудової діяльності визначеним вимогам. Існує значна кількість видів оцінювання. Визначено потреби у розвитку персоналу, які складають загальну програму професійного навчання персоналу підприємства. Поетапне формування програми розвитку персоналу надасть змогу готельному підприємству чітко визначити цілі, завдання та напрями удосконалення організації управління персоналом на підприємстві. Доведено, що впровадження комплексного оцінювання персоналу та створення власного програмного додатку для управління організаційною структурою у загальну інформаційну систему готельних підприємств забезпечить своєчасний контроль та оцінку результатів діяльності підприємства.

Ключові слова: готельне підприємство; управління персоналом; заходи підвищення конкурентоспроможності; особливості управління готельнми підприємствами.

Література

1. Балабанова, Л.В. Управління персоналом: навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. — К.: Професіонал, 2006. — 512 с.
2. Комар Ю.М. Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей: моногр. / Ю.М. Комар. — Донецьк: СПД Купріянов, 2008. — 358 с.
3. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. — 2-е вид., перероблене й доповнене. — К.: Кондор, 2005. — 308 с.
4. Левченко А.О. Методичні підходи до управління розвитком персоналу на підприємстві / А.О. Левченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. — Кіровоград: КНТУ, 2005. — Вип. 7, Ч. 1. — С. 156—163.
5. Лєбєдєва І.Ю., Томашевська В.О. Підходи до оцінки персоналу як складової аналізу кадрового потенціалу та технології його розвитку / І.Ю. Лєбєдєва, В.О. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 12. — С. 75—81.
6. Рульєв B.A., Гуткевич C.O. Менеджмент: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 312 с.

Y. Muzychka, U. Sytailo

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF HOTEL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the problem of personnel management of hotel enterprises. The features of the use of modern personnel management technologies at service enterprises have been emphasized. The role of improving the information system of hotel enterprises is justified — it increases labor productivity, reduces costs, and improves the responsiveness to positive and negative factors. The main aspects that improve the efficiency of the personnel management process are indicated. The main tasks of developing your own software application for managing the organizational structure based on computer programs for personnel management are the certification and assessment of personnel, storage of professional history, the formation of a personnel reserve, the development of development programs, forecasting the creation of new jobs, diagnostics of motivation, increasing motivation, creating selection systems and selection, cost estimation of training and others. The needs for vocational training that are carried out in accordance with an individual development plan are identified. The indicated features of the assessment of the personnel management process of hotel enterprises. Personnel assessment is considered as an element of management and as a system of personnel certification; it is used in an organization in one form or another. Personnel assessment is a procedure carried out with the aim of identifying the degree of compliance of the professional, business and personal qualities of the employee, quantitative and qualitative results of his work with certain requirements. There are a significant number of types of assessment. The needs for personnel development are identified, make up the general program of professional training of the enterprise personnel. The phased formation of the personnel development program will allow the hotel company to clearly define the goals, objectives and directions of improving the organization of personnel management at the enterprise. It is proved that the introduction of a comprehensive assessment of personnel and the creation of its own software application for managing the organizational structure in the general information system of hotel enterprises will provide timely monitoring and evaluation of the results of the enterprise.

Keywords: hotel enterprise; HR; measures to increase competitiveness; features of management of hotel enterprises.

References

1. Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2006), Upravlinnja personalom [Personnel management], Profesional, Kyiv, Ukraine.
2. Komar, Ju.M. (2008), Naukovi zasady innovacijnyh mehanizmiv derzhavnogo upravlinnja pidgotovkoju studentiv upravlins'kyh special'nostej [Scientific principles of innovative mechanisms of public administration training of students of administrative specialties], SPD Kuprijanov, Donec'k, Ukraine.
3. Krushel'nyc'ka, O.V. and Mel'nychuk, D.P. (2005), Upravlinnja personalom [Personnel management], 2-d ed., Kondor, Kyiv, Ukraine.
4. Levchenko, A.O. (2005), "Methodical approaches to management of personnel development at the enterprise", Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 7, no. 1, pp. 156—163.
5. Ljebjedjeva, I.Ju. and Tomashevs'ka, V.O. (2018), "Approaches to the evaluation of personnel as a component of the analysis of human resources and technology of its development", Investycii': praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 75—81.
6. Rul'jev, B.A. and Gutkevych, C.O. (2011), Menedzhment [Management], Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 101 - 103

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 380

Відомості про авторів

Є. О. Музичка

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

Y. Muzychka

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-3640-0404


У. В. Ситайло

асистент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

U. Sytailo

assistant of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-6013-2580

Як цитувати статтю

Музичка Є. О., Ситайло У. В. Особливості управління персоналом готельних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 101–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.101

Muzychka, Y. and Sytailo, U. (2020), “Features of personnel management of hotel enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 101–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.