EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
О. В. Гамова, А. М. Хомік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.95

УДК: 657.6

О. В. Гамова, А. М. Хомік

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Анотація

У ході написання статті авторами було досягнуто мету, а саме розроблено науково обгрунтовані шляхи удосконалення обліку та контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь".
Запропоновано використання документів обліку та оподаткування заробітної плати для ПАТ "Запоріжсталь", які дадуть можливість деталізувати облік за напрямами, представити інформацію у більш розгорнутому вигляді й тим самим створити ефективну систему обліку оплати праці в команді ПАТ "Запоріжсталь", що буде відповідати сучасним потребам ринкової економіки України та міжнародного співтовариства.
Розробляючи пропозиції щодо удосконалення контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь", треба дотримуватися системного підходу, який забезпечить його найбільшу результативність визначить раціональність контрольної діяльності. Правильна організація системи контролю на підприємстві ПАТ "Запоріжсталь" забезпечить керівництво та власників достовірною інформацією про стан розрахунків з оплати праці.
За результатами дослідження розроблено та запропоновано методику контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь", яка надасть змогу вдосконалити контрольні процедури за підконтрольними об'єктами, описати алгоритм дій, що оптимізує витрати часу та удосконалить контрольний процес на підприємстві загалом. Ефективність контрольних процедур для проведення перевірок заробітної плати може бути підвищена завдяки використанню спеціально розроблених та запропонованих документів, а саме: відомості контролю розрахунків за видами оплат з урахуванням її поділу на першу та другу половину окладу; відомості контролю нарахованої заробітної плати за видами оплат; відомості контролю оподаткування заробітної плати; відомості контролю правильності визначення середньої заробітної плати для сплати лікарняних.
Застосування на практиці запропонованих рекомендацій з удосконалення обліку та контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень щодо використання порядку нарахування, оподаткування та контролю заробітної плати суб'єктами господарювання.

Ключові слова: облік; контроль; заробітна плата; підприємство.

Література

1. Максимець Ю.В. Заробітна плата як визначальний чинник мотивації праці в ринковій економіці. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.10. С. 224—229.
2. Плахтій Т.Ф., Калашник В.В. Удосконалення моделі аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znptdau_2013_1_2_32.pdf
3. Евдовицкий Д.А., Вострикова Л.А. Вознаграждение персонала: регулирование, учет и отчетность, экономический анализ: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 303 с.
4. Гамова О.В., Козачок І.А., Бортник Г.О. Розробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві. Агросвіт: науково-практичний журнал. Вип. 4. 2019. С. 24—31.
5. Гамова О.В., Козачок І.А., Федоренко Т.С. Оцінка фінансового стану та розробка програми аудиту запасів на ПАТ ПВП "Кривбасвибухпром". Інвестиції: практика та досвід. Вип. 5. 2019. С. 42—50.
6. Гамова О.В., Козачок І.А., Федоренко Т.В. Внутрішній контроль заробітної плати на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. Вип. 2. 2017. С. 31—38.
7. Гамова О.В., Козачок І.А., Нікітюк А.В. Особливості обліку та удосконалення контролю нарахування заробітної плати в бюджетній організації. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". № 2, 2019. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880
8. Гамова О.В., Феофанов Л.К., Козачок І.А. Копитіна І.О. Особливості обліку та удосконалення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі. Економіка та держава. Вип. 1. 2019 р. С. 104—113.
9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навч. посібник. Київ: Каравелла, 2005. — 560 с.

O. Нamova, А. Homik

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF SALARY AT PJSC ZAPORIZHSTAL

Summary

During the writing of the article, the authors achieved the goal, namely, to develop scientifically sound ways to improve the accounting and control of wages at the PJSC "Zaporizhstal".
We propose the use of accounting and payroll documents for PJSC "Zaporizhstal", which will allow to detail accounting by directions, to present information in a more comprehensive form and thereby create an effective system of payroll accounting in the team of PJSC "Zaporizhstal" that will meet the modern needs of the market economy of Ukraine and the international community.
When developing proposals for improving the control of wages at the PJSC "Zaporizhstal" it is necessary to adhere to a systematic approach that will ensure its highest efficiency will determine the rationality of control activities. Proper organization of the control system at the enterprise of PJSC "Zaporizhstal" will provide management and owners with reliable information on the status of payroll calculations.
According to the results of the research, a methodology for wage control at the PJSC "Zaporizhstal" was developed and proposed, which will allow to improve control procedures for controlled objects, describe an algorithm of actions that will optimize time consuming and improve the control process in the enterprise as a whole. The effectiveness of control procedures for conducting payroll checks can be enhanced by the use of specially designed and proposed documents, namely: information on the control of payments by types of payments, taking into account its division into the first and second half of salary; information on control of accrued wages by types of payments; information on wage tax control; information on the control of the correct determination of the average wage for the payment of sick leave.
The practical implementation of the proposed recommendations for improving the accounting and control of pay at Zaporizhstal PJSC will help to increase the effectiveness of management decisions regarding the use of the procedure of accrual, taxation and control of salaries by economic entities.

Keywords: accounting; control; salary; enterprise.

References

1. Maksymets', Yu.V. (2008), "Wages as a determinant of labor motivation in a market economy", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18.10, pp. 224—229.
2. Plakhtij, T.F. and Kalashnyk, V.V. (2013), "Improvement of the model of analytical accounting of payments for employees", available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znptdau_2013_1_2_32.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
3. Evdovytskyj, D.A. and Vostrykova, L.A. (2007), Voznahrazhdenye personala: rehulyrovanye, uchet y otchetnost', ekonomycheskyj analyz [Remuneration of staff: regulation, accounting and reporting, economic analysis], YuNYTY-DANA, Moscow, Russia.
4. Gamova, O. Kozachok, I. and Bortnik, G. (2019), "Development of audit programme of finished goods sales income in the enterprise", Agrosvit, vol. 4, pp. 24—31.
5. Gamova, O. Kozachok, I. and Fedorenko, Т. (2019), "An estimation of the financial state and development of program of audit of supplies are on an enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42—50.
6. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Fedorenko, T.V. (2017), "Internal control of wages at the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 31—38.
7. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Nikitiuk, A.V. (2019), "Features of accounting and improving control of payroll in a budget organization", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880 (Accessed 15 Jan 2020).
8. Hamova, O.V. Feofanov, L.K. Kozachok, I.A. and Kopytina, I.O. (2019), "Features of accounting and improvement audit of payroll in a budgetary institution", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 104—113.
9. Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Yu.V. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 95 - 100

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

O. Нamova

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

ORCID:

0000-0002-9752-6900


А. М. Хомік

магістр ОА-18, Запорізький національний університет. Інженерний інститут

А. Homik

Group of studing the theory of taxation-18 of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

ORCID:

0000-0002-1123-545X

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Хомік А. М. Удосконалення обліку та контролю заробітної плати на пат "запоріжсталь". Економіка та держава. 2020. № 2. С. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.95

Нamova, O. and Homik, А. (2020), “Improvement of accounting and control of salary at pjsc zaporizhstal”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.