EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Ю. В. Шушкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90

УДК: 339.9

Ю. В. Шушкова

НОВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано, що нерівномірності та диспропорції інноваційно-технологічного розвитку за регіонами країни негативно позначаються та призводять до незбалансованості і несистемності процесів формування конкурентоспроможності національної економіки. Усунення цих недоліків потребує якісного інформаційного забезпечення, зокрема в частині стану і тенденцій розвитку за регіонами країни. З цією метою у статті наведено результати обгрунтування авторського нового методичного підходу до аналізування регіональних диспропорцій інноваційно-технологічного розвитку економіки. На основі вихідних даних за регіонами України за 2009—2018 роки, підібраних за групами: (1) ресурсозабезпеченість інноваційно-технологічної діяльності, (2) інноваційно-технологічна активність, (3) ефективність інноваційно-технологічної діяльності, здійснено групування областей країни як за вказаними групами, так і за інтегральним індексом інноваційно-технологічного розвитку. Зроблено висновки як за рівнями розташування регіонів у рейтингу, так і за динамікою зміни їх позицій.

Ключові слова: інноваційно-технологічний розвиток; регіони України; кластеризація.

Література

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Штець Т.Ф. Обгрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56—63.
2. Войтко С.В. Управління розвитком наукомістких виробництв: монографія / С.В. Войтво. Київ: ВПІ Політехніка, 2012. 280 с.
3. Касьянов С. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС / С. Касьянов. Київ: Нора-друк, 2004. 86 с.
4. Кушнерук А. С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6 (132). С. 54—61.
5. Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / за загал. ред. В. П. Вишневського. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2016. 519 с.
6. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: монографія / Л.І. Піддубна. Київ: Інжек, 2007. 367 с.
7. Промисловість України: стратегія та політика структурно-технологічної модернізації: монографія / Ю.В. Кіндзерський. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2013. 536 с.
8. Ромусік Я. В. Технологічна структура економіки: вітчизняні та світові тенденції. Ефективна економіка. 2013. № 11. С. 1—5.
9. Kusnets P.W. An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea. Ecnomic Development and cultural Change. 1988. № 36. P. 11—43.
10. Васильців Т.Г., Магас Н.В. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.2. С. 218—222.

Yu. Shushkova

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF REGIONAL PECULIARITIES OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY ON THE BASIS OF CLUSTERING

Summary

The goal of the article is to generalize the instruments of world experience of innovative and technological development of economy for further formation of effective State policy in this area. The paper grounded that uneven and imbalance of innovation and technological development by the regions of the country negatively affect and lead to imbalance and non-systemic processes of formation of competitiveness of national Economy. The elimination of these shortcomings requires high-quality information support, in particular in terms of the State and development trends by regions of the country.
The article shows the results of the substantiation of the new methodical approach to analyzing the regional disproportion of innovation and technological development of the economy. On the basis of initial data by regions of Ukraine for 2009—2018, selected by the group: (1) resources availability of innovation and technological activity, (2) innovation and technological activity, (3) efficiency of innovation and technological activity, The grouping of regions of the country both in specified groups and in the integral Index of innovation and technological development is carried out.
It is proved that in Ukraine there is no stability of innovation and technological development. Instability is characteristic of both integral index and partial indices of innovation and technological development. It is shown that the landmarks regional policy of technological modernization of the economy should be: growth of efficiency of the use of material and technical base of technological development, increase of number of enterprises with technological Innovations and number of technologically active entities, growth of the level of innovation and technological activity and increase of the number of new technological processes implemented.
During researches method of cluster analysis by means of which was carried out grouping of regions of Ukraine according to parameters of innovation-technological development of regional economies is used.
Scientific novelty of the study consists in substantiation of the new methodological approach to the analysis of regional disproportions and differentiations of innovation and technological development on the basis of cluster data analysis.

Keywords: innovation and technological development; regions of Ukraine; clustering.

References

1. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Shtets', T.F. (2018), "Substantiation of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the Ukrainian economy", Entrepreneurship and trade, vol. 23, pp. 56—63.
2. Voytko, V. S. (2012), Upravlinnia rozvytkom naukomistkyh vyrobnytstv [Management of the development of high-tech industries], VPI Politehnika, Kyiv, Ukraine.
3. Каs'yanov, S. (2004), Derzhavna dopomoga vyrobnykam v Ukrayini: reformuvannia vidpovidno do norm SOT I YeS [State aid to producers in Ukraine: WTO and EU reform], Nora-druk, Kyiv, Ukraine.
4. Кushneruk, А. S. (2012), "Experience in implementing state industrial policy in the western developed countries", Current economic problems, vol. 6 (132), pp. 54—61.
5. Vyshnens'kyi, V. P. (2016), Nacional'na model' neoindustrial'nogo rozvytku Ukrainy [National model of neo-industrial development of Ukraine], Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Piddubna, L. I. (2007), Коnkurentosporomozhnist' ekonomichnyh system [Competitiveness of economic systems], Іnzhek, Kyiv, Ukraine.
7. Kindzerskyi, Yu. V. (2013), Promyslovist' Ukrainy: strategiya ta polityka strukturno-tehnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Romusik, Ya. V. (2013), "Technological structure of the economy: domestic and world trends", An efficient economy, vol. 11, pp. 1—5.
9. Kusnets, P. W. (1988) ), "An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea", Ecnomic Development and cultural Change, vol. 36, pp. 11—43.
10. Vasyltsiv, Т.G. and Маgаs, N.V. (2014), "Prerequisites of competitiveness of retail enterprises", Scientific Herald of the National Forestry University of Ukraine, Vol. 24.2, pp. 218—222.

№ 2 2020, стор. 90 - 94

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 348

Відомості про авторів

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені І. Франка

Yu. Shushkova

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-3836-7548

Як цитувати статтю

Шушкова Ю. В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 90–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90

Shushkova, Yu. (2020), “New methodological approach to the analysis of regional peculiarities of innovation and technological development of Ukraine's economy on the basis of clustering”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 90–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.