EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
О. Б. Пелех

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.85

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех

МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті побудовано узагальнену модель формування та реалізації структурної політики. Елементами моделі є загальні характеристики (властивості), система цілей, механізм реалізації політики, а також сукупність суб'єктів, які задіяні в процесі її реалізації. Своєрідним "двигуном" реалізації структурної політики є механізм її реалізації, представлений трьома видами забезпечення: інструментальним, науково-методичним і нормативно-правовим. Центральне місце в забезпеченні належить структурно-темпологічному аналізу та моніторингу структурних змін, що випливає з алгоритму здійснення структурної політики, запропонованого в роботі. Алгоритм представляє собою семикрокову процедуру, що повторюється на кожному етапі життєвого циклу структурної політики. Структурно-темпологічний аналіз і моніторинг складають зміст трьох заключних етапів алгоритму — періодично (щорічно) повторюваного моніторингу і аналізу здійснення політики, а також підсумкового аналізу, який підбиває підсумки поточного етапу політики і задає нові цілі для наступного етапу політики.
У роботі розкрито інституційні засади системи формування та реалізації структурної політики, у тому числі системи моніторингу та структурно-темпологічного аналізу.

Ключові слова: структурна політика; механізм структурної політики; структурно-темпологічний аналіз; моніторинг структурних змін.

Література

1. Пелех О.Б. Сутність, концептуальні засади й особливості структурної політики. Проблеми економіки. 2018. №2. C. 121—127.
2. Пелех О.Б. Завдання структурної політики України на сучасному етапі розвитку. Агросвіт. 2019. № 23. С. 62—72.
3. Романова Т.В. Механізм формування структурної політики в умовах інтеграційних процесів. Економіка і регіон. 2016. №5. С. 38—42.

O. Pelekh

MODEL OF STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYSIS

Summary

In this article, a generalized model for the formulation and implementation of structural policies is provided. The elements of the model are the general characteristics (features), the system of goals, the mechanism of policy implementation, and the set of entities involved in the process of its implementation. A distinct "engine" of structural policy implementation is the mechanism of its implementation, represented by three types of provision: instrumental, scientific, methodological, legal and regulatory.
Instrumentation support is a financial, economic, informational, governmental, structural, legal, organizational, educational tools that are divided into instruments of direct and indirect action. Legal and regulatory support is a set of legal acts related to the restructuring of the economy, implementation of the principles of structural restructuring in the legal field of the state; national, sectoral and regional strategies for restructuring of the national economy, recommendations and international standards.
Scientific and methodological support for structural policy is a set of methods and means of planning and forecasting, modeling, systems of audit and regulation of policy implementation processes, evaluation of achievement of development goals and monitoring of the process of implementation of structural policy.
The main purpose of the implementation lies in the structural and tempological analysis and monitoring of structural changes, which follows from the structural policy implementation algorithm. The algorithm is a seven-step procedure that is repeated at each stage of the lifecycle of the structural policy. Structural and tempological analysis and monitoring are the content of the three final stages of the algorithm which is a periodically repeated monitoring and analysis of policy implementation, as well as an abstract of analysis that summarizes the current policy stage and sets new goals for the next policy phase.
The article describes the institutional foundations of the system of formulation and implementing of structural policy, including the system of monitoring and structural, tempological analysis.

Keywords: structural policy; mechanism of structural policy; structural and tempological analysis; monitoring of structural changes.

References

1. Pelekh, O. B.(2018), "Essence, Conceptual Principles, and Features of Structural Policy", Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 121—127.
2. Pelekh, O. B. (2005), " Tasks for structural policy of Ukraine at the current stage of development", Ahrosvit, vol. 23, pp. 62—72.
3. Romanova, T. V. (2016), "Formation Mechanism of Structural Policy in the Conditions of Integration Processes", Ekonomika i rehion, vol.5, pp. 38—42.

№ 2 2020, стор. 85 - 89

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 308

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Pelekh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

ORCID:

0000-0002-5657-6717

Як цитувати статтю

Пелех О. Б. Модель структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.85

Pelekh, O. (2020), “Model of structural policy of Ukraine and structural-tempological analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.