EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ МІНІМІЗАЦІЇ АБО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
О. Є. Сушкова, Н. М. Борейко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.79

УДК: 657.631.6

О. Є. Сушкова, Н. М. Борейко

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ МІНІМІЗАЦІЇ АБО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Анотація

У статті поглиблено теоретичні засади щодо оцінювання показників фінансової звітності суб'єктів господарювання з метою виявлення ризиків необгрунтованої мінімізації або ухилення від сплати податків. З'ясовано, що в Україні упродовж значного періоду часу спостерігається високий рівень тіньової економіки, існування якої негативно впливає на дохідну частину бюджету та економічну спроможність держави в цілому. Це дає підстави вважати, що велика кількість суб'єктів господарювання вдається до приховування доходу та реальної кількості найманих працівників, виплати заробітної плати "у конвертах" тощо. Окремі суб'єкти господарювання під час формування звітності вдаються до застосування способів мінімізації або ухилення від сплати податків. З'ясовано, що найчастіше порушення податкового законодавства, виникають у разі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Встановлено, що до складу "ризикових" статей фінансової звітності передусім слід відносити ті, що розкривають стан, динаміку та структуру дебіторської й кредиторської заборгованості суб'єктів господарювання, порядок формування собівартості та характеризують її елементи (витрати на оплату праці, необоротні активи, запаси тощо). Автором наведено перелік основних типів схем мінімізації або ухилення від сплати податків, виявлення яких можливе у процесі аналізу показників фінансової звітності суб'єктів господарювання. Акцентовано увагу на тому, що крім аналізу конкретних статей фінансової звітності суб'єкта господарювання, джерелом інформації щодо наявності ризиків застосування платниками податків схем мінімізації або ухилення від сплати податків повинно бути й зіставлення тих статей фінансової звітності, які, з огляду на національну практику ведення підприємницької діяльності, мають значні ознаки ризиковості. На підставі проведеного дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення виявлення ризиків необгрунтованої мінімізації або ухилення від сплати податків. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх використання компетентними органами державної влади для удосконалення заходів щодо виявлення платників податків з ознаками ризику.

Ключові слова: суб'єкти господарювання; фінансова звітність; ухилення від сплати податків; податкові ризики; мінімізація податків.

Література

1. Алгоритм виявлення ризикових суб'єктів господарювання — платників податку на прибуток підприємства на основі аналізу співвідношення показників фінансової звітності: Звіт з ННТР (№ держ. реєстр. 0116U004969) / НДІ фіскальної політики, Університет ДФС України, 2017. 589 с.
2. Вдосконалення процедур проведення аудиту ризикових суб'єктів господарювання за результатами аналізу фінансової та податкової звітності: Звіт з ННТР (№ держ. реєстр. 0118U004104) / НДІ фіскальної політики, Університет ДФС України, 2018. 464 с.
3. Звіт Державної фіскальної служби України за 2017 рік. Київ. 2018. 117 с. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 22.10.2019).
4. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. Київ. 2019. 112 с. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 01.10.2019).
5. Звіт про фінансові результати. URL: www.golovbukh.ua/article/7084-zvt-pro-fnansov-rezultati (дата звернення: 10.10.2019).
6. Крупка Я.Д. Фінансовий облік: підруч. / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.В. Гудзь [та ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 451 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22518/1/Finansovyj_Oblik-2017.pdf (дата звернення: 18.11.2019).
7. Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків: наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386. URL: http://zakon3.rada.gov.ua (дата звернення: 18.11.2019).
8. Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ: наказ ДФС України від 28.07.2015 № 543. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 18.11.2019).
9. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків: наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15 (дата звернення: 18.11.2019).
10. Про Примітки до річної фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 (дата звернення: 08.11.2019).
11. Проскура К.П., Сушкова О.Є. Основні методи мінімізації сплати податків в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". 2016. Том 21. Випуск 3. С. 168—175.
12. Ризикові платники податку на прибуток підприємств та методика їх виявлення на основі аналізу показників фінансової звітності / за заг. ред. О.Є. Сушкової. К.: Алерта, 2017. 96 с.
13. Тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення: 28.12.2019).
14. Тіньова економіка в Україні. Результати дослідження 2019 року. Київський міжнародний інститут соціології. 11.10.2019. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1&fbclid=IwAR1GSrnl6l4vk1GZE4QR9yekDt_C_NMIXJ-eA0mWArZpSC3DsCgwPsZ7unw (дата звернення: 28.12.2019).
15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. 7-ме вид. допов. і перероб. К.: Алерта, 2016. 928 с.
16. Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: навч. посіб. / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк]; за заг. ред. Н. М. Ткаченко. К.: Алерта, 2014. 456 с. URL: http://pidruchniki.com/1648040364271/ buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_oblik (дата звернення: 14.12.2019).
17. Шкуренко Н.Г. Організаційно-правові засади відпрацювання податкових ризиків. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України, 17—18 трав. 2018 р.). К.: Алерта, 2018. 174 с.

O. Sushkova, N. Boreіko

EVALUATION OF INDICATORS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES AS A TOOL OF IDENTIFYING TAX MINIMIZATION RISKS OR TAX EVASION

Summary

The article deepens the theoretical foundations for evaluating financial statements of business entities to identify the risks of unreasonable tax minimization or tax evasion. It is found that in Ukraine for a considerable period there is a high level of shadow economy, the existence of which has a negative impact on budget revenues and economic capacity of the state as a whole. This enables the understanding that a large number of business entities resort to concealing income and the real number of employees who having unofficial salaries etc. Some entities, creating financial statements, resorted to the use of methods to tax minimization or tax evasion. The most common violations of tax law occur when paying value added tax and corporate income tax. It is established that the "risky" items of financial statements should primarily include those that disclose the status, dynamics and structure of receivables and payables of economic entities, the procedure for cost formation and characterize its elements (labor costs, fixed assets, stocks, etc.). Assessment of financial statements is the first stage of risk-oriented audit that allows to: set the level of riskiness of taxpayers' activity; select payers who have high and medium risk; establish the type of scheme applied by the risky entity to unreasonably minimize or evade taxes; identify the underlying risk operations. The author gives a list of the main types of tax minimization or tax evasion schemes that can be identified in the course of analyzing financial statements of business entities. The fact that in addition to the analysis of specific items of financial statements of the entity, the source of the availability of risky taxpayers applying minimization schemes or tax evasion should be a comparison of the financial statements articles which, taking into account national practice of doing business activities have significant indicators of riskiness. Based on the study, recommendations were made in order to improve the identification of risks of unreasonable tax minimization or tax evasion. The practical significance of the results of the study lies in the possibility of their use by competent public authorities to improve measures to identify taxpayers with indications of riskiness.

Keywords: usiness entities; financial statements; tax evasion; tax risks; tax minimization.

References

1. Research Institute of Fiscal Policy (2017), Alhorytm vyyavlennya ryzykovykh subyektiv hospodaryuvannya — platnykiv podatku na prybutok pidpryyemstva na osnovi analizu spivvidnoshennya pokaznykiv finansovoyi zvitnosti. Zvit z NNTR (№ derzh. reyestr. 0116U004969) [Algorithm for the detection of risky business entities — payers of income tax by analyzing the ratio of financial statements. Report on NNTR (State Registration № 0116U004969)], University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.
2. Research Institute of Fiscal Policy (2018), Vdoskonalennya protsedur provedennya audytu ryzykovykh subyektiv hospodaryuvannya za rezultatamy analizu finansovoyi ta podatkovoyi zvitnosti. Zvit z NNTR (№ derzh. reyestr. 0118U004104) [Improvement of procedures for conducting audit of risky entities based on the results of the analysis of financial and tax reporting. Report on NNTR (State Registration № 0118U004104)], University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.
3. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "Report of the State Fiscal Service of Ukraine for 2017", available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 22 Jan 2020).
4. State Fiscal Service of Ukraine (2019), "Report of the State Fiscal Service of Ukraine for 2018", available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 22 Jan 2020).
5. Golovbukh (2019), "Statement of financial results", available at: http://www.golovbukh.ua/article/7084-zvt-pro-fnansov-rezultati (Accessed 22 Jan 2020).
6. Krupka, Ya. D. Zadorozhnyi, Z. V. and Gudz, N. V. (2017), Finansovyy oblik [Financial accounting], 4rd ed, Ternopil, TNEU, Ukraine.
7. Ministry of Finance of Ukraine (2018), Order "On Amendments to the Procedure for Forming a Plan-Schedule of Documentary Scheduled Checks of Taxpayers", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/ (Accessed 18 Jan 2020).
8. The State Fiscal Service of Ukraine (2015), Order "On providing comprehensive control of VAT tax risks"", available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 18 November 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2015), Order "On Approval of the Procedure for Forming a Schedule of Carrying out Documentary Scheduled Checks of Taxpayers", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15 (Accessed 18 Jan 2020).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order "On Notes to the Annual Financial Reporting", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 (Accessed 8 Jan 2020).
11. Proskura, K. P. and Sushkova, O. Ye. (2016), "Basic methods of tax minimization in Ukraine", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Ekonomika", vol. 21. Issue 3, pp. 168—175.
12. Sushkova, O. Ye. Eds. (2017), Ryzykovi platnyky podatku na prybutok pidpryyemstv ta metodyka yikh vyyavlennya na osnovi analizu pokaznykiv finansovoyi zvitnosti [Risky payers of corporate income tax and the method of their detection based on the analysis of financial statements]. Alerta, Kyiv, Ukraine.
13. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2018), "Trends in the shadow economy in Ukraine in 2018", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 28 Jan 2020).
14. Kiev International Institute of Sociology (2019), "The shadow economy in Ukraine. Results of the study in 2019", available at: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1&fbclid=IwAR1GSrnl6l4vk1GZE4QR9yekDt_C_NMIXJ-eA0mWArZpSC3DsCgwPsZ7unw (Accessed 28 Jan 2020).
15. Tkachenko, N. M. (2016), Bukhhalterskyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist [Accounting financial, taxation and reporting], 7rd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.
16. Tkachenko, N. M. Borovich, O. V. Tyutsyak, I. L. and Tyutsyak, A. L. (2014), Finansovyy oblik 2 [Financial accounting 2], Alerta, Kyiv, Ukraine.
17. Shkurenko, N. H. (2018). "Organizational and legal principles of working out tax risks", Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoho kruhloho stolu. Orhanizatsijno-pravovi zasady vidpratsiuvannia podatkovykh ryzykiv. Protydiia minimizatsii splaty podatkiv: svitovyj dosvid ta praktyka Ukrainy [Scientific and Practical Roundtable. Counteracting Taxes Minimization: World Experience and Practice in Ukraine], University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine, 17—18 may.

№ 2 2020, стор. 79 - 84

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 334

Відомості про авторів

О. Є. Сушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри митної справи, провідний науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України

O. Sushkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Customs, Leading Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development, Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5808-4823


Н. М. Борейко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України

N. Boreіko

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development,Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5808-4823

Як цитувати статтю

Сушкова О. Є., Борейко Н. М. Оцінювання показників фінансової звітності суб'єктів господарювання як засіб виявлення ризиків мінімізації або ухилення від сплати податків. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.79

Sushkova, O. and Boreіko, N. (2020), “Evaluation of indicators of the financial statements of business entities as a tool of identifying tax minimization risks or tax evasion”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.