EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Ю. Л. Грінченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.72

УДК: 338.2:338.44+339.13

Ю. Л. Грінченко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Анотація

Споживачі та виробники в економіці діють відповідно до індивідуальних цілей, а у випадку взаємного задоволення потреб щодо виконання таких цілей відбувається вирішення протиріч та конфліктів споживачів та виробників, яке призводить до розвитку галузевого ринку. Метою статті є створення концепту стратегічного розвитку галузі шляхом систематизації теоретико-методологічних положень, методичних, інструментальних й організаційних підходів до організації роботи авіаційної галузі. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: інституційний, причинно-наслідковий та системний аналіз. Розвиток галузі можливий в умовах комбінованої форми власності через вибіркову корпоратизацію, міжгалузеве співробітництво та використання трансферних цін між економічними агентами в умовах дерегуляції галузі. Техніко-технологічні комплекси розглядаються у якості форм збереження тимчасової ринкової влади завдяки впровадженню результатів НДДКР через конкурентний вплив на галузевий розвиток. Виявлено суперечності між впливом глобалізації та ступенем відкритості економіки, які мають бути вирішені для реалізації розвитку, а саме: виникнення та формування попиту; диверсифікація інвестицій; необхідність імпортозаміщення в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів; потенціал застосування бенчмаркінгу; протидія екологічним ризикам в умовах технічного прогресу; регулювання впливу роботизації та штучного інтелекту. Пропонується розглядати авіаційну галузь як кластерну сукупність підприємств, передусім двох основних компонентів: аеропортів та авіаційних перевізників. Проте сторонніми стейкхолдерами стають усі сервісні та виробничі підприємства, які забезпечуються автономію, сталість та прибутковість авіаційної галузі. Перспективами подальших досліджень є розробка економіко-математичної моделі ефективного вибору економічних агентів авіаційної галузі в умовах оптимального розподілення витрат за рахунок трансфертних цін та інтеграції в межах галузевого ринку.

Ключові слова: економічне зростання; відкрита економіка; галузевий ринок; ефективність; авіаційні галузь; стратегія галузевого розвитку.

Література

1. Зверяков М.И. Теоретические проблемы формирования национальной экономической системы: монография. Одесса: Астропринт, 2012. 352 с.
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник; пер. с англ.: в 2-х т. Москва: Республика, 1993. 785 с.
3. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. Київ: Знання, 2007. 670 с.
4. Malighetti P. et al. Value determinants in the aviation industry. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. 2011. Vol. 47. No 3. P. 359—370.
5. Vasigh B., Fleming K., Tacker T. Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications. 3rd ed. London: Routledge, 2018. 520 p.
6. Лотиш О.Я. Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. № 5 (1). С. 36—39.
7. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. Минск: Новое знание. 2003. 355 с.
8. Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация, менеджмент: В 2х т./ Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Табмовцева. Спб.: Экономическая школа. 1999. Т. 1. 468 с.
9. Теория управления социалистическим производством: учебник / под ред. О.В. Козловой. Москва: Экономика, 1983. 432 с.
10. Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators. Paris: OECD, 2010. 230 p.
11. Мунтян М.А. Постиндустриальное общество и глобальная цивилизация: монография. Москва: МГУК, 2000. 100 с.
12. Bell D. The Post-Industrial Society: The Evolution of an Idea. Survey. 1971. Vol. 17. No 2. P. 102—168.
13. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books, 1976. 507 p.
14. Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. Washington: World Future Society, 1981. 167 p.

Yu. Hrinchenko

THEORETICAL GROUNDS FOR SECURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF AN INDUSTRY

Summary

Consumers and producers as economic agents are acting according to their individual goals. If both sides mutually meet their needs about these goals being accomplished, contradictions and conflicts between consumers and producers tend to be resolved. The industry market development is likely to occur. The goal of the article is to create a concept of the industry strategic development by applying a systematic approach to theory and methodology statements, methodologic, instrumental and organizational approaches for arranging aviation industry activities. The research applied several general scientific methods: institutional, cause-and-effect and systematic one. The industry development is possible under conditions of a mixed property structure, which forms through selective corporatization, inter-industrial cooperation and use of transfer prices among economic agents after the industry has been deregulated. Manufacturing and technological complexes can be regarded as a tool for securing a temporary market power, which appears through application of R&D results under the competitive pressure on the industry development. The article reveals contradictions between globalization influence and the level of an economy openness, which shall be resolved to assure an industry development. These contradictions are: formation of demand, diversification of investments, need for import substitution as the deficit of qualified workers appear, potential for benchmarking, dealing with ecological risks originated from the technology progress, regulation of impact of robots and artificial intelligence. The article proposes to define the aviation industry as a cluster of enterprises with the prominent role of airports and air-carriers. The other stakeholders include service and manufacturing firms, which support an autonomy, sustainability and profitability of aviation industry. The further research may imply a development of economic-mathematic model of effective choice of aviation industry's economic agents under conditions of efficient distribution of expenses through transfer pricing and intra-industry integration.

Keywords: economic growth; open economy; industry's market; efficiency; aviation industry; strategy for industry development.

References

1. Zveryakov, M.I. (2012), Teoreticheskie problemy formirovaniya natsional'noj ehkonomicheskoj sistemy [Theoretical problems of the formation of the national economic system], Astroprint, Odessa, Ukraine.
2. McConnell, C.R. Brue, S.L. and Flynn, S.M. (1993), Ekonomiks: printsipy, problemy i politika [Economics: Principles, Problems and Policies], Respublika, Moscow, Russia.
3. Filipenko, A.S. (2007), Global`ni formy` ekonomichnogo rozvy`tku: istoriya i suchasnist` [Global Forms of Economic Development: History and Modernity], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Malighetti, P. (2011), "Value determinants in the aviation industry. Transportation Research", Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 47 (3), pp. 359—370.
5. Vasigh, B., Fleming, K., & Tacker, T. (2018), Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications, 3rd ed., Routledge, London, UK.
6. Lotysh, O. Yu. (2014), "Modern directions of development of the theory of branch markets", Scientific Journal of Kherson State University. Series: Economic Sciences, vol. 5 (1), pp. 36—39.
7. Cabral Louis, M. B. (2003), Organizatsiya otraslevykh rynkov [Organization of industrial markets], Novoe znanie, Minsk, Belorussia.
8. Milgrom, P. Roberts, J. (1999), Ekonomika, organizatsiya, menedzhment [Economics, oeganization and management], Ekonomicheskaya shkola, St.Petersburg, Russia.
9. Kozlova, O.V. (1983), Teoriya upravleniya sotsialisticheskim proizvodstvom [Theory of Socialist Production Management], Ekonomika, Moscow, Russia.
10. OECD (2010), Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators, OECD, Paris, France.
11. Muntyan, M. A. (2000), Postindustrial'noye obshchestvo i global'naya tsivilizatsiya [Post-industrial society and global civilization], MSUC, Moscow, Russia.
12. Bell, D. (1971), The Post-Industrial Society: The Evolution of an Idea. Survey, Basic Books, New York, USA.
13. Bell, D. (1976), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting, Basic Books, New York, USA.
14. Masuda, Y. (1981), The Information Society as Post-Industrial Society, World Future Society, Washington, USA.

№ 2 2020, стор. 72 - 78

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, associate professor of chair of marketing and business administration, Odesa Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-9439-5933

Як цитувати статтю

Грінченко Ю. Л. Теоретичні засади забезпечення стратегічного розвитку галузі. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.72

Hrinchenko, Yu. (2020), “Theoretical grounds for securing strategic development of an industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 72–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.