EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МАКРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
А. С. Коноваленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.57

УДК: 339.138

А. С. Коноваленко

КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МАКРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Анотація

У статті здійснено огляд основних тенденцій у сфері харчування населення України, що обумовлюють зміну культури харчування дітей шкільного віку. Визначено ключові культурні чинники макромаркетингового середовища ринку продуктів харчування для дітей. Заначено, що найбільш суттєво на культуру харчування дітей впливає стиль життя населення України, зміна традицій харчування, що обумовлює затребуваність нових форматів закладів громадського харчування. Зазначено роль родини у формуванні споживчої поведінки дитини. Головним у вихованні здорового способу харчування є вміння бути взірцем для дітей, дотримання спільної родинної стратегії, створення атмосфери активного, здорового та раціонального способу життя. Підвищення споживчих очікувань підростаючого покоління від виробників продуктів харчування та закладів громадського харчування має бути враховано суб'єктами господарювання з метою адаптації маркетингової стратегії на ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку.

Ключові слова: маркетинг; споживач; культура харчування; культурні чинники; макромаркетингове середовище; дитяче харчування.

Література

1. Dunn J., Brunner Т., Legeza D., Konovalenko A., Demchuk O. Factors of the marketing macro system effecting children's food production. Економічний часопис XXI. 2018. № 170 (3—4). C. 49—56.
2. Бліц: Індустрія їжі в Україні — чи варто відкривати свій ресторан. URL: https://nachasi.com/2018/11/01/restoranna-sprava-v-ukrayini/
3. Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Харківського державного університету. Харків: ХДУ. 2012. С. 33—38.
4. Буц М.А. Формування культури здорового харчування школярів / М.А. Буц // Молодий вчений. — 2017. — № 9.1. — С. 13—16. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9
5. Волошина М. Аналіз ринку дитячих товарів в Україні [Електронний ресурс] / М. Волошина // Режим доступу: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/Analiz-rynka-detskich-tovarov.html.
6. Гірняк Л.І. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні / Л.І. Гірняк, В.А. Глагола // Економіка та управління підприємствами. — 2018. — С. 71—76. Режим доступу: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/13.pdf
7. Дідченко Ю.О. Дослідження ринку дитячих товарів в Україні [Електронний ресурс] / Ю.О. Дідченко, Н.В. Юдіна // Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 12. Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24655
8. Дутка І.В. Тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні / І.В. Дутка, О.І. Хоменко, Н.В. Геселева // Вісник КНУТД. Серія "Економічні науки". — 2015. — №4 (89). — С. 70—74.
9. Етика // Юридична енциклопедія: [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2: Д — Й. — 744 с. — ISBN 966-7492-00-8
10. Здорова їжа: натуральність продуктів харчування стала трендом https://rau.ua/uk/novyni/health-food/
11. Кравчук Н.М. Проблеми культури харчування сучасного українця / Н.М. Кравчук // Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Українська культура ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції", КНУКіМ, 2011. — С. 42—44.
12. Малиновська О.Ю. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні / О.Ю. Малиновська // Географія та туризм. — 2014. — Вип. 28. — С. 125—131.
13. Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача / М.А. Окландер // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2013. — № 10. — С. 386—392. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_65
14. П'ять головних фуд-трендів нашого покоління. https://www.the-village.com.ua/village/city/specials-city/281599-activia
15. Ритцер Дж. Макдональдизация общества / Ритцер Дж.; [пер. с англ. А. Лазарева]. — М.: Праксис, 2011. — 592 с.
16. Соловей А.С. Дослідження поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів / А.С. Соловей, К.І. Криворучко // Young Scientist. — № 5 (57). — 2018. — С. 761—765.
17. Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики: Словник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416 с. — ISBN 978-966-485-156-2
18. Шквиря Н.О. Стратегічний аналіз макросередовища підприємств галузі овочівництва / Н.О. Шквиря // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. форуму. — Мелітополь: ТГАТУ, 2019. — С. 67—71.

A. Konovalenko

CULTURAL FACTORS OF THE MACROMARKETING ENVIRONMENT OF THE FOOD MARKET FOR CHILDREN

Summary

The article reviews the main trends in the nutrition of the population of Ukraine, causing a change in the culture of nutrition of school-age children. It is noted that the lifestyle of the Ukrainian population, the change of eating traditions, which necessitates the demand for new formats of catering establishments, are most significantly influenced by the culture of child nutrition. The role of the family in shaping the child's consumer behavior is outlined. It's important to fostering a healthy diet is the ability to be a role model for children, adhering to a shared family strategy, creating an atmosphere of an active, healthy and rational lifestyle.
Increasing consumer expectations of the younger generation from food producers and catering establishments should be taken into account by business entities in order to adapt their marketing strategy to the school-age children food market. According to the results of the research, a number of trends are identified that cause changes in the culture and diet of school-age children and young people.
The cultural factors that affect the state of the food market for school-age children may pose a threat or, conversely, provide new opportunities for food producers business development, including the following: the criterion of parents' choice of food for their children is their high quality; popularity of products of domestic and local production; new fast food formats are gaining popularity; increasing frequency of eating outside the home; promoting healthy eating, healthy eating habits, healthy lifestyles; introduction of technological innovations by catering establishments; increasing consumer requirements for service, interior decoration, convenience and environmental friendliness of packaging; consumers' desire to combine food with entertainment; conscious refusal to consume certain categories of food.
Further studies include the expert evaluation of the impact of these cultural factors on the degree of their impact on the state of the market for nutritional products for children in order to identify the threats and opportunities for the development of this market, highlighting the key constraints that manufacturers who have business interests in this market segment should bear.

Keywords: marketing; consumer; food culture; cultural factors; macromarketing environment; children nutrition.

References

1. Dunn, J. Brunner, Т. Legeza, D. Konovalenko, A. and Demchuk, O. (2018), "Factors of the marketing macro system effecting children's food production", Economic annals XXI, vol. 170 (3—4), pp. 49—56.
2. Nachasi (2018), "Blitz: The food industry in Ukraine is worth opening your own restaurant", available at: https://nachasi.com/2018/11/01/restoranna-sprava-v-ukrayini/ (Accessed 20 January 2020).
3. Borysova, O.V. (2012), "Trends in the development of hotel and restaurant business in Ukraine", Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu, KhDU, Ukraine, pp. 33—38.
4. Buts, М.А. (2017), "Formation of a culture of healthy nutrition of students", Young scientist, vol. 9.1, pp 13—16, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9 (Accessed 20 January 2020).
5. Voloshyna, M. (2017), "Analysis of the market for children's goods in Ukraine", available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/Analiz-rynka-detskich-tovarov.html (Accessed 20 January 2020).
6. Hirniak, L.I. and Hlahola, V.A. (2018), "The current state, prospects and trends of the development of the restaurant industry in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, pp 71-76, available at: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/13.pdf (Accessed 20 January 2020).
7. Didchenko, Yu. O. and Yudina, N. V. (2018), "Research of the children's goods market in Ukraine", Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh, vol. 12, available at: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24655 (Accessed 20 January 2020).
8. Dutka, I. V. Khomenko, O. I. and Heseleva, N. V. (2015), "Trends in the development of baby food market in Ukraine", Visnyk KNUTD. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 4 (89), pp. 70—74.
9. Shemshuchenko, Yu. S. (1998), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia], Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, Kiev, Ukraine.
10. Ukrainian Retail Association (2018), "Healthy food: The naturalness of food has become a trend", available at: https://rau.ua/uk/novyni/health-food/ (Accessed 20 January 2020).
11. Kravchuk, N. M. (2011), "Problems of nutrition culture of the modern Ukrainian", Materialy Vseukr. nauk.-teoret. konf. "Ukrainska kultura KhKhI stolittia: stan, problemy, tendentsii" [Materials All-Ukrainian. Theoretical Sciences Conf. "Ukrainian Culture of the 21st Century: State, Problems, Trends"], KNUKiM, Kyiv, Ukraine, pp. 42—44.
12. Malynovska, O. Yu. (2014), "Modern tendencies of development of restaurant business in Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 28, pp. 125—131.
13. Oklander, M. A. (2013), "Modern transformations of cultural factors of consumer behavior", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. 10, pp. 386—392.
14. The Village Special (2019), "The top five food trends of our generation", available at: https://www.the-village.com.ua/village/city/specials-city/281599-activia (Accessed 20 January 2020).
15. Ritter, J. (2011), Makdonal'dizacija obshhestva [Macdonaldization of society], Praxis, Moscow, Russia.
16. Solovei, A. S. and Kryvoruchko, K.I. (2018), "Research of consumer behavior in the market of ecological products", Young Scientist, vol. 5 (57), pp. 761—765.
17. Toftul, M. H. (2014), Suchasnyi slovnyk z etyky: Slovnyk [Modern Ethics Dictionary: A Dictionary], Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine.
18. Shkvyria, N.O. (2019), "Strategic Analysis of Macro-Prefabricated Galuoz Vegetables", Suchasni naukovi doslidzhennia na shliakhu do yevrointehratsii: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. forumu [Modern science on the way to Eurointegration: assembly of materials International science-practical forum], THATU, Melitopol, Ukraine, pp. 67—71.

№ 2 2020, стор. 57 - 61

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 422

Відомості про авторів

А. С. Коноваленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

A. Konovalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-9061-5989

Як цитувати статтю

Коноваленко А. С. Культурні чинники макромаркетингового середовища ринку продуктів харчування для дітей. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.57

Konovalenko, A. (2020), “Cultural factors of the macromarketing environment of the food market for children”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.