EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
А. В. Хомутенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.48

УДК: 336.1

А. В. Хомутенко

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Анотація

За результатами аналізу компетенцій суб'єктів державного фінансового контролю в Україні встановлено органи, які уповноважені оцінювати ефективність цілеспрямованого впливу на процеси формування, розподілу та використання державного бюджету, державних позабюджетних фондів грошових коштів і фондів коштів суб'єктів господарювання державного сектора економіки. Виявлено, що Міністерство фінансів України проводить оцінку ризиків від управління державним боргом, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України — оцінює ефективність управління об'єктами державної власності. Наведено результати оцінки діяльності окремих суб'єктів управління державними фінансами. Досліджено методологічні підходи до оцінки ефективності державного управління корпоративними правами. Обгрунтовано доцільність оцінювання соціальної та бюджетної ефективності державного сектора. Визначено, при проведенні яких форм фінансового контролю (аудит, моніторинг та ін.) оцінюється ефективність управління державними фінансами. Встановлено, що Рахункова палата вважає продуктивність, рентабельність і ефективність критеріями ефективного використання бюджетних коштів. Проаналізовано показники контролю Рахункової палати і Державної аудиторської служби України. Визначено критерії, за якими оцінюються ефективні показники бюджетних програм. На підставі звітних даних органів контролю здійснено аналіз таких показників. Окреслено напрями фінансового контролю за складовими державних фінансів, критеріями ефективності управління ними та уповноваженими суб'єктами. Проведене дослідження організаційно-методичних і правових засад діяльності визначених суб'єктів фінансового контролю показало, що комплексно ефективність управління державними фінансами жоден з них не оцінює. Запропоновано шляхи вдосконалення контролю за виконанням бюджетних програм зокрема та контролю за ефективністю управління державними фінансами загалом.

Ключові слова: фінансовий контроль; державний бюджет; державні позабюджетні фонди; державний сектор; бюджетні програми.

Література

1. Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль як дійовий інструмент підвищення ефективності державних цільових програм. Механізм регулювання економіки. 2005. № 4. С. 238—243.
2. Виговська Н.Г. Розробка критеріїв та показників ефективності господарського контролю. Вісник ЖДТУ. 2007. № 2 (40). С. 15—24.
3. Стефанюк І.Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю. Фінанси України. 2018. № 1. C. 100—111.
4. Савченко Л.А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі: монографія. К.: Центр учбової літератури, 2016. 192 с.
5. Контроль у бюджетних установах: теорія та практика: монографія. За заг. ред. Л. Дікань. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 332 с.
6. Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні: монографія. Суми: ФОП Наталуха А. С., 2014. 321 с.
7. Шевчук В.О., Бондарук Т.Г., Мельничук Н.Ю. Проблеми бюджетного контролю в системі управління державними фінансами. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2015. № 4. С. 55—65.
8. Про положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 8.04.2011 р. № 446/2011 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011
9. Порядок здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом: Постанова КМУ від 1.08.2012 р. № 815 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/815-2012-%D0%BF
10. Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності: Наказ Мінекономрозвитку від 15.03.2013 р. № 253 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13#n11
11. Питома вага державного сектора в економіці. Міністерство економічного розвитку. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag=UpravlinniaDerzhavnimSektoromEkonomikiIs
12. Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
13. Про Фонд державного майна України: Закон України від 09.12.2011 р. № 4107-VI // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
14. Про затвердження Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави: Наказ ФДМУ від 7.05.2009 р. № 694 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0477-09
15. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VII // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19
16. Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту: Рішення Рахункової палати від 22.09.2015 р. № 5-5 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15
17. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
18. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання: Постанова КМУ від 27.03.2019 р. № 252 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF
19. Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю): Постанова КМУ від 10.05.2018 р. № 342 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF
20. Хомутенко А.В. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2018. № 6 (129). С. 56—72.
21. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм: Постанова КМУ від 29.08.2018 р. № 692 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF/sp:max100
22. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів: Постанова КМУ від 12.09.2018 р. № 740 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-%D0%BF
23. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування: Постанова КМУ від 27.12.2018 р. № 1147 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2018-%D0%BF/sp:max15
24. Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: Постанова КМУ від 10.08.2004 р. № 1017 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2939-12
25. Федченко Т.В. Оцінка якості системи державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм. URL: http://www.rusnauka.com/1_ NIO_2011/Economics/77375.doc.htm
26. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. Звіти Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/132210
27. Аналіз результативних показників головних розпорядників бюджетних коштів у 2016—2017 рр. / Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-18-kpis-2016-2017.pdf
28. Оцінка ефективності бюджетних програм за програмно-цільовим методом / Центр розвитку місцевого самоврядування. URL: http://lgdc.org.ua/sites/default/files/library/ocinka_efektyvnosti_program_.pdf
29. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій: Постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 517 // База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2019-%D0%BF

А. Khomutenko

STATE CONTROL OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF STATE FINANCE OF UKRAINE

Summary

According to the results of the analysis of the competences of state financial control entities in Ukraine, it is determinated the bodies that are empowered to evaluate the effectiveness of purposeful influence on the processes of formation, distribution and use of the state budget, state extrabudgetary funds and funds of the public sector economic entities of the economy. It is revealed that the Ministry of Finance of Ukraine carries out risk assessment from the management of public debt, the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine — evaluates the effectiveness of managing state-owned objects. The results of the evaluation of the activities of individual entities of state finance management are presented. Methodological approaches to assessing the effectiveness of state corporate rights management are investigated. The feasibility of assessing the social and budgetary effectiveness of the public sector is proved. It is established that the Accounting Chamber considers productivity, profitability, and efficiency to be the criteria for the efficient use of budget funds. The forms of financial control are identified (audit, monitoring, etc.), the implementation of which assesses the effectiveness of state finance management. The indicators of control the Accounting Chamber and the State Audit Service of Ukraine are analyzed. Criteria by which evaluates the effective indicators of budget programs are determined. Based on the reporting data of control authorities, an analysis of such indicators is carried out. The directions of financial control over the components of state finances, criteria of effectiveness of their management and authorized entities are outlined. A study of the organizational, methodological and legal foundations of the activities of certain subjects of financial control showed that comprehensively the effectiveness of public finance management is not evaluated by any of them. Ways for improving control over the implementation of budget programs in particular and control of the effectiveness of state financial management in general are proposed.

Keywords: financial control; state budget; state extra-budgetary funds; public sector; budget programs.

References

1. Basantsov, I. (2005), "Public financial control as an effective tool for improving the effectiveness of government target programs", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4, pp. 238—243.
2. Vyhovska, N. (2007), "Development of criteria and indicators of economic control effectiveness", Visnyk ZhDTU, vol. 2 (40), pp. 15—24.
3. Stefaniuk, I. (2018), "Evaluation of the activities of public financial control bodies", Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 100—111.
4. Savchenko, L. (2016), Pravovi problemy realizatsii pryntsypiv finansovoho kontroliu u finansovo-kontrol'nomu protsesi: monohrafiia [Legal problems of implementation of the principles of financial control in the financial control process: a monograph], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Dikan, L (2016), Kontrol' u biudzhetnykh ustanovakh: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Control in budgetary institutions: theory and practice: monograph], KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.
6. Slobodianyk, Yu. (2014), Formuvannia systemy derzhavnoho audytu v Ukraini: monohrafiia [Formation of the state audit system in Ukraine: monograph], FOP Natalukha A. S., Sumy, Ukraine.
7. Shevchuk, V. Bondaruk, T. Melnychuk, N. (2015), "Problems of budgetary control in the system of public finance management", Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu, vol. 4, pp. 55—65.
8. President of Ukraine (2011), "On the Regulation on the Ministry of Finance of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011 (Accessed 24 January 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "Procedure for Exercising Control over Risks Related to Public (Local) Debt Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/815-2012-%D0%BF (Accessed 24 January 2020).
10. Ministry of Economic Development (2013), "About approval of Methodical recommendations of application of criteria of determination of efficiency of management of state property objects", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13#n11 (Accessed 24 January 2020).
11. Ministry of Economic Development (2011), "The share of the public sector in the economy", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag=UpravlinniaDerzhavnimSectoromEkonomikiIs (Accessed 24 January 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On Management of State Property Objects", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16 (Accessed 24 January 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011). The Law of Ukraine "About the State Property Fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17 (Accessed 24 January 2020).
14. State Property Fund of Ukraine (2009), "On Approval of the Criteria for the Effectiveness of Corporate Governance of the State", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0477-09 (Accessed 24 January 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015). The Law of Ukraine "On the Accounting Chamber", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (Accessed 24 January 2020).
16. The Accounting Chamber (2015), "Methodological recommendations for conducting by the Accounting Chamber of Financial Audit", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15 (Accessed 24 January 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the basic principles of state financial control in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (Accessed 24 January 2020).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On approval of the Procedure of conducting by the State Audit Service, its interregional territorial bodies of the state financial audit of activity of economic entities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF (Accessed 24 January 2020).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "On approval of methods of development of criteria by which the degree of risk from carrying out economic activity is assessed and the frequency of carrying out planned measures of state supervision (control) and also unified forms of acts drawn up as a result of carrying out planned (unplanned) measures of state supervision (control) are determined", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF (Accessed 24 January 2020).
20. Khomutenko, A. (2018), "Information support for the management of public finances of Ukraine", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6 (129), pp. 56—72.
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "On approval of the Procedure of conducting by the State Audit Service, its interregional territorial bodies of state financial audit of state (regional) targeted programs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF/sp:max100 (Accessed 24 January 2020).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "On approval of the Procedure of the State Audit Service, its interregional territorial bodies of the state financial audit of investment projects", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-%D0%BF (Accessed 24 January 2020).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Procedure for conducting by the State Audit Service, its inter-regional territorial bodies of the state financial audit of the Pension Fund of Ukraine, compulsory state social insurance funds", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2018-%D0%BF/sp:max15 (Accessed 24 January 2020).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), "On approval of the Procedure for the implementation of budget programs by the State Audit Service, its inter-regional territorial bodies of the state financial audit", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-%D0%BF/sp:max100 (Accessed 24 January 2020).
25. Fedchenko, T.V. (2011), "Assessment of the quality of the state audit of the effectiveness of budget programs", available at: http://www.rusnauka.com/1_ NIO_2011/Economics/77375.doc.htm (Accessed 24 January 2020).
26. State Audit Service of Ukraine (2018), "Reports of the State Audit Service of Ukraine", available at: http://www.dkrs.gov.ua/kru/en/publish/article/132210 (Accessed 24 January 2020).
27. Office of financial and economic analysis in the Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "Analysis of the performance indicators of the main spending units in 2016—2017", available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2017-12-18-kpis-2016-2017.pdf (Accessed 24 January 2020).
28. Center for Local Government Development (2019), "Evaluation of the effectiveness of budget programs by program-targeted method", available at: http://lgdc.org.ua/sites/default/files/library/ocinka_efektyvnosti_program_.pdf (Accessed 24 January 2020).
29. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Procedure for conducting the use of information technologies by the State Audit Service, its interregional territorial bodies of the state financial audit", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2019-%D0%BF (Accessed 24 January 2020).

№ 2 2020, стор. 48 - 56

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-7176-9613

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В. Державний контроль ефективності управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 48–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.48

Khomutenko, А. (2020), “State control of efficiency of management of state finance of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 48–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.