EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Джинджоян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.44

УДК: 338.22

В. В. Джинджоян

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати світовий досвід встановлення соціальних зв'язків шляхом розвитку діяльності туристичних підприємств. Детальний аналіз наукової літератури засвідчив відсутність наукових розвідок у цьому напрямі. Тому у статті висвітлено сучасні прояви встановлення соціальних зв'язків між державами шляхом організації системи міжнародного туризму.
Встановлено, що туризм нині вважається глобальним соціально-економічним явищем сучасного світу. У практичному плані індустрія туризму, потребує нового імпульсу в пошуці інновацій для обгрунтування своїх позицій в конкурентній боротьбі. У теоретичному плані розробка інноваційної проблематики розвитку міжнародного туризму привертає особливу увагу дослідників з низки причин.
Узагальнено, що нині економіка розвинених країн визначається передусім поняттям "інформаційна економіка". Перехід до інформаційної економіки характеризується також поняттями: "глобалізація", "міжнародний обмін", "мульти-культурність" сучасного суспільства і зміною в структурі споживання (збільшення частки споживання послуг). На сучасному етапі потреби суспільства в споживанні культурних, освітніх, розважальних послуг постійно зростають, що тягне за собою розвиток відповідних сфер сервісної діяльності. Однією з таких сфер сервісу є туризм, який поєднує в собі виробництво і споживання матеріальних благ, надання та споживання послуг, а також пов'язаний з міжнародним обміном. Інтенсифікація міжнародних економічних відносин і наднаціональність господарюючих суб'єктів ринку стали можливими завдяки високим швидкостям передачі інформації, а отже, прискоренню виробничих процесів. Ступінь інформатизації підприємства, галузі, країни сьогодні визначає багато в чому їх ефективність і конкурентоспроможність.
Встановлено, що туризм як одна з форм міжнародних економічних відносин придбав у сучасних умовах величезних масштабів. Сфера міжнародного туризму в останні десятиліття активно розвивається, про що свідчать і дані дослідження Всесвітньої туристичний бізнес організація по туризму (United Nations World Tourism Organization, далі — UNWTO). Результати дослідження, представлені в документі "Барометр міжнародного туризму", показують, що в області надходжень від міжнародного туризму в 2018 р. було встановлено новий рекорд. Сума світових надходжень досягла 1,075 млрд дол. США (837 млрд євро) і виросла в реальному обчисленні на 4% в порівнянні з рівнем 2017 р.

Ключові слова: туризм; соціальний туризму; туристичні підприємства; соціальні зв'язки.

Література

1. Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика: монографія. Донецьк: видавництво "Вебер", 2009. — 343 с.
2. Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: монографія. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. — 296 с.
3. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: Наук. вид. К.: Либідь, 2006. — 312 с.
4. Георафия туризма: учебник / Кол. авторов под. ред. А.Ю. Александровой. — 2-ге изд., испр. и доп. М.: КНОРУС, 2009. — 592 с.
5. Джинджоян В.В. Влияние уровня использования IT на развитие туризма и гостеприимства [Електронний ресурс] / В.В. Джинджоян, В.В. Волок // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2019. — № 1 (18). — Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf
6. Джинджоян В.В. Информатизация системы управления предприятием. Современный научный вестник. 2014. № 39. С. 90—98.
7. Джинджоян В.В. Системи управління підприємством на основі інформатизації управління / В.В. Джинджоян, С.Е. Сардак // Ефективна економіка. Електронний ресурс. — 2014. — № 9. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3384
8. Діяльність Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unwto.org/
9. Леннон Дж.Д., Смит Х., Кокерелл Н., Трю Д. Управление индустрией туризма. Лучший опыт деятельности национальных организаций и агентств пот туризму: пер. с англ./ Дж.Д. Леннон, Х. Смит, Н. Кокерелл, Д. Трю. М.: ООО "Група ИДТ", 2008. — 272 с.
10. Петрова К.В. Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів / К.В. Петрова, В.В. Джинджоян, С.Е. Сардак // Економічний простір. Збірник наукових праць. — Дніпро: ПДАБА. — 2017. — №126. — С. 71—81.
11. Пуригіна О.Г. Маркетинг: навч. посібник / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпропетровськ: Інновація, 2010. — 241 с.
12. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник Київ. Центр учбової літератури. 2007. — 344 с.
13. Сазонець І.Л., Березюк Г.В. Систематизація факторів впливу на активізацію соціального інвестування на підприємстві. Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2015. — № 1—2. — С. 78—84.
14. Сазонець І.Л., Гессен А.Є. Соціальні програми підприємства та вдосконалення системи послуг. Ефективна економіка. Електронний ресурс. — 2014. — № 2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751
15. Сазонець І.Л., Гессен А.Є Теоретичні та практичні підходи до формування державних і корпоративних соціальних програм. Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2018. — № 1—2. — С. 111—119.
16. Сазонець І.Л., Тадеєва Н.В. Система інституційного забезпечення національної моделі соціального партнерства. Вісник НУВГП. Економіка: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2016. — Вип. 2 (74). — С. 264—272.
17. Сардак С.Е. Маркетинг: навч. посіб. / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпро: ДГУ, 2018. — 242 с.
18. Сардак С.Е. Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці: Монографія / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Д.: Видавництво "Інновація", 2010. — 175 с.
19. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доповн. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 463 с.
20. Школа І. М. Розвиток туристичного бізнесу регіону: монографія. Чернівці: Книги ХХІ, 2007. — 292 с.
21. Gladchenko, A. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches. Salzburg, Austria, vol. 2, pp. 44—52.
22. Sardak, S. Dzhyndzhoian, V. and Samoilenko, A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, vol. 3, issue, 12, pp. 45—50.
23. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. and Tryfonova, O. (2018), "Current trends in global demographic processes". Problems and Perspectives in Management, LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", vol. 16, is. 1, pp. 48—57.
24. Toryanyk, V. Dzhyndzhoian, V. and Namliyev, Y. (2018), "Competitiveness Of Ukrainian Export-Oriented Fields", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, is. 4, pp. 319—324.

V. Dzhyndzhoian

WORLD EXPERIENCE OF SOCIAL COMMUNICATION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES

Summary

The article attempts to analyze the world experience of establishing social ties through the development of tourism enterprises. A detailed analysis of the scientific literature has revealed the lack of scientific researches in this area. Therefore, the article highlights modern manifestations of establishing social ties between states through the organization of a system of international tourism.
It has been established that tourism is now considered a global socio-economic phenomenon of the modern world. In practical terms, the tourism industry requires a new impact on the search for innovation to find grounds for its position in the competition. In theoretical terms, the development of innovative issues in the development of international tourism attracts particular attention of researchers for a number of reasons.
It has been summarized that at present, the economy of developed countries is defined primarily by the concept of "informational economy". The transition to the informational economy is also characterized by such concepts as "globalization", "international exchange", "multiculturalism" of modern society and an alteration in the structure of consumption (increase in the share of consumption of services). At the current stage, the needs of society to consume cultural, educational and entertaining services are constantly growing, which subsequently causes the development of relevant areas of service activities. One such area of services is tourism, which combines the production and consumption of material goods, the provision and consumption of services, and is also related to international exchange. The intensification of international economic relations and the supranationality of business entities of the market have become possible due to the high speeds of information transfer and, furthermore, the acceleration of production processes. The degree of informatization of an enterprise, an industry and a country as a whole nowadays largely determines their efficiency and competitiveness.
It has been defined that tourism, as one of the forms of international economic relations, has reached enormous scopes in the current conditions. The field of international tourism has been actively developing in the recent decades, which is also evidenced by the research by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). The results of the study presented in the International Tourism Barometer document show that a new record has been set in the amounts of international tourism revenues in 2018. The sum of global revenue reached 1,075 billion US dollars (837 billion euros) and increased up to 4% in real estimation in comparison with 2017 indicators.

Keywords: tourism; social tourism; tourism enterprises; social ties.

References

1. Balashova, R. (2009), "Rozvytok turystychnoho pidpryiemstva: teoriia ta praktyka" [Tourism enterprise development: theory and practice], "Veber", Donets'k, Ukraine.
2. Vishnevskaya, O. (2009), Fenomen turyzmu u suchasnomu sotsiokul'turnomu prostori [The phenomenon of tourism in the modern socio-cultural space], KhNU them V.N. Karazin, Kharkiv, Ukraine.
3. Galchinsky, A. (2006), Hlobal'ni transformatsii: kontseptual'ni al'ternatyvy. Metodolohichni aspekty [Global Transformations: Conceptual Alternatives. Methodological aspects], Libid, Kiev, Ukraine.
4. Alexandrova, A. (2009), Heorafyia turyzma [Tourism geography], KNORUS, Moscow, Russia.
5. Dzhyndzhoian, V. and Volok, V. (2019), "The impact of the level of use of IT on the development of tourism and hospitality" Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, [Online], vol. 1 (18), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf (Accessed 12 Nov 2019).
6. Dzhindzhoyan, V. (2014), "Informatization of enterprise management system", Modern scientific bulletin: scientific-theoretical and practical journal, LLC Rusnaukkniga, vol. 39, pp. 90—98.
7. Dzhindzhoyan, V. and Sardak, S. (2014), "Enterprise management systems based on management informatization", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3384 (Accessed 5 Nov 2019)
8. Activities of the World Tourism Organization [Electronic resource]. — Access mode: http://unwto.org (Accessed 4 January 2020).
9. Lennon, J. Smith, H. Cokerell, N. and Trew, D. (2008), Upravlenye yndustryej turyzma. Luchshyj opyt deiatel'nosty natsyonal'nykh orhanyzatsyj y ahentstv pot turyzmu [Management of the Tourism Industry. Best Practice of National Tourism Organizations and Agencies], LTD "Grup IDT", Moscow, Russia.
10. Petrova, K. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. (2017), "Features of excursion service for foreign tourists", Ekonomichnyj prostir, vol. 126, pp. 71—81.
11. Puryhina, O. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2010), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnepropetrovsk, Ukraine.
12. Puzentillo, P. (2007), Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotel'noho pidpryiemnytstva [Economics and organization of tourism and hotel business], CEL, Kiev, Ukraine.
13. Sazonets, I. and Berezyuk, G. "Systematization of factors influencing the activation of social investment in the enterprise", Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2, pp. 78—84.
14. Sazonets, I. and Hessen, A. (2014), "Enterprise social programs and service improvement", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751 (Accessed 5 Nov 2019).
15. Sazonets, I. and Hessen, A. (2018), "Theoretical and practical approaches to the formation of state and corporate social programs", Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2, pp. 111—119.
16. Sazonets, I. and Tadeeva, N. (2016), "System of institutional support of the national model of social partnership", Visnyk NUVHP. Ekonomika, vol. 2 (74), pp. 264—272.
17. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2018), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnipro, Ukraine.
18. Sardak, S. and Dzhyndzhoyan, V. (2010), Naukovo-metodychni osnovy upravlinnia rozvytkom vyrobnytstva u natsional'nij ekonomitsi [Scientific and methodological bases of the development of production management in the national economy], Innovatsiia, Dnipropetrovsk, Ukraine.
19. Tkachenko, T. (2009), "Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu" [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTU, Kiev, Ukraine.
20. Shkola, I. (2007), "Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu" [Development of the tourist business of the region], Books of the XXI, Chernivtsi, Ukraine.
21. Gladchenko, A. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2017), "Foreign experience of public administration in the context of the economic equilibrium of synthetic economic crisis", Modern European Researches. Salzburg, Austria, vol. 2, pp. 44—52.
22. Sardak, S. Dzhyndzhoian, V. and Samoilenko, A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, vol. 3, issue, 12, pp. 45—50.
23. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. and Tryfonova, O. (2018), "Current trends in global demographic processes". Problems and Perspectives in Management, LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", vol. 16, is. 1, pp. 48—57.
24. Toryanyk, V. Dzhyndzhoian, V. and Namliyev, Y. (2018), "Competitiveness Of Ukrainian Export-Oriented Fields", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, is. 4, pp. 319—324.

№ 2 2020, стор. 44 - 47

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092

Як цитувати статтю

Джинджоян В. В. Світовий досвід встановлення соціальних зв'язків шляхом розвитку діяльності туристичних підприємств. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 44–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.44

Dzhyndzhoian, V. (2020), “World experience of social communication towards the development of the activities of tourist enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 44–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.