EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.39

УДК: 336.1:330.322.1

Ю. В. Негода

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки з обгрунтуванням дій та механізму її реалізації, які у вигляді фрагмента дерева цілей першого ряду представлені комбінацією п'яти "М": модернізація виробничого потенціалу (передбачає створення конкурентоспроможного інноваційно-самодостатнього, експортно-орієнтованого аграрного сектору економіки, здатного забезпечити продовольчу безпеку й диверсифікацію економіки за рахунок придбання нової техніки та технологій, розвитку племінного тваринництва, елітного насінництва, створення системи державно-приватного інформаційного забезпечення), меліорація сільськогосподарських земель (збереження та розвиток зрошувального землеробства для створення міцної й стабільної кормової бази тваринництва на основі довгострокового поліпшення компонентів природного середовища, збереження та підвищення родючості грунтів, а також забезпечення надійної експлуатації гідромеліоративних систем), малий агробізнес: підтримка та розвиток (створення умов, що стимулюють сільське населення до здійснення самостійної підприємницької діяльності та забезпечення якісного та кількісного зростання ефективних малих та середніх підприємств в аграрному секторі), мотивація праці працівників аграрного сектору (для більш повного використання трудового потенціалу, застосування знань й умінь працівника, необхідна сильна та стійка мотивація праці, що передбачає поєднання стимулів матеріального, морального й психологічного характерів), маркетингова інформаційна система (розвиток маркетингу сільськогосподарської продукції сприятиме вирішенню однієї з головних проблем аграрного сектору формування ефективної збутової системи). Визначено, що у розвитку аграрного сектору нашої країни застосовуються різноманітні економічні інструменти участі держави щодо створення сприятливого інноваційного клімату, стимулювання малих інноваційних підприємств, впровадження нових технологій виробництва, індикативне ціноутворення, підтримка кредитування та страхування, пільги з оподаткування, субсидіювання, програмно-цільове управління, але їх спрямованість вимагає коригування.

Ключові слова: аграрний сектор; концепція; механізм; стратегія; трансформація.

Література

1. Васільєва Л.М. Інституціональні основи розвитку аграрного сектору економіки. Університетські наукові записки. 2011. №.40. С. 97—101.
2. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: Управлінський аспект: монографія. К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. 370 с.
3. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. К.: ІАЕ УААН, 2002. 430 с.
4. Пугачов М.І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. №5. С.12—18.
5. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р.
6. У рамках Всеукраїнського аграрного форуму пройшла презентація концепції Стратегії розвитку аграрного сектору України. URL: http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/856

Yu. Nehoda

CONCEPTUAL ASPECTS OF AGRARIAN ECONOMY SECTOR TRANSFORMATION STRATEGY

Summary

There were conceptual aspects of agrarian economy sector transformation strategy analyzed with actions reasoning and mechanisms of its implementation, which being described as fragments of goals tree of the first row were represented by the combination of five "M": modernization of production potential (it foresees creation of competitive innovative self-reliant export oriented agrarian economy sector, that will be able to ensure food security and diversification of economy on account of new vehicles and new technologies purchase, development of livestock farming, elite seed production, creation of public-private information support system), agricultural land reclamation (conservation and development irrigation agriculture for creation of solid and stable livestock breeding feed supplies on the base of long term improvement of environment components, preservation and soil enrichment, as well as irrigation systems reliable work), small sized agricultural business: support and development, (creating such conditions that will stimulate rural population to carry out independent business activity and ensure the qualitative and quantitative growth of efficient small and medium-sized enterprises in the agrarian sector), agrarian sector workers motivation (a strong and stable motivation is required for full employment of working potential, knowledge usage and workers skills, that involves incentives of material, moral and psychological nature) marketing information system )marketing improvement and development of agricultural products will encourage solving one of the main agrarian sector problems that is formation of effective distribution network). It has been determined that there are various economic instruments used for our country agrarian sector development that the state is involved, which concern creation of favorable innovative climate, stimulation of new small sized innovative enterprises, implementation of new production technologies, indicative price determination, credit and insurance support, tax benefits, subsidy assistance, management by objectives, but their orientation requires correction.

Keywords: agrarian sector; concept; mechanism; strategy; transformation.

References

1. Vasileva, L.M. (2011), "Institutional bases for the development of the agrarian sector of the economy", Universytet·s'ki naukovi zapysky, vol. 40, рр. 97—101.
2. Malik, M.I. and Shpikulyak, O.G. (2005), Kadrovyy potentsial ahrarnykh pidpryyemstv: Upravlins'kyy aspekt [Personnel potential of agricultural enterprises: Management aspect], NSС "IAE", Kyiv, Ukraine.
3. Mohylny, O.M. (2002), Derzhavne rehulyuvannya ahrarnoho vyrobnytstva v period transformatsiyi ekonomiky [State regulation of agricultural production in the period of economic transformation], IAE UAAS, Kyiv, Ukraine.
4. Pugachev, M.I. (2017), "The agrarian sector of the Ukrainian economy in the context of institutional changes", APK Economy, vol. 5, рр. 12—18.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "Strategy for the Development of the Agricultural Sector of the Economy of Ukraine for the Period until 2020", available at: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р (Accessed 27 December 2019).
6. Agrarian Union of Ukraine (2019), "Within the framework of the All-Ukrainian Agrarian Forum the presentation of the concept of the Strategy of development of the agrarian sector of Ukraine was held", available at: http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/856/ (Accessed 27 December 2019).

№ 2 2020, стор. 39 - 43

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 39–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.39

Nehoda, Yu. (2020), “Conceptual aspects of agrarian economy sector transformation strategy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 39–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.