EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ
Л. В. Марценюк, В. М. Запорожець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.32

УДК: 338.48:656.2(043.5)

Л. В. Марценюк, В. М. Запорожець

ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ

Анотація

У статті розроблено парадигму інноваційного розвитку компаній, яка враховує основні загрози, що перешкоджають інноваційному розвитку пасажирських компаній залізничного транспорту, а також фактори, що є поштовхом до інноваційного розвитку цих суб'єктів господарювання. Авторами наголошено, що до основних факторів, які безпосередньо впливають на діяльність підприємств, що займаються залізничним туризмом, слід віднести: наявність розвиненої залізничної інфраструктури; наявність у безпосередній близькості до залізниці розвиненої туристичної інфраструктури; наявність курортно-рекреаційних місць, які можуть бути цікаві потенційним туристам; попит на залізничний туризм; високий рівень обслуговування впродовж надання туристичних залізничних перевезень; гнучка цінова політика.
Визначено теоретично-методологічні основи інноваційного розвитку компаній, які базуються на селективно відібраних наукових знаннях, методах і прийомах та спрямовані на формування системно-логічних результатів, що забезпечить активізацію інноваційного розвитку пасажирських компаній залізничного транспорту.
Запропоновано методичний підхід та механізм інноваційного розвитку пасажирських компаній задля підвищення ефективності їх функціонування за рахунок надання додаткових послуг туристичним фірмам і агентам.

Ключові слова: залізничний транспорт; залізничний туризм; інноваційний розвиток; парадигма інноваційного розвитку; пасажирські компанії.

Література

1. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч. посіб. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; під ред. В.Л. Диканя. Харків: УкрДАЗТ, 2014. 225 с.
2. Кірдіна О.Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності // Економіка транспортного комплексу. 2010. Вип. 15. С. 124—130.
3. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. Київ: Логос, 2002. 256 с.
4. Новостворена філія "Пасажирська компанія" об'єднала вертикаль пасажирських перевезень ПАТ "Укрзалізниця" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/454106/
5. Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2008. 194 с.
6. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч. посіб. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; під ред. В.Л. Диканя. Харків: УкрДАЗТ, 2014. 225 с.
7. Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток. Київ: Логос, 2004. 381 с.
8. Кірдіна О.Г. Інновації на залізничному транспорті та рівні їх корисності // Економіка транспортного комплексу. 2010. Вип. 15. С. 124—130.
9. Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України як складової національного господарства: автореф. дис. … д-ра екон. наук (08.00.03 — економіка та управління національним господарством). Харків: УкрДАЗТ, 2011. 36 с.
10. Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2011. 312 с.
11. Дейнека О.Г. Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць. Харків: УкрДАЗТ, 2008. № 22. С. 54—55.
12. Синікова О.М. Планування інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Укр. держ. акад. залізн. трансп. Харків, 2011. 18 с.
13. Дем'яненко Т.І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту: дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Укр. держ. акад. залізн. трансп. Харків, 2013. 230 с.
14. Калініченко Л.Л. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів: автореф. дис. … канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. Харків: ХарДАЗТ, 2008. 23 с.
15. Озерська Г.В. Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємств залізничного транспорту України: дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Укр. держ. акад. залізн. трансп. Харків, 2014. 204 с.
16. Назаренко І.Л. Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 254—259.
17. Якименко Н.В. Методологічні аспекти управління процесами забезпечення економічного зростання залізничного транспорту: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Харків, 2013. 37 с.
18. Корінь М.В. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту трансп. Сер. Економіка і управління. Київ, 2012. Вип. 20. С. 112—117.
19. Марценюк Л.В. Організація залізничного туризму в Україні: монографія / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — 351 с.

L. Martseniuk, V. Zaporozhets

PARADIGM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RAILWAY COMPANIES

Summary

The article elaborates the paradigm of innovative development of companies, which takes into account the main threats that hinder the innovative development of passenger companies of railway transport. Factors have been developed that are the impetus for the innovative development of these entities.
The theoretical and methodological foundations of innovative development of companies based on selectively selected scientific knowledge, methods and techniques are determined. They are aimed at the formation of system-logical results, which will stimulate the innovative development of passenger companies of railway transport.
It is proved that among the main tasks of today is the creation of innovative systems for the development of companies that will meet the demands and challenges of the times. These tasks are updated in view of the active participation of domestic companies in general civilization processes that require in-depth understanding of their own identity. In order to find its unique place in the conditions of fast development of innovations of the modern intellectual platform.
The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism in modern economic conditions, which are formed under constant influence of internal and external factors.
The concept of innovative development of a passenger company was developed. It allows to establish the regularities of innovative management processes under conditions of dynamically changing exogenous and endogenous environment. The mechanism of innovative development of passenger companies was created. The essence of it is the systematic combination of socio-economic, motivational, organizational, legal and other processes of management.
It is emphasized that the provision of a full range of tourist services, transfer services, sightseeing excursions will allow the passenger companies to determine the scope of their activity in the organization of railway tourism, as well as to determine rational conditions and areas of use of railway transport in a competitive market of tourist services, while optimizing the financing of creative innovative.
Methodical approach to innovative development of passenger companies and increase their efficiency by providing additional services to travel companies and agents. This approach takes into account the optimal distribution of the functions of the railway company between the Ukrzaliznytsya joint stock company, tour operators or agents and private companies and individuals.

Keywords: ailway transport; rail tourism; innovative development; the paradigm of innovative development; passenger companies.

References

1. Dykan', V.L. Kirdina, O.H. Nazarenko, I.L. and Utkina, Yu.M. (2014), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti na zaliznychnomu transporti [Economy and organization of innovative activity on the railway transport], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
2. Kirdina, O.H. (2010), "Innovation in rail transport and their usefulness", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 15, pp. 124—130.
3. Sych, Ye.M. and Il'chuk, V.P. (2002), Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok zaliznychnoho transportu [Innovation and investment development of railway transport], Lohos, Kyiv, Ukraine.
4. Ukrzaliznytsia (2017), "Newly established "Passenger Company" affiliate unites the vertical of passenger transportation of PJSC "Ukrzaliznytsya", available at: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/454106/ (Accessed 15 Jan 2020).
5. Dykan', V.L. and Zubenko, V.O. (2008), Zabezpechennia efektyvnosti innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Ensuring efficiency of innovative activity of railway transport enterprises], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
6. Dykan', V.L. Kirdina, O.H. Nazarenko, I.L. and Utkina, Yu.M. (2014), Ekonomika i orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti na zaliznychnomu transporti [Economy and organization of innovative activity in the railway transport], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
7. Il'chuk, V.P. (2004), Innovatsijno-investytsijni systemy zaliznychnoho transportu: stanovlennia ta rozvytok [Railway transport innovation and investment systems: formation and development], Lohos, Kyiv, Ukraine.
8. Kirdina, O.H. (2010), "Innovation in rail transport and their usefulness", Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 15, pp. 124—130.
9. Kirdina, O.H. (2011), "Methodological aspects of investment and innovative development of the railway complex of Ukraine as a component of the national economy", Ph.D. Thesis, Economy, UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
10. Kirdina, O.H. (2011), Metodolohichni aspekty investytsijno-innovatsijnoho rozvytku zaliznychnoho kompleksu Ukrainy [Methodological aspects of investment and innovation development of the railway complex of Ukraine], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
11. Dejneka, O.H. (2008), "Innovation and investment approaches to the development of the railway industry", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti: zb. nauk. prats'. Kharkiv: UkrDAZT, vol. 22, pp. 54—55.
12. Synikova, O.M. (2011), "Planning of innovative activity at the enterprises of railway transport", Ph.D. Thesis, Economy, Ukrains'ka derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, Kharkiv, Ukraine.
13. Dem'ianenko, T.I. (2013), "Adaptive management of innovation and investment development of railway enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukrains'ka derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, Kharkiv, Ukraine.
14. Kalinichenko, L.L. (2008), "Increasing the investment and innovation potential of railway undertakings in the context of integration processes", Ph.D. Thesis, Economy, KharDAZT, Kharkiv, Ukraine.
15. Ozers'ka, H.V. (2014), "Ensuring the development of innovative potential of Ukrainian railways", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukrains'ka derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, Kharkiv, Ukraine.
16. Nazarenko, I.L. (2012), "Methodology for evaluation of the innovative potential of a locomotive depot", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 37, pp. 254—259.
17. Yakymenko, N.V. (2013), "Methodological aspects of managing the economic growth of railway transport", Ph.D. Thesis, Economy, Kharkiv, Ukraine.
18. Korin', M.V. (2012), "Economic mechanism for providing innovative development of railway transport", Zb. nauk. pr. Derzh. ekon.-tekhnol. un-tu transp. Ser. Ekonomika i upravlinnia, vol. 20, pp. 112—117.
19. Martseniuk, L.V. (2017), Orhanizatsiia zaliznychnoho turyzmu v Ukraini [Organization of railway tourism in Ukraine], Dnipropetrovs'kyj natsional'nyj universytet zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, Dnipro, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 32 - 38

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 382

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Management, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


В. М. Запорожець

менеджер-начальник відділу координації зведеного плану закупівель Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ "Укрзалізниця"

V. Zaporozhets

Manager, Head of the Coordination Division of the Consolidated Procurement Planning Department, Procurement Department, JSC "Ukrzaliznytsia"

ORCID:

0000-0002-8415-0203

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Запорожець В. М. Парадигма інноваційного розвитку залізничних компаній. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.32

Martseniuk, L. and Zaporozhets, V. (2020), “Paradigm of innovative development of railway companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 32–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.