EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
О. А. Князєва, М. А. Дем'янчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.27

УДК: 338.47

О. А. Князєва, М. А. Дем'янчук

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Анотація

Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє необхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з іншими інфраструктурами. Тому метою роботи є розроблення методики оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання. У роботі представлено процедуру доцільності такого розгортання та запропоновано методичний інструментарій на основі віднесення населених пунктів, в яких доцільно розміщувати ключові об'єкти сумісної інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання, до синього, червоного, жовтого або зеленого пріоритету за критерієм відповідності із визначенням очікуваної доходності від сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання та урахуванням витрат на її розгортання. Такий підхід дозволяє визначити доцільність сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання з урахуванням різних факторів і визначенням економічної ефективності до стадії проектування.

Ключові слова: інформаційне суспільство; цифровізація; сфера зв'язку та інформатизації; сумісне розгортання інфраструктур; методичний інструментарій; доцільність.

Література

1. Стеклов В.К., Костік Б.Я., Беркман Л.Н. Системи управління в телекомунікаціях. К.: Техніка, 2005. 395 с.
2. Варакин Л.Е. Информационно-экономический закон. Взаимосвязь инфокоммуникационной инфраструктуры и экономики. М.: Международная академия связи, 2006. Т. 2. 160 с.
4. Воробієнко П.П., Гранатуров В.М. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний розвиток країни. Економіка України. 2011. № 8. С. 26—32.
5. Гранатуров В.М., Воробієнко С.П. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: монографія / за наук. ред. проф. В.М. Гранатурова. К.: Освіта України, 2009. 254 с.
6. Jipp А. Wealth of nations and telephone density. Telecommunications Journal. 1963. July. Р. 199—201.
7. Iscan Е. "The impact of information and communication technology on economic growth: Turkish case", International journal of ebusiness and egovernment studies, (2012), Vol 4, No 2, pp. 17—26.
8. Katz R. (2012), "The Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues", Geneva, Switzerland CH-1211: International Telecommunication Union.
9. Heeks R. (2010), "Do Information Technologies (ICTs) Contribute To Development", Journal of International Development, Vol. 22, pp. 625—640.
10. Баранов А.А. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 352 с.
11. Готько О., Чайковська О. Інформаційно-комунікаційні технології — як сучасний засіб навчання в освіті". 2015. Молодь і ринок. № 4, С. 130—134.
12. Ночвай В. Інформаційна інфраструктура міст в системі Е-урядування. Міжнародний форум для сталого розвитку міст (26—27 травня 2015 р., м. Маріуполь): Green City. URL: http://greencity.org.ua/upload/dopovidi/nochvay.pptx

O. Kniazieva, M. Demianchuk

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FEASIBILITY OF CO-DEPLOYMENT OF ICT INFRASTRUCTURE WITH TRANSPORT AND ELECTRICITY INFRASTRUCTURE

Summary

The incipience and formation of an information society, the digitalisation of the economy necessitates the forced development of the communication and information sphere based on the co-deployment of ICT infrastructure with other infrastructures. Therefore, the purpose of the work is to develop a methodology for assessing the feasibility of co-deploying ICT infrastructure with transport and electricity infrastructure. The paper presents the procedure for the expediency of such deployment, which consists of the following stages: determining the possibility of co-deployment of compatible infrastructure and forming an interim conclusion on the principle possibility of co-deployment and use of infrastructure in terms of the regulatory field, social factors, etc.; selection of the most optimal technological solution for co-deployment and formation of an interim conclusion on the feasibility of co-deployment and use in terms of the presence or potential emergence of demand for communication services; estimation of total capital expenditures (investment volumes) and annual production costs of common infrastructure maintenance, identification of potential consumers of services (taking into account their solvent demand, discounting factors, national peculiarities of consumer basket formation, etc.) and calculation of expected financial results; calculating the cost-effectiveness of co-deployment based on the metrics presented and drawing definitive conclusions about the feasibility and effectiveness of co-deployment of the infrastructure by comparing the values of net cash flow and velocity unit value indexes. A methodological toolkit based on the classification of settlements where it is appropriate to place key objects of a compatible ICT infrastructure with transport and electricity infrastructure is proposed, to one of the priority corridors according to the criterion for determining the expected profitability of the co-deployment of ICT infrastructure and infrastructure the cost of its deployment. This approach makes it possible to determine the feasibility of co-deploying ICT infrastructure with transport and electricity infrastructure, taking into account various factors and determining cost-effectiveness at the design stage.

Keywords: information society; digitization; communications and informatization field; infrastructure co-deployment; methodological tools; feasibility.

References

1. Steklov, V. K. Kostik, B. Ya. and Berkman, L. N. (2005), Systemy upravlinnia v telekomunikatsiiakh [Control systems in telecommunications], Tekhnika, Kiev, Ukraine.
2. Varakin, L. E. (2006), Informacionno-jekonomicheskij zakon. Vzaimosvjaz' infokommunikacionnoj infrastruktury i jekonomiki [Information and Economic Law. Interconnection of Infocommunication Infrastructure and Economics], vol. 2, Mezhdunarodnaja akademija svjazi, Moscow, Russia.
4. Hranaturov, V. M., and Vorobiienko, S. P. (2011), "Problems of using patterns of influence of ICT on the economic development of the country", Ekonomika Ukrainy, vol. 8. pp. 26—32.
5. Hranaturov, V. M., and Vorobiienko, S. P. (2009), Analiz konkurentospromozhnosti telekomunikatsijnykh posluh [Analysis of Competitiveness of Telecommunication Services], Osvita Ukrainy, Kiev, Ukraine.
6. Jipp, А. (1963), "Wealth of nations and telephone density", Telecommunications Journal, July, pp. 199—201.
7. Iscan, Е. (2012), "The impact of information and communication technology on economic growth: Turkish case", International journal of ebusiness and egovernment studies, vol. 4, no. 2, pp. 17—26.
8. Katz, R. (2012), The Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues, CH-1211, International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland.
9. Heeks, R. (2010), "Do Information Technologies (ICTs) Contribute To Development", Journal of International Development, vol. 22, pp. 625—640.
10. Baranov, A. A. (2012), Informacionnaja infrastruktura: problemy regulirovanija dejatel'nosti [Information Infrastructure: Problems of Regulation of Activities], Vydavnychyj dim Dmytra Buraho, Kiev, Ukraine.
11. Hot'ko, O. and Chajkovs'ka, O. (2015), "Information and communication technologies - as a modern means of learning in education", Molod' i rynok, vol. 4, pp. 130—134.
12. Nochvaj, V. (2015), "Information Infrastructure of Cities in the E-Governance System", Mizhnarodnyj forum dlia staloho rozvytku mist [International Forum for Sustainable Urban Development], Mariupol, Ukraine, May 26—27, available at: http://greencity.org.ua/upload/dopovidi/nochvay.pptx, (Accessed 8 February 2020).

№ 2 2020, стор. 27 - 31

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

О. А. Князєва

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, м. Одеса

O. Kniazieva

Doctor of Economic Sciences, Full Professor Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popov

ORCID:

0000-0002-9853-0637


М. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

M. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa I. I. Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-3907-3464

Як цитувати статтю

Князєва О. А., Дем'янчук М. А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортання інфраструктури ікт з інфраструктурою транспорту та електропостачання. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.27

Kniazieva, O. and Demianchuk, M. (2020), “Methodology for assessing the feasibility of co-deployment of ict infrastructure with transport and electricity infrastructure”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.